Teenuse kasutamise reeglid ja tingimused

Kuidas tekivad tõenäosused?

Tõenäosused on arvutatud oma ala asjatundjate poolt. Tõenäosuse protsent väljendab hinnanguliselt valiku täidemineku võimalust. Bravio tõenäosuse protsentide arvutamisel on meile abiks Coolbeti meeskond. Tõenäosused muutuvad ning võivad suureneda ja väheneda seoses mitmete teguritega, näiteks uudiste või kindlale matšile suure panustajate arvu tõttu. Samas kui Sinu panus on juba kinnitatud, jääb panuse tegemise ajal olnud tõenäsouse protsent kehtima.

Millal võidusumma minu kontole tuleb?

Võidu korral on vastav summa sinu mängijakontol kättesaadav nii pea kui kui selgub sinu mängitud mängu tulemus või kui oleme vajaduse korral kinnitanud sündmuse tulemuse ja määranud kindlaks tehtud panused. Väljamaksetega saad täpsemalt tutvuda allpool punktis 2.3

Reeglid ja Tingimused

1. Üldine

2. Teie Mängijakonto

3. Kliendi kohustused mängijana

4. Vastutustundlik mängimine

5. Erireeglid

6. Sport

7. Privaatsuspoliitika

8. Kaebused

9. Ebaõnnestunud ja katkestatud mängud

10. Piiratud vastutus

11. Rahapesust teatamine

12. Rikkumised, karistused ja lõpetamine

13. Intellektuaalomand

14. Sätete kehtivus

15. Loovutamine

16. Leping ja vastuvõetavus

17. Vestlus

18. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

19. Coolbet

20. Kontakt
1. Üldine

Nendes reeglites ja tingimustes on allolevatel mõistetel järgmised tähendused (kui kontekstist ei tulene teisiti):

"Korraldaja" on StayCool OÜ, Eesti äriühing registrikoodiga 12814989, asukoht Paldiski mnt 29 - A3, Tallinn, 10612.

"Mängud" on Sport või muud mängud, mis võivad aeg-ajalt osutuda kättesaadavaks Veebisaidil.

"Mängijakonto" on konto, mille Teie olete avanud Veebisaidil pärast Reeglite ja tingimustega nõustumist.

"Tingimused" on antud reeglid ja tingimused, kõik Mängudega seotud reeglid ning muud reeglid ja tingimused, mida Korraldaja kajastab Veebisaidil või teeb muul moel Teile teatavaks seoses Mängude ja/või Veebisaidiga, mida Korraldaja aeg-ajalt muudab.

"Veebisait" on aadressil http://www.bravio.ee asub Veebisait ja/või muu sellega seotud internetiaadress, mille kaudu Korraldaja tegutseb.

"Teie" või "Te" või "Kasutaja" või "Klient" tähistab Teid ennast või muud isikut, kes pärast nende tingimuste läbilugemist avab Mängijakonto või kasutab Veebisaiti muul moel.

1.1 Need Tingimused kehtivad Teie Mängude ja Veebisaidi kasutamisele interneti-, mobiili või mis tahes muu platvormi kaudu.

1.2 Veebisaiti ja Mänge pakub Korraldaja.

1.3 Need Tingimused on siduvaks lepinguks Teie ja Korraldaja vahel. Korraldaja juures registreerudes sõlmib Klient lepingu (vaata Peatükk 2).

1.4 Korraldaja on Eestis litsentseeritud ja allub Eesti Maksu- ja Tolliameti järelevalvele. See Veebisait tegutseb järgmiste Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud hasartmängulubade alusel: õnnemängude korraldamise tegevusluba nr HKL000027 ja kihlvedude (toto) korraldamise tegevusluba nr HKL000028, mõlemad välja antud 17.12.2015; kaughasartmängude korraldamise luba nr HKL000207 ja kihlvedude (toto) korraldamise luba nr HKL000206, mõlemad välja antud 30.03.2016. Need Tingimused jõustuvad kohe kui Teie klõpsate nupul "AVA KONTO", et avada oma Mängijakonto. Seda tehes kinnitate Korraldajale, et olete tingimused läbi lugenud ning nõustute nendega. Veebisaidi mistahes osasse sisenedes väljendate nõusolekut nende tingimustega.

1.5 Te peate antud Tingimused lugema hoolikalt läbi enne konto avamist. Kui Te ei nõustu Tingimuste mingi punktiga, ei tohiks Te Veebisaiti kasutada või selle kasutamist jätkata.

1.6 Te peate antud Tingimusi täies ulatuses mõistma ning nendega nõustuma, sealhulgas nõustuma ka Tingimuste muudatustega, mida me võime igal ajal muuta.

1.7 Korraldaja jätab endale õiguse neid Tingimusi ning Kliendi ja Korraldaja vahelise lepingu tingimusi igal ajal muuta teatades sellest ette või teatamata jättes. Tingimusi võib muuta muu hulgas näiteks selleks, et ära hoida pettusi, muuta kasutustingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega, või seoses Mängude või boonuste muudatustega või juhul, kui võistluse korraldaja on muutnud spordiennustusega seotud matši/võistlusala reegleid. Kui selline muudatus piirab Kliendi seniseid õigusi või kahjustab muul moel tema huve, teavitab Korraldaja Klienti sellise muudatuse jõustumisest ette. Kui Klient ei ole muudetud tingimustega nõus, peab ta Veebisaidi kasutamise lõpetama.

1.8 Muudatused jõustuvad kohe, kui need on Veebisaidil avaldatud. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on tutvunud lepinguga ja iga osalemiseks valitud Mängu konkreetsete reeglitega ning et ta on mängimisel alati kõikide muudatustega kursis. Seda, kas tingimusi on muudetud, saab Klient kontrollida Veebisaidil avaldatud kehtivate tingimuste versiooninumbri ja kuupäeva järgi.

1.9 Korraldaja pakutavates Mängudes osalemise, oma Mängijakonto haldamise ja privaatsuspõhimõtete reeglid ja selgitused ning muu oluline teave tehakse Kliendile kättesaadavaks Veebisaidil eraldi linkide kaudu ning need moodustavad nende Tingimuste lahutamatu osa.

1.10 Iga lepingus esinev viide Mängudele tähendab viidet Spordile ning muudele Mängudele, mis tehakse Veebisaidil aeg-ajalt kättesaadavaks. Korraldaja jätab endale õiguse lisada mänge Veebisaidile ja eemaldada neid oma äranägemise järgi.

1.11 Kui Klient avab või püüab mingil põhjusel avada rohkem kui ühe konto, on Korraldajal õigus omal äranägemisel neist mõni või kõik blokeerida või sulgeda. Kui Korraldaja otsustab jätta ühe konto avatuks, siis selleks on esimene kliendi poolt Korraldaja juures avatud konto, millele kantakse kõik kliendi allesolevad sissemaksed (kui neid on). Korraldajal on õigus kohaldada 10% suurust (alates 30 eurost) haldustasu kliendi iga avatud konto kohta ning teha muid mahaarvamisi kooskõlas meie tingimustega.

1.12 Bravio ei ole kohustatud mitte mingeid võite välja maksma Mängijale, kes on ära kasutanud süsteemi riket või tarkvaraviga. Tarkvaravea korral võib Mängijal olla õigus saada kompensatsiooni ning iga juhtum vaadatakse läbi ükshaaval. Kui Te lahkute või Teie internetiühendus katkeb aktiivse mängu ajal, on Teie panus ikka kehtiv. Kõik võimalikud võidud kantakse Teie kontole.


2. Teie Mängijakonto

2.1 Mängijakonto registreerimine ja avamine

2.1.1 Selleks, et raha eest mängida, peab Klient end esmalt Korraldaja juures isiklikult registreerima, avama Mängijakonto ja kandma raha oma Mängijakontole Veebisaidil kirjeldatud viisil.

2.1.2 Sellel Veebisaidil tohib kliendil olla korraga vaid üks Mängijakonto. Kui klient püüab avada rohkem kui ühe Mängijakonto, võidakse kõik tema avatavad kontod blokeerida või sulgeda. Ainult üks mängijakonto on lubatud majapidamise, leibkonna, seadme, IP aadressi või maksevahendi kohta. Bravio jätab endale õiguse topeltkontode tuvastamiseks täiendavaid turvakontrolle läbi viia.

2.1.3 Mängijakonto avamise taotlus tehakse isiklikult. Selleks täidetakse registreerimisvorm ning esitatakse Veebisaidi kaudu Korraldajale. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda Mängijakonto avamisest, samuti õiguse piirata panuseid või panuste vastuvõtmisest keelduda. Kui Mängijakonto suletakse või selle avamisest keeldutakse, täidab Korraldaja neid lepingulisi kohustusi, mis ta on endale selle hetkeni võtnud.

2.1.4 Te peate sisestama kõik kohustuslikud andmed oma registreerimisvormi, eelkõige oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, oma koduse aadressi ning kontaktandmed, sh kehtiva e-posti aadressi ning mobiiltelefoni numbri, ning maksete tegemisega seotud asjakohase teabe, kusjuures kõik eelmainitud andmed peavad olema täielikud ja täpsed. See on Teie täielik vastutus kinnitada, et Teie poolt Korraldajale esitatud andmed on tõesed, täielikud ja täpsed. Ühtlasi teavitame Teid, et Korraldaja kontrollib kas ise või kolmandate osapoolte abiga kõiki mängijaid, kes teevad sissemakse. Teil palutakse Korraldajale esitada asjakohased dokumendid, nagu koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart või juhiluba), aadressi tõendav dokument, Mängijakontol kasutatud makseviise tõendavad dokumendid. Bravio jätab endale õiguse viia läbi täiendavaid turvakontrolle, mille raames võib Korraldaja konto kinnitamiseks nõuda täiendavaid või teist tüüpi dokumente. Kui Te ei esita nõutud andmeid või dokumente või kui Teie esitatud andmed või dokumendid on ebaõiged või eksitavad, võidakse Teie Mängijakonto blokeerida või sulgeda.

2.1.5 Registreerimisprotsessi käigus tuleb Teil esitada oma e-posti aadress ning salasõna Veebisaidile sisselogimiseks. Te vastutate täielikult ja ainuisikuliselt oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Te ei tohi oma sisselogimisandmeid kellelegi teisele avaldada. Korraldaja ei vastuta kui Teie Mängijakontot kuritarvitavad kolmandad isikud kui Te olete tahtlikult või juhuslikult, aktiivselt või passiivselt avaldanud oma sisselogimisandmed kolmandatele isikutele.

2.1.6 Klient ei tohi kanda oma Mängijakontol olevaid rahalisi vahendeid üle teistele mängijatele ega võtta oma Mängijakontole vastu rahalisi vahendeid teistelt mängijatelt, samuti ei tohi Mängijakontosid üle anda, müüa ega omandada.

2.1.7 Korraldaja jätab endale õiguse tühistada panus osaliselt või tervikuna juhul, kui Korraldaja arvates on ilmnenud kas või üks järgmistest asjaoludest:

1) konto omanik või temaga seotud isikud võivad otseselt või kaudselt mõjutada mingi sündmuse tulemust;

2) konto omanik ja/või temaga seotud isikud eiravad Korraldaja kehtestatud reegleid otseselt või kaudselt;

3) sündmuse tulemust on otseselt või kaudselt mõjutanud kriminaalne tegevus;

4) sündmuse koefitsient on oluliselt muutunud sündmusega seotud avaliku teadaande tõttu;

5) on tehtud panuseid, mida ei oleks tavapäraselt vastu võetud, kuid mis võeti vastu ajal, kui Veebisaidi tööd mõjutasid tehnilised probleemid;

6) panused on pakutud, tehtud ning vastu võetud Vea ehk eksimuse, trükivea, tehnilise vea, vääramatu jõu või muu asjaolu tõttu ("Viga").

2.1.8 Aktsepteeritavad riigid

1) Korraldaja aktsepteerib Spordi puhul kliente, kes elavad järgmistes riikides: Eesti.


2.2 Sissemaksed Mängijakontole

2.2.1 Klient võib osaleda Mängudes üksnes juhul, kui tal on Mängijakontol selleks piisavalt rahalisi vahendeid.

2.2.2 Mängijakontole sissemakse tegemiseks vajalik teave on Veebisaidil leheküljel Rahakott >> Lisa Bravio kontole raha. Klient saab sissemakse tegemiseks kasutada neil lehekülgedel nimetatud viise, mis võivad aja jooksul muutuda. Palun pange tähele, et mõni makseviis ei pruugi olla mõnes riigis kättesaadav.

2.2.3 Sõltuvalt valitud makseviisist võib sissemaksega kaasneda teenustasu. Teave sissemaksetega seotud kehtivate teenustasude kohta on kättesaadav Veebisaidi leheküljel Rahakott >> Lisa Bravio kontole raha. Teie pank võib võtta Teilt eraldi teenustasu elektrooniliste pangaülekannete ja muude makseviiside eest.

2.2.4 Me aktsepteerime makseid ainult järgmistes valuutades: EUR.

2.2.5 Kliendi Mängijakontole sissemakse sooritamisel jätab Korraldaja endale õiguse kasutada lisatoiminguid ja ­vahendeid kliendi isiku tuvastamiseks. Korraldaja teeb lisatoimingud ning tuvastab kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme sissemakse kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kusjuures Korraldaja jätab endale õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate sissemaksesummade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

2.2.6 Korraldaja ei anna oma teenuste kasutamiseks krediiti.

2.2.7 Kliendi Mängijakontol olev kontojääk ei teeni intressi ja Klient ei tohi kohelda Korraldajat finantsasutusena.

2.2.8 Klient nõustub, et Mängijakontole sissemakstud summasid tohib kasutada üksnes Mängude mängimiseks. Kõik Mängijakontole sisse makstud summad tuleb vähemalt üks (1) kord läbi mängida, enne kui raha on võimalik välja võtta. Korraldaja jätab endale õiguse kohaldada teenustasu juhul, kui Klient taotleb Mängijakontolt väljamakse tegemist, omamata Mängijakonto käivet, mis oleks sissemakstud summaga võrdne või sellest suurem.

2.2.9 Kliendil ei ole võimalik pakutava teenuse laadi tõttu õnnestunud sissemakseid tühistada. Kliendid saavad väljamakseid taotleda siis kui Mängijakontole sisse makstud summa on vähemalt 1 kord läbi mängitud, lähtudes ülal toodud reeglist.


2.3 Väljamaksed

2.3.1 Kui selgub Kliendi mängitud Mängu tulemus või kui Korraldaja on vajaduse korral kinnitanud asjaomase sündmuse tulemuse ja määranud kindlaks tehtud panused, on kõik võidud Kliendi Mängijakontol kättesaadavad.

2.3.2 Kui Korraldaja krediteerib tehnilise või inimliku vea tõttu või muul põhjusel Kliendi Mängijakontot ekslikult mistahes rahaliste vahenditega, mis ei kuulu Kliendile, jäävad antud vahendid Korraldaja omaks ning kantakse Kliendi Mängijakontolt ära. Kui Klient on Mängijakontolt talle mittekuuluva rahasumma välja võtnud enne, kui Korraldaja on vea avastanud, siis peetakse ekslikult välja makstud rahasummat Kliendi võlaks Korraldajale, ilma et see piiraks muid seadusest tulenevaid abinõusid ja meetmeid. Klient on kohustatud ebaõigest krediteerimisest Korraldajat viivitamatult e-posti teel teavitama.


2.4 Väljamaksed Kliendi Mängijakontolt

2.4.1 Klient võib välja võtta summa, mis ei ületa tema Mängijakontol panustamiseks saadaolevat summat. Selleks esitab ta Veebisaidi kaudu Korraldajale kehtiva avalduse väljamakse teostamiseks.

2.4.2 Kliendi kaitsmiseks kehtib reegel, et kahekümne nelja tunni jooksul võib ta välja võtta kõige rohkem 50 000 eurot, välja arvatud juhul, kui eelneva kokkuleppe kohaselt on lubatud välja maksta suurem summa.

2.4.3 Korraldaja pakub raha väljamaksmiseks erinevaid viise. Sõltuvalt väljamakse viisist võivad kaasneda teenustasud. Eelnimetatud piirmäärast suuremate võitude väljamaksmiseks võib kasutada sama makseviisi, mille klient on valinud sissemakse tegemiseks. Pank võib lisaks kohaldada teenustasusid. Need tasud võivad aja jooksul muutuda.

2.4.4 Mängijakontolt väljamaksete tegemiseks kasutatakse sama makseviisi, mida kasutati sissemakse tegemiseks.

2.4.5 Korraldaja võib kõikide väljamaksete puhul nõuda isikut tõendavaid dokumente ning kohaldada hoolsusmeetmeid tugevdatud korras selliste rahasummade väljavõtmisel, mida ei ole kasutatud panustamiseks.

2.4.6 Korraldaja teeb lisakontrolli ning tuvastab Kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme väljamakse kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kusjuures Korraldaja jätab endale õiguse selliseid kontrolle läbi viia ka väiksemate väljamaksesummade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

2.4.7 Minimaalne väljamaksesumma on 10 €.


2.5 Mängijakonto sulgemine

2.5.1 Klient võib igal ajal oma konto sulgeda ning Korraldaja tagastab kliendile tema Mängijakontolt kõik summad, kohaldades asjakohaseid väljamaksetasusid. Mängijakonto sulgemiseks peab klient kõigepealt tühistama kõik oma panused, mis on veel jõus. Seejärel peab klient ühendust võtma klienditoega ja väljendama selgelt soovi oma Mängijakonto sulgeda.

2.5.2 Tagasimaksmise viis on täielikult Korraldaja otsustada.

2.5.3 Korraldaja jätab endale täieliku õiguse sulgeda enda äranägemisel Kliendi Mängijakonto ja maksta Kliendile tagasi tema panustamiseks vaba summa, kohaldades asjakohaseid väljamaksetasusid.

2.5.4 Kui Klient ei ole ühe (1) aasta jooksul oma Mängijakontole e-posti aadressi / kasutajanime ja salasõna kasutades sisse loginud, võib Kliendi konto muutuda passiivseks. Sellekohaseid üksikasju käsitletakse punktis 2.5.5 Passiivsed kontod.

2.5.5 Passiivsed kontod

Passiivne konto on reaalse rahalise saldoga konto, mida ei ole 12 kuu jooksul kasutatud.

Kliendi konto passiivseks muutumise korral võtab Korraldaja Kliendiga ühendust. Kui Korraldajal ei õnnestu Kliendiga 12 kuu jooksul pärast viimast sisselogimist ühendust saada, arvestab ta Kliendi kontolt iga kuu eest 5 eurot haldustasu ning teeb mõistlikke pingutusi Kliendiga ühenduse saamiseks. Kui kliendi Konto saldo jõuab nulli, siis haldustasu enam ei arvestata.

Kui Korraldaja on alustanud Kliendi kontolt haldustasu võtmist ja Klient hakkab oma kontol mängima, kannab Korraldaja võetud haldustasu Kliendi kontole tagasi tingimusel, et Kliendi Mängijakontolt vastava kuutasu võtmise hetkest on möödunud vähem kui kuus kuud.

Passiivsetelt, suletud, blokeeritud või välja jäetud kontodelt raha tagasinõudmiseks peab Klient võtma ühendust klienditoega ning esitama asjakohase taotluse.


3. Kliendi kohustused mängijana

3.1 Kinnitused ja tagatised

Klient kinnitab ja tagab, et:

3.1.1 ta on vähemalt 18-aastane ning et Kliendile kohalduva seaduse järgi on tal lubatud osaleda Veebisaidil pakutavates Mängudes.

3.1.2 ta kasutab Veebisaiti ja oma Mängijakontot ainuisikuliselt ning üksnes Mängudes osalemiseks, mitte finants- ega muudeks toiminguteks; ta osaleb Mängudes rangelt isiklikult ning see ei ole tema kutsetegevus, vaid harrastus ja meelelahutus.

3.1.3 ta osaleb Mängudes iseenda, mitte kellegi teise nimel;

3.1.4 kõik andmed, mis ta Korraldajale selle lepingu kehtivusajal esitab, on tõesed, täielikud ja täpsed ning kui nendes andmetes toimub muudatusi, teavitab ta sellest Korraldajat viivitamatult;

3.1.5 ta vastutab ainuisikuliselt Korraldajalt saadavatelt võitudelt seadusest tulenevate maksude deklareerimise ja arvestuse eest;

3.1.6 tema Mängijakontole sissemakstavad rahalised vahendid on saadud seaduslikul teel ning need ei ole mingil juhul saadud ebaseadusliku tegevusega ega pärine ebaseaduslikust allikast;

3.1.7 ta mõistab, et Mängudes osalemisega võtab ta riski kaotada raha, mis ta on oma Mängijakontole sisse maksnud;

3.1.8 ta ei ole kaasatud pettusesse, kokkumängu, tulemuste fikseerimisse ega muusse ebaseaduslikku tegevusse, mis oleks seotud tema enda või kolmandate isikute osalemisega Mängudes, ega kasuta Mängudes osalemisel tarkvarameetodite või tehnika või riistvaraseadmete abi. Sellise käitumise korral jätab Korraldaja endale õiguse muuta kliendi Mängijakonto kehtetuks, see sulgeda või kuulutada kliendi osalemine Mängus kehtetuks;

3.1.9 Klient tohib oma mängijakontole sissemaksete tegemiseks ja kontolt raha väljavõtmiseks kasutada ainult kehtivaid ja talle seaduslikult kuuluvaid finantsinstrumente;

3.1.10 Korraldajalt Kliendile kasutamiseks antud arvutitarkvara kuulub Korraldajale või muule kolmandale isikule ning on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandit käsitlevate seadustega. Klient tohib tarkvara kasutada ainult oma isiklikul harrastuslikul otstarbel kooskõlas kõikide reeglite, kehtivate Tingimuste ja kohaldatavate õigusnormidega.

3.1.11 Veebisaidi Mänge mängitakse samamoodi kui muul alusel mängitavaid mänge. Klient peab olema teiste mängijate ja Korraldaja esindajate suhtes viisakas ning vältima (ka jututubades) ebaviisakaid või sündsusetuid märkusi.

3.1.12 Täpsustame, et sisu, mida Te jagate läbi meie teenuste võib olla nähtav ka väljaspool meie lehte. Näiteks kui Te jagate postitusi Facebookis või Twitteris. Täpsustame, et see on Teie vastutus, kuidas Te kasutate neid teenuseid, mis on väljaspool meie lehte või teenuseid, mis toimivad koostöös meie teenustega, aga mille üle meil puudub kontroll. Lisainformatsiooni võite leida Privaatsuspoliitika sektsioonist.


4. Vastutustundlik mängimine

4.1 Klient võib Veebisaidil vabalt määrata endale mängukeelu Spordile. Mängudele juurdepääsu blokeerimiseks peab Klient sisse logima aadressil www.bravio.ee ja valima "Vastutustundlik mängimine".

4.2 Kui Klient valib nimetatud viisil mängukeelu, ei saa ta mängukeelu kehtimise ajal mängida. Mängukeelu perioodi võib leida "Vastutustundlik mängimine" alt.

4.3 Klient võib kehtestada endale mängukeelu ka teiste Eesti Vabariigis litsentseeritud (nn maapealsete või internetipõhiste) hasartmängukorraldajate juures, esitades taotluse enda registreerimiseks õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirjas ehk OMPI nimekirjas. OMPI nimekirja kaudu mängukeelu seadmise kohta, samuti selle taotlemise kohta leiab rohkem teavet siit.

Kui klient esitab meile taotluse OMPI nimekirja kandmiseks, edastame selle kohe Eesti Maksu- ja Tolliametile.

4.4 Oma Mängijakonto loomisel või mis tahes ajal pärast registreerimist võib Klient kehtestada ülempiiri ka summale, mida ta võib kindlaksmääratud ajavahemikul kaotada (kaotuse piirang). Piirang blokeerib kõik panused, mille puhul see ülempiir on ületatud.

4.5 Kui klient esitab kirjaliku avalduse, milles palub kohaldada endale mängukeeld Korraldaja juures või oma panustele ülempiiri või selliseid piiranguid karmistada, hakkab Korraldaja seda viivitamatult täitma. Kui klient avaldab soovi panuste ülempiiri suurendada või see tühistada, hakkab uus ülempiir või piiranguta panustamine kehtima seitse päeva pärast seda, kui Korraldaja on nimetatud avalduse kätte saanud.


5. Erireeglid

5.1 Selles jaos kehtestatud sätted puudutavad konkreetsete Mängude reegleid, tingimusi ja lepingulisi sätteid, millele viib sellelt lehelt eraldi link. Need selle lehekülje lingilt leitavad reeglid on käesolevate Tingimuste lahutamatu osa. Kui klient klõpsab nupul „AVA KONTO”, kinnitab ta nõusolekut nende erireeglitega.

6. Sport

6.1 Tutvu Spordi kõikide Reeglite ja Kasutustingimustega siin.

7. Privaatsuspoliitika

Sinu Privaatsus on Tähtis

Bravio missioon on pakkuda meie klientidele unikaalset mängijakogemust innovatsiooni, tippklassi teenuste, läbipaistvuse ja kliendihoolivuse kaudu. Selle missiooni keskmes on meie pühendumus olla läbipaistvad andmete osas, mida me Sinu kohta kogume, kuidas me neid kasutame ning kellega neid jagame. 

See Privaatsuspoliitika rakendub kui kasutad meie Teenuseid (allpool kirjeldatud).

Pakume Sulle valikuid andmete osas, mida Sinu kohta kogume, kasutame ja jagame, nagu välja toodud Privaatsuspoliitika, Küpsised ja Minu Andmed lehel.

Tutvustus

Meie registreeritud kasutajad (‘’Kliendid’’) jagavad oma personaalset identiteeti ning muud personaalset isikukohast infot, selleks et meie Teenuseid (allpool kirjeldatud) kasutada. 

Kasutades terminit ‘’Määratud Riigid’’, viitame riikidele, mis asuvad Euroopa Liidus (EL) ning Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). 

Teenused

See Privaatsuspoliitika laieneb Bravio.ee veebilehele, Bravio brändi rakendustele ja teistele Bravioga seotud lehekülgedele, rakendustele, kommunikatsioonile ja teenustele. 

Oleme online mängufirma ning meie Teenuseks on Spordipanustamine. Lisaks teistele tegevustele ja tarvetele kasutavad Kliendid meie Teenuseid panuste tegemiseks, mängude mängimiseks, meie veebilehe sirvimiseks, sissemakseteks, väljamakseteks, info jagamiseks sotsiaalmeediaga ja paljuks muuks. Meie Privaatsuspoliitika laieneb kõikidele meie Klientidele või Külalistele, kes kasutavad meie Teenuseid.

Andmetöötlejad ja Lepingulised Osapooled

Kui asud ‘’Määratud Riigis’’ või väljaspool ‘’Määratud Riike’’- on Staycool OÜ (Eesti) Sinu personaalsete andmete haldaja, mida kogume selleks või selle tõttu, või töötleme, seoses meie Teenuste kasutusega.

Meie Teenuste Külalise või Kliendina, on Sinu andmete kogumine, kasutamine ja jagamine kooskõlas selle Privaatsuspoliitikaga (mis hõlmab ka meie Küpsised lehekülge ning teisi dokumente, millele viitame selles Privaatsuspoliitikas) ning uuendustega.

Muudatused

Bravio (“meie” või “me”) võib seda Privaatsuspoliitikat muuta, ning aineliste muudatuste korral, teavitame Sind oma Teenuste kaudu või muul viisil, et anda Sulle võimalus muudatused üle vaadata, enne seda kui need rakenduvad. Kui oled mõningate muudatuste vastu, võid oma konto sulgeda, võttes selleks ühendust e-kirja teel aadressil info@bravio.ee.

Kasutades meie teenuseid pärast seda kui oleme Privaatsuspoliitika avalikustanud või Sulle muudatuste kohta info saatnud, kinnitad et oled teadlik sellest, et Sinu personaalsete andmete kogumine, kasutus ja jagamine on vastavuses ka uuendatud Privaatsuspoliitikaga.


1. Andmed Mida Kogume

1.1 Andmed Mida Meile Jagad

Registreerimine

Konto loomiseks pead sisestama registreerimisvormi andmed nagu e-maili aadress, parool, riik, valuuta, mobiiltelefoni number, eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, postiindeks, linn, kasutajanimi. Konto loomisel saame automaatselt infot Sinu IP aadressi asukoha, registreerimise kellaaja ja kuupäeva kohta. 

Üles Laadimine

Kogume andmeid Sinu isiku tuvastamiseks ja konto kinnitamiseks. Selleks võime paluda Sul üles laadida koopiaid Sinu isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart või juhiluba), aadressi kinnitavat dokumenti ning makseviise tõendavaid dokumente. Võime nõuda täiendavaid või teist tüüpi dokumente, mis on kooskõlas meie litsentsi nõuetega. 

1.2 Teenuste Kasutus

Salvestame automaatselt andmeid kui külastad või kasutad meie Teenuseid, külastades sealhulgas meie veebilehti, rakendusi, kasutades muul viisil meie platvormi tehnoloogiat, klõpsates sisule või reklaamile (meie lehekülgedel ja rakendustes või nendest väljaspool), teostades otsingut, meie mobiilirakendusi alla laadides või uuendades, jagades panuseid või muud meie Teenustega seonduvat sotsiaalmeedias. Me kasutame aktiivsuslogi, küpsiseid, seadme andmeid ja internetiprotokolli (‘’IP’’ aadresse), et Sind tuvastada ning Sinu tegevusi salvestada.

1.3 Küpsised ja Muu Tehnoloogia 

Küpsiste kohta on täpsem info välja toodud ‘’Küpsised’’ lehel. Kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid (reklaami kleebised e. “Ad tags” ja seadme tuvastajaid), et tuvastada Sind ja/või Sinu seadet/seadmeid meie Teenuseid kasutades. Saad küpsiste kasutust kontrollida läbi oma veebilehitseja seadete ja teiste tööriistade. Sul on võimalus küpsiste ja taoliste tehnoloogiate, mis Sinu tegevust monitoorivad, kasutamisest ka loobuda lehekülgedel, millel pakutakse kolmanda osapoole reklaami. 

1.4 Sinu Seade ja Asukoht

Kui külastad või lahkud meie Teenuste lehelt (sealhulgas pluginad, küpsised või taoline tehnoloogia teistel veebilehtedel), jõuab meieni URL nii lehekülje kohta, millelt äsja lahkusid kui selle kohta, millele edasi liigud. Samuti saame info Sinu IP aadressi, proxy serveri, opertsioonisüsteemi, veebilehitseja, lisade, seadme tuvastajate ja/või Sinu mobiilioperaatori võrgu ISP kohta. Kui kasutad Teenuseid läbi mobiilse seadme, saadab seade meile andmeid Sinu asukoha kohta, olenevalt Sinu seadme asukoha seadetest.


2.Kuidas Me Sinu Andmeid Kasutame

Kuidas me Sinu andmeid kasutame, sõltub sellest milliseid Teenuseid Sa kasutad, kuidas Sa neid Teenuseid kasutad ning milliseid valikuid teed meie seadetes. Kasutame andmeid, mis meil Sinu kohta on selleks, et pakkuda ja personaliseerida, kasutades seejuures meie automatiseeritud süsteemide abi, meie Teenuseid (sealhulgas reklaame), et need oleksid Sulle ja meie teistele klientidele ajakohasemad ja kasulikumad.  

2.1 Teenused

Kasutame Sinu andmeid, et autoriseerida ligipääsu meie Teenustele.

Kasutame Sinu andmeid (nagu profiili andmed, hiireklõpsud meie teenustele, transaktsioonide, konto seadete ja info kõigi teiste toimingute kohta meie Teenustega seoses), et pakkuda Sulle paremat kogemust ja personaalseid teenuseid.

2.2 Suhtlus

Võtame Sinuga ühendust sms, e-kirja, posti, telefonikõne teel, teavitustega meie kodulehel või mobiilirakenduses, või muul viisil, seoses meie Teenustega. Saadame Sulle teavitusi meie Teenuste saadavaloleku, turvalisuse või muude sarnaste teemade kohta. Saadame Sulle ka teateid meie Teenustega seotud turunduskampaaniate kohta, meeldetuletusi ja soovitusi. Võid oma suhtluskanali eelistusi igal ajal muuta siin. Pane tähele, et osadest teavitustest ei ole võimalik loobuda, sealhulgas kuid mitte ainult juriidilistest ja turvalisusega seotud teadetest. 

2.3 Reklaam

Me suuname reklaame (ja mõõdame nende tootlust) meie Klientidele (sisse logitud ; välja logitud), Külalistele ja teistele nii meie Teenuseid aktiivselt või passiivselt, otseselt või kaudselt kasutavatele isikutele (ka läbi välispartnerite) ning kasutades järgmisi andmeid eraldi või kombineeritult:

* Meie Teenuseid aktiivselt või passivselt kasutades reklaamitehnoloogiate abil kogutud andmeid, nagu pikslid, reklaami kleebised “ad tags”, küpsised ja seadme tuvastajad;

* Kasutaja poolt jagatud info 

* Andmeid, mis on kogutud seoses meie Teenuste kasutusega (nt. otsingu ajalugu, sisu mida loed või millele klõpsad, lehekülje külastused, reklaamil klõpsamine, e-kirjad mida avad, turunduskampaaniad millele reageerid ning muud andmed).

Külasta Küpsised lehte kui soovid küpsiste poliitika üle vaadata ja/või küpsistest loobuda.

2.4 Turundus

Kasutame infot mida oled meiega jaganud nõusoleku alusel, et oled infot meiega jaganud, et pakkuda personaalset ja asjakohast turundusinfot. Võime analüüsida erinevate eelmiste turunduskampaaniate efektiivsust, et tuua Sinuni veel personaalsemaid pakkumisi ja soovitusi. Kui oled tellinud pakkumised e-kirja, sms, telefoni või posti teel, siis oled selgelt nõustunud umbisikulise taustainfo kogumisega ja automaatsete pakkumistega. See tähendab, et kasutame statistilisi andmeid, mis ei ole isikuliselt tuvastatavad selleks, et teada saada millised spordialad, mängud või e-kirjad võiksid Sulle huvi pakkuda, kasutades seejuures nii analüütilisi kui automaatseid tööriistu, et neid andmeid töödelda. Sellele töötlusele ja kohandamisele tuginedes, toome Sinuni asjakohase info toote või teenuse kohta, läbi Sinu valitud suhtluskanali. 

2.5 Teenuste Arendamine ning Uuringud

Teenuste arendamine

Kasutame andmeid, et viia läbi uuringuid ning planeerida meie Teenuste edasist arengut, et pakkuda Sulle ja teistele paremat, intuitiivsemat ning personaalsemat kogemust ning juhindada lojaalsust, kasvu ja meie Teenustega seotud tegevusi.

Uuringud

Aeg-ajalt viime meie olemasolevate Teenuste kasutuskogemusega või uute Teenuste arendamisega seoses läbi uuringuid või küsitlusi. Saad küsitluskutsetest loobuda, kui loobud pakkumistest e-kirja teel siin.

2.6 Klienditugi

Kasutame andmeid (mis võib sealhulgas hõlmata Sinu kommunikatsiooni väljavõtteid), et uurida, reageerida ning lahendada kaebusi ning Teenustega seotud probleeme. 

2.7 Statistilised Andmed / Kogutud Statistika

Kasutame andmeid mida Sa meie Teenuseid kasutades toodad, et kasutada ja analüüsida kogutud statistikat, mis ei ole seostu Sinu isikuga. Näiteks, võime kasutada Sinu andmeid statistiliselt, arvutades transaktsioonide infot, salvestades lehekülje külastusi või hiireklõpse, või liigitada Sind anonüümselt kasutades selleks erinevaid andmete mõõdikuid. 

2.8 Turvalisus ja Uurimistegevus

Kasutame Sinu andmeid (sealhulgas Sinu kommunikatsiooni väljavõtteid) kui leiame, et see on turvalisuse huvides vajalik, või selleks, et uurida/ära hoida võimalikku pettust ning teisi meie Reeglite ja Tingimuste, Privaatsuspoliitika ja/või teiste meie Teenuste reeglite rikkumist. 

2.9 Toimingud

Bravio ei müü kunagi Sinu andmeid. Ainult autoriseeritud personalil on ligipääs Sinu andmetele, mis on reguleeritud ligipääsu(loa) astmetega. Lisaks töötleb ja säilitab Bravio Sinu andmeid võimalusel vaid piiratud ajaperioodi jooksul, võttes seejuures arvesse kõiki meetmeid, mis on reguleeritud Isikuandmete kaitse üldmääruse poolt. (edaspidi GDPR e. General Data Protection Regulation)

Töötleme andmeid järgmiste protsesside tõttu: 

- Kliendi tuvastamine & hoolsuskohustus, Klienditeenindus & kvaliteedi tagamine, Pettuse tuvastamine & ennetamine, Kliendisuhted & kommunikatsioon, Turundustegevused, Operatiivjuhtimine.

- Nendel töötlemistoimingutel on järgmised eesmärgid ja kirjeldused: 

- Bravio teenuste identifitseerimine, autentiseerimine ja autoriseerimine.

- Teenuste, turvalisuse ja klientide ligipääsu haldamine. 

- Kliendisuhete, klientide info ning kontaktivõttude ajaloo haldamine.

- Klienditoe pakkumine klientidele, seejuures teenuste, turunduskampaaniate ja maksetegevuste haldamine.

- Analüüsimine, aruandlus, kliendiprofiilide koostamine klientide kohta Bravio tegevustega seoses, nagu: mängud, teenused, pettuste ennetamine ja maksed.

- Väärkasutuse, illegaalsete tegevuste, meie reeglite ja tingimuste või privaatsuspoliitika vastase tegevuse ennetamine ja tuvastamine. Bravio klientide seaduskohasuse ja turvalisuse tagamine.

- Makroanalüüside, statistiliste analüüside läbi viimine, üldiste või detailsete segmentatsioonide koostamine, ennetustegevus ja uuringud kliendiinfo põhjal. Lisaks kliendiküsitluste tulemuste analüüsimine. 

- Kliendi ja turunduskommunikatsiooni, teenuse, sealhulgas teenuse pakkumise ja ettevõtluse arendamine ning automatiseeritud otsused.

- Profiilide koostamine sisemiste riskide maandamiseks, sealhulgas kuid mitte ainult, maksete ajaloo, platvormil teostatud tegevuste, toote eelistuste, vastutustundliku mängimise andmete, kliendi asukoha ja teiste personaalsete andmete järgi.

- Lisaks eristame kliente seoses sellega, milliselt rakendusplatvormilt teenust kasutatakse. 

Personaalsete andmete kategooriad, mida protsessides kasutame

Kasutame nende töötlemistoimingute puhul järgmisi andmeid:

- Mängu tegevused

- Sisselogimise ajalugu

- Maksete andmed

- Üldised personaalsed andmed

- Koostatud profiilide info

- Personaalsed dokumendid

- Makseviisid

- SMS kinnitus

- e-Verifitseerimise teenused 

- Vestluste koopiad

- Telefonisalvestused

- E-kirjade koopiad


3. Kuidas Me Infot Jagame

3.1 Meie Teenused

Profiil

Sinu profiil on alati meie Teenuseid kasutades kaitstud, sest me ei avalikusta kunagi Sinu personaalset infot internetis või muus avalikus ruumis. Me võime jagada mõningaid Sinu andmeid teiste teenuspakkujatega kui selleks on õiguslik huvi või juriidiline nõue.

Sisemiselt oleme korraldanud nõnda, et vaid valitud personalil on ligipääs Sinu personaalsetele andmetele vaid selleks, et täita nende ametist tulenevaid professionaalseid kohustusi ning käime Sinu andmetega hoolikalt ümber. 

Kolmandad Osapooled

Kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 14, esitab StayCool OÜ siinkohal kõik kolmandad osapooled, kellega koostööd teeme, et ülesandeid täita ning protsesse järgida ja tagada vajalik operatiivsus toiminguteks:

E-posti Teenuspakkuja: Kasutame kolmanda osapoole teenuspakkujat e-posti protsessi automatiseerimiseks ja analüüsimiseks. Mis puudutab Sinu personaalseid andmeid, siis jagame nendega vaid Sinu e-maili aadressi ning Bravio kasutajanime. Oleme kindlaks teinud, et e-posti teenuspakkuja on Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastav ning on turvaline ja usaldusväärne kolmanda osapoole teenuspakkuja. Sinu andmeid on võimalik Sinu soovil nende serveritest kustutada. Kui soovid meilt e-kirju mitte saada, saad oma eelistusi muuta siin. Bravio kasutab seda teenust selleks, et läbi viia sisemisi turunduseesmärke ning viia meie klientideni asjakohane info, pakkumine või teenuse uuendus. 

SMS Teenuspakkuja: Oleme kindlaks teinud, et sõnumiteenuse pakkuja pn GDPR nõuetele vastav ning Sinu andmeid käsitletakse privaatsusseadusega kooskõlas. Jagame nendega vaid Sinu telefoninumbrit. Sinu andmeid on võimalik Sinu soovil nende serveritest kustutada. Kui soovid meilt sms sõnumeid mitte saada, saad oma eelistusi muuta siin. Bravio kasutab seda teenust selleks, et läbi viia sisemisi turunduseesmärke ning viia meie klientideni asjakohane info, pakkumine või teenuse uuendus. Lisaks kasutame seda teenust selleks, et verifitseerida klientide kontosid registreerimisprotsessi käigus ning mitmete turvaelementide raames. 

Makseteenuse Pakkujad: Meie teenuste kasutamisel pakume mitmeid erinevaid maksevõimalusi usaldusväärsete kolmanda osapoole makseteenuse pakkujate poolt. Sinu sissemaksed ja väljamaksed liiguvad läbi nende kolmanda osapoole makseteenuse pakkujate ning jagame nendega järgmisi personaalseid andmeid: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-post, aadress, postiindeks, linn, riik, telefoninumber, kasutajanimi. Neid andmeid on vaja lepingujärgselt Bravio ja makseteenuse pakkuja vahel jagada, et meie Teenuseid kasutada. Võime vajadusel Sinu ID dokumente järgmiste koostööpartneritega jagada, et nemad saaksid täita oma juriidilisi ja RahaPTS seadusest tulenevaid kohustusi: TSI, EPRO, QWICKGO.

Klienditugi: Kasutame mitmeid teenuspakkujaid, et meie klientide päringuid lahendada. Oleme kindlaks teinud, et kõik need teenuspakkujad toimivad kooskõlas Privacy Shield framework. (isikuandmete kaitse piisavus EU-USA andmekaitseraamistikus).Meie klienditoega ühendust võttes teadvustad ja nõustud, et suhtlust jagatakse nende kolmandate osapooltega. Neid andmeid on vaja lepingujärgselt Bravio ja teenuspakkuja vahel jagada, et meie Teenuseid kasutada. 

Sotsiaalmeedia Kasutamine

Lubame Sul infot seoses Sinu ja meie teenustega jagada erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel (nt. Facebook). Tahame rõhutada, et Sina kontrollid kuhu seda sisu postitad ja jagad ning, et saad ise seda infot oma sotsiaalmeedia pakkuja seadetest hallata või kustutada. Lisaks toome välja, et sotsiaalmeediasse postitatud info võib sattuda ükskõik kelle kätesse ning kõigil isikutel on võimalik infot jagada või levitada.

3.2 Teenuspakkujad

Kasutame teisi teenuspakkujaid, et aidata meil Teenuseid pakkuda (nt., hooldus, analüüs, auditeerimine, maksed, pettuse tuvastamine, turundus ja arendus). Neil on ligipääs nendele andmetele, mis on protsessi läbi viimiseks välistamatult vajalikud ning on kohustatud Sinu andmeid muudeks otstarveteks mitte kasutama. Valime oma koostööpartnereid hoolikalt ning teeme kindlaks, et nad on alati pühendunud Sinu andmete kaitsmisele.

3.3 Juriidilised Nõuded

Võib juhtuda, et peame Sinu kohta andmeid avalikustama kui see on seadusega ette nähtud, kohtukutse alusel, teistel juriidilistel nõuetel või kui meil on alust uskuda, et see avalikustamine on vajalik selleks, et (1) uurida, ennetada või tegutseda seoses kahtlustatava või tegeliku illegaalse tegevusega, et abistada valitsuse täitevasutuste kohustuste täitmist; (2) meie kokkuleppeid Sinuga jõustada, (3) uurida või kaitsta end kolmanda osapoole väidete või süüdistuste eest, (4) kaitsta meie Teenuse turvalisust ja ausust (nagu info jagamine firmadega kes on kohakuti sarnaste ohtudega); või (5) toimida Bravio õiguste ja turvalisuse nimel, et kaitsta meie Liikmeid, personali või teisi. Püüame oma Liikmeid juriidilistest päringutest nende personaalsete andmete osas teavitada, siis kui peame seda asjakohaseks, välja arvated siis kui see on keelatud seaduse või kohtunõude tõttu, või kui päring on esitatud seoses hädaolukorraga. Võime taolisi päringuid omal äranägemisel vaidlustada, kui usume, et päring on ülemäärane, ebamäärane või ebapiisavalt autoriseeritud, kuid me ei luba vaidlustada kõiki päringuid.  

3.4 Juhtkonna muutus või Müük

Võime jagada Sinu personaalseid andmeid firma müügi, ühinemise või juhtkonna muudatuse puhul, või ettevalmistusena nendeks sündmusteks. Iga teine üksus, mis meie firma osaliselt või täies osas ära ostab, saab õiguse jätkata Sinu andmete kasutamist, kuid ainult meie Privaatsuspoliitika alusel, teistsuguse kokkuleppe puudumisel. 


4. Sinu Valikud ja Kohustused

4.1 Andmete Säilitamine

Me säilitame Sinu personaalseid andmeid kui Sul on meiega aktiivne konto, või nii kaua ja selle ajaperioodi ulatuses kui see on seaduse poolt nõutud ja kui meil on õiguslik huvi või vajadus andmeid säilitada. See hõlmab Sinu ja teiste andmeid, mis on meile salvestatud ja andmeid mis on säilinud ja loodud seoses meie Teenuste kasutamisega. Isegi kui Sa pole meie teenuseid aastaid kasutanud, säilitame Sinu andmeid kuna Sina või meie, otsustame konto sulgeda. Peale selle on meil sisemised juhised selle osas, et küsida Sinult kas soovid konto meiega sulgeda, pärast pikka mitteaktiivset perioodi kontol. Lisaks, sõltumata sellest kas konto on suletud, võime neid andmeid mida peame vajalikuks või mis on seaduse poolt ette nähtud, säilitada, esitades seejuures lõpliku kindla ajaperioodi, mille jooksul neid andmeid säilitatakse. Sisemiste riskide maandamiseks ning sõltuvalt meie õiguslikust huvist, võime Sinu andmeid säilitada kuni 10 aastat. 

Allpool kirjeldame meie andmete säilitamise protsessi: 

Bravio säilitab Sinu andmeid järgmisel viisil: sõltuvalt õiguslikust huvist, juriidilistest nõuetest, sõltuvalt lepingust ning nõusolekust. 

Loe rohkem protsesside õiguslike aluste kohta sektsioonist 5.3

4.2 Õigused Sinu Personaalsete Andmete Juurdepääsu ja Haldamise Osas

Pakume võimalust valida milliste suhtluskanalite kaudu, või kas üldse, soovid meilt infot saada. Lisaks pakume võimalust muuta või vahetada teatud andmeid, eeldusel, et see on meie sisemiste seadustega ning Privaatsuspoliitikaga kooskõlas, mis on omakorda nõutud, et saaksime oma Teenuse nõudeid täita. Seda, millistes protsessides Sa meie Teenuseid kasutades osaled ja detailset informatsiooni andmete kohta, mida kogume näed siin.

Pakume samuti võimalust oma andmeid sobivas formaadis alla laadida siin. Kõigi teiste päringute korral võid alati ühendust võtta meie klienditoega aadressil info@bravio.ee ning vastame alati esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates Sinu päringu esitamisest. Jälgime, et Sinu päring oleks kooskõlas kehtivate seadustega. 

Kui asud Euroopa Liidus (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), siis on Bravio (Staycool OÜ) Sinu personaalsete andmete haldaja mille saame, kogume selleks või selle tõttu, või töötleme seoses meie Teenuste kasutusega.Sellega seoses on Sul õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitseinspektsioonile: e-post: info@aki.ee, telefon: +372 5620 2341 või +372 627 4135.

4.3 Konto Sulgemine

Kui sulged oma konto Bravios, siis eemaldame Sinu andmed meie suhtluskanalitest ning teeme kindlaks, et Sa ei osale edaspidi andmete töötluses ja profiilide koostamises, 72 tunni jooksul pärast konto sulgemist.  

Säilitame Sinu andmeid ka siis kui oled meie juures konto sulgenud, kooskõlas meie seadusest tulenevate kohustustega (seejuures õiguskaitse päringud), et täita regulatiivseid nõudeid, seoses õigusliku huviga, vaidlustuste lahendamiseks, turvalisuse tagamiseks, pettuse ja kuritarvitamise ennetamiseks, meie Reeglite ja Tingimuste, Privaatsuspoliitika või teiste meie Teenustega seonduvate kokkulepete täitmiseks ning selleks, et täita Sinu poolset soovi meie pakkumisi ja teateid enam edaspidi mitte saada. Säilitame informatsiooni ka siis kui Sinu konto on suletud. Depersonaliseeritud informatsiooni ei ole võimalik taastada ega dekrüpteerida. Lisaks sellele võime andmeid säilitada tulenevalt seaduslikust nõudest või õigustatud huvist.

Personaalsed andmed depersonaliseeritakse 5 aastat pärast seda kui oled konto sulgenud ja pole enam kontol aktiivne olnud. Andmeid ei saa kustutada, tulenevalt Eesti Hasartmängu seadusest ja rahapesu ning terrorismi rahastuse tõkestamise seaduse nõuete kohaselt on meil kohustused kliendihoolsuse, pettuse ennetamise, õigusliku huvi ning vastutusliku mängimise osas. Lisaks ei ole andmeid võimalik kustutada operatiivsetel põhjustel, nagu: spordipanustamise riskide maandamine, pettuse tuvastamine ja ära hoidmine, klientide segmenteerimne ja kliendisuhtlus.


5. Muu Tähtis Informatsioon

5.1 Turvalisus

Bravio rakendab turvalisuse standardeid, et tagada Sinu andmete turvalisus. Me kontrollime regulaarselt oma turvasüsteeme potensiaalsete kitsaskohtade ja rünnakute osas, sealhulgas igaastased turvalisuse testid, meie töötajate koolitamine treenitud professionaalide poolt ning kasutades kõiki asjakohaseid turvameetmeid meie võrgus ja infrastruktuuris. 

Seejuures ei ole meil võimalik täielikult garanteerida info turvalisust, mida meile saadad. Pole võimalik garanteerida, et nendele andmetele pole võimalik ligi pääseda, neid avalikustada, muuta või hävitada, juhul kui meie füüsilisest, tehnilisest või juhitavast turvasüsteemist murtakse läbi.

5.2 Piiritagune Andmetöötlus

Me töötleme vaid andmeid Euroopa Liidu (EL) siseselt või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) siseselt või kui andmeid saadetakse väljaspool EL või EMP, siis teeme kindlaks, et see geograafiline piirkond on Euroopa Liidu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) standardite kohaselt aktsepteeritud ning, et see kuulub ametlikult Privacy Shield Framework (isikuandmete kaitse piisavus EU-USA andmekaitseraamistikus) piirkonda.

5.3 Õiguslikud Alused Andmetöötluseks

Me kogume ja töötleme Sinu kohta vaid neid andmeid, mille osas meil on õigluslik alus. Õiguslik alus sisaldab nõusolekut (kus oled meile nõusoleku andnud), lepingut (mille alusel töötlemine on vajalik ja nõutud selleks, et saaksime oma lepingukohaseid kohustusi täita ning et Sina saaksid meie Teenuseid kasutada) ja sõltub ‘’õigustatud huvist’’.  

Võime töödelda Sinu personaalseid andmeid oma õigustatud huvide eesmärgil või kolmandate osapoolte (nt. e-posti või sms teenuspakkuja) õiguslike/õigustatud huvide eesmärgil, eeldusel, et taoline andmete töötlemine ei kaalu üles Sinu õigusi ja vabadusi. Näiteks, võime töödelda Sinu personaalseid andmeid selleks, et: 

- Kaitsta Sind, meid või teisi ohtude eest (nagu turvaohud ja pettus)

- Et käituda kooskõlas seadustega, mida järgime

- Võimaldada meie äri administraatoril, nagu näiteks kvaliteedikontrollil, teostada konsolideeritud aruandlust, segmenteerida toodete pakkumisi ning klienditeenindust

- Hallata korporatiivseid tehinguid, nagu ühinemised või üle võtmised

- Üldiselt mõista ja parandada meie äri või meie kliendisuhteid

- Personaliseerida meie pakkumisi ning kogemust meie veebilehe kasutamisel 

Nii selgitame järgmisi kategooriaid:

Õigustatud huvi: See hõlmab mitmeid sisemisi rutiine, mis on vajalikud meie igapäevaste tööoperatsioonide läbi viimiseks ning selleks, et toimiksime kooskõlas meie reeglite ja tingimustega.

Juriidiline nõue: Meie litsensi nõuete ja kohustuste täitmine, mis on seadistatud Eesti Hasartmängu Seaduse ja Rahapesu vastase ja terrorismi finantseerimise tõkestamise seaduse poolt.

Leping: See hõlmab mitmete kolmanda osapoole teenuspakkujate kasutust selleks, et saaksime Sulle meie Teenuseid pakkuda. Siinhulgas, kuid mitte ainult: makseteenuse pakkujad, kasiino teenusepakkujad, klienditoe pakkujad, teenuse üldised teated. 

Nõusolek: Oleme eristanud toimingud, mis liigituvad erineva kategooria alla ning nende puhul küsime alati Sinu selgesõnalist nõusolekut, enne kui me toiminguid teostame. Need on järgmised: pakkumised e-kirja, sms, posti või telefoni teel. 

*Võime kõiki ülal toodud kategooriaid jätkuvalt uuendada

Toimingutes, kus me toetume Sinu personaalsete andmete töötlemisel Sinu nõusolekule, on Sul on igal ajal õigus oma nõusolekut muuta, ning toimingutes kus toetume õiguslikule huvile, on Sul õigus esitada vastuväiteid. Kui Sul on küsimusi õiguslike aluste kohta, mille raames me Sinu andmeid kogume ja kasutame, võta julgesti ühendust mee klienditoega e-kirja teel info@bravio.ee või meie Andmekaitse ohvitser aadressil privacy@coolbet.com.

5.4 Logid

Serverid mis pakuvad Bravio veebilehte/veebilehti ja rakendusi, võivad säilitada logisid ja päringuid mida serveris teed (nagu veebiaadress mida avada, veebilehitseja mida kasutad, seade, IP aadress ja ajavöönd mida kasutad). Neid logisid ja andmeid kasutatakse vaid tehnilisel eesmärgil- et tagada käitumine, mis vastab turvanõuetele ning võimaldada potensiaalsete turvaintsidentide uurimist.

Bravio kogub ja salvestab taolisi andmeid selle tõttu, et Braviol on õiguslik huvi selle osas, et veebileht oleks tehniliselt ligipääsetav ja turvaline.

5.5 Kontaktinfo

Kui Sul on küsimusi või kaebuseid selle Privaatsupoliitika osas, siis võta ühedust meie DPO (Andmekaitse ohvitseriga) aadressil privacy@coolbet.com või kirjuta meie klienditoele aadressil info@bravio.ee


Võid saata meile ka postikirja järgmisele aadressile:

Staycool OÜ

Paldiski maantee 29, 10612 Tallinn, Eesti.

Kui asud Euroopa Liidus (EL) ning Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), siis on Bravio (Staycool OÜ) Sinu personaalsete andmete haldaja mille saame, kogume selleks või selle tõttu, või töötleme seoses meie Teenuste kasutusega.

Sul on õigus privaatsuse küsimustes esitada kaebus Eesti Andmekaitseinspektsioonile: e-post: info@aki.ee, telefon: +372 5620 2341 või +372 627 4135.


8. Kaebused

8.1 Kaebuse korral saab Klient:

8.1.1 kasutada Veebisaidil Live Chat funktsiooni.

8.1.2 saata e-kirja klienditoele aadressil info@bravio.ee

8.2 Korraldaja annab endast parima, et esitatud probleem viivitamatult lahendada.

8.3 Tehingutega seotud küsimustes võib klient küsimuse üksikasjadega pöörduda Korraldaja poole aadressil info@bravio.ee. Vaatame üle kõik küsimusi tekitanud või vaidlustatud tehingud. Meie otsus on lõplik.

8.4 Kui Klient ei ole mingil põhjusel oma kaebusega seoses Korraldaja tehtud otsusega rahul, võib ta esitada kaebuse Maksu- ja Tolliametile e-posti aadressil: hasart@emta.ee

8.5 Operaator vastab kõikidele kliendipäringutele mis on seotud personaalsete andmetega, 30 päeva jooksul alates päringu kättesaamisest. Juhul kui päringule vastamine võtab kauem aega, siis on operaatoril õigus teha lisatoiminguid veel järgneva 60 päeva jooksul. Lisaaja võtmiseks, teavitab operaator selle vajalikkusest ning põhjustest klienti esimese 30 päeva jooksul alates päringu kättesaamisest.

8.6 Juhul kui Te pole rahul informatsiooniga mis puudutab Teie personaalset informatsiooni, Teil on õigus kontakteeruda Eesti Andmekaitse Inspektsiooniga.

Email: info@aki.ee

Telefon: +372 5629 2341 või +372 627 4135


9. Ebaõnnestunud ja katkestatud mängud

9.1 Korraldaja ei vastuta rikete, serverihäirete, ajalise mahajäämuse või muude Mängu mõjutavate tehniliste või poliitiliste häirete eest. Rahatagastusi võidakse teha vaid juhul, kui juhtkond peab seda vajalikuks.

9.2 Korraldaja ei võta endale mingit vastutust kahjude eest, mis arvatavalt või väidetavalt tulenevad otseselt või kaudselt Veebisaidist või selle sisust, sealhulgas operatsioonide ja ülekannete piirangutest, viivitustest või katkestustest, andmete kadumisest või riknemisest, side- või liiniriketest, saidi või selle sisu kuritarvitamisest mõne isiku poolt või vigasest või puudulikust sisust.

9.3 Kui Mäng on alanud, kuid ebaõnnestub süsteemi rikke tõttu, maksab Korraldaja mängupanuste summa Kliendile tagasi, krediteerides selle võrra kliendi Mängijakontot või kui kontot enam pole, tasutakse see Kliendile ettenähtud viisil; kui Kliendil on ebaõnnestunud Mängu ajal kogunenud krediit, krediteerib Korraldaja Kliendi Mängijakontot krediidi rahalises väärtuses või tasub selle Kliendile ettenähtud viisil, kui kontot enam pole.

9.4 Me võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et juhul, kui Kliendi osalemine mängus katkeb pärast panuste tegemist telekommunikatsioonisüsteemi rikke või Kliendi arvuti süsteemirikke tõttu, mis takistab Kliendil Mängu jätkata, võimaldab meie arvutisüsteem Kliendil pärast süsteemi taastamist jätkata osalemist katkenud Mängus seisust, nagu see oli vahetult enne katkemist. Kui meie arvutisüsteem ei võimalda Kliendil telekommunikatsioonisüsteemi või mängija arvuti süsteemirikke tõttu katkenud Mängu pärast süsteemi taastamist jätkata, siis me:

a) tagame, et Mäng lõpetatakse, ja

b) kanname panustatud summa Kliendi kontole tagasi.


10. Piiratud vastutus

10.1 Klient siseneb Veebisaidile ja osaleb Mängudes omal vastutusel. Veebisaiti ja Mänge pakutakse ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita.

10.2 Ilma et see piiraks eelmise sätte üldisust, Korraldaja, selle juhtkond, töötajad ja teenusepakkujad:

10.2.1 ei garanteeri, et tarkvara või Veebisait on eesmärgikohased;

10.2.2 ei garanteeri, et tarkvaras ega Veebisaidil ei ole vigu;

10.2.3 ei garanteeri, et Veebisaidid ja/või Mängud on kättesaadavad ilma katkestusteta;

10.2.4 ei vastuta kahjude või kulude eest, mis on otseselt või kaudselt, erandkorras või millegi tõttu, juhuslikult või muudel asjaoludel tekkinud seoses sellega, et Klient kasutab Veebisaiti või osaleb Mängudes.

10.3 Klient nõustub vabastama Korraldaja, selle juhtkonna, töötajad, partnerid ja teenusepakkujad vastutusest ning tagama täies ulatuses kõikide kulude, kahjude ja nõuete (sõltumata nende tekkimise viisist) hüvitamise, mis võivad tekkida seoses sellega, et Klient kasutab Veebisaiti või osaleb Mängudes.


11. Rahapesust teatamine

11.1 Korraldaja täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ning selle alusel vastu võetud määrusi. Korraldaja teatab kõigist kahtlastest tehingutest Eesti asjakohastele pädevatele asutustele.

11.2 Kui Klient saab teada kahtlasest tegevusest, mis on seotud Veebisaidi Mängudega, peab ta sellest viivitamatult Korraldajat teavitama.

11.3 Korraldaja võib kliendi Mängijakonto ajutiselt sulgeda, blokeerida või lõplikult sulgeda ning tema raha kinni pidada, kui see on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt vajalik.


12. Rikkumised, karistused ja lõpetamine

12.1 Kui Klient rikub nende Tingimuste mõnd sätet või kui Korraldajal on põhjendatud alus kahtlustada, et Klient on neid rikkunud, jätab Korraldaja endale õiguse Kliendile Mängijakontot mitte avada või see ajutiselt või lõplikult sulgeda või kliendi kontol olev raha kinni pidada ning kasutada seda Kliendi tekitatud kahjude katteks.

12.2 Kui Korraldaja kahtlustab, et Klient osaleb Veebisaiti kasutades ebaseaduslikus tegevuses või pettuses või rikub lepingut, et Kliendil on probleeme võlausaldajatega või et Klient kahjustab Korraldaja tegevust muul viisil, võib Korraldaja omal äranägemisel Kliendi konto blokeerida või ajutiselt sulgeda või kõik panused tühistada.

12.3 Klient mõistab, et lõpliku otsuse selle kohta, kas Klient on rikkunud Tingimusi sedavõrd, et Korraldaja saab sellest tulenevalt Veebisaidil osalemise ajutiselt või alaliselt keelata, teeb Korraldaja.


13. Intellektuaalomand

13.1 Korraldaja ja tema kontserni äriühingud on Bravio kaubamärgi ja Bravio logo ainuomanikud. Bravio kaubamärgi ja Bravio logo omavoliline kasutamine võib põhjustada süüdimõistmise.

13.2 www.bravio.ee on Korraldaja universaalne ressursilokaator (URL) ning nimetatud URLi ja selle teisendeid ei tohi muul Veebisaidil ega digitaalsel platvormil omavoliliselt ja ilma Korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada.

13.3 Sellel Veebisaidil kasutatava tehnoloogia, tarkvara ja ärisüsteemide omanikuks või õiguspäraseks litsentsi kasutajaks on Korraldaja.

13.4 Korraldaja Veebisaidi sisu ja ülesehitus on kaitstud autoriõiguse © ja andmebaasiõigusega Staycool OÜ nimel. Kõik õigused on kaitstud. Veebisaidi autoriõigus, mis hõlmab kogu teksti, koodi, kõiki jooniseid, faile ja linke, kuulub Korraldajale ning saiti ei tohi tervikuna ega osaliselt paljundada, edastada ega salvestada ilma Korraldaja kirjaliku nõusolekuta. Seega asjaolu, et klient end Korraldaja süsteemi registreerib ja seda kasutab, ei anna talle mingeid õigusi Korraldaja süsteemis sisalduvale intellektuaalomandile.

13.5 Veebisaidile ja kõigile teistele selle lehekülgedele viivaid linke ei tohi lisada ühelegi teisele veebisaidile ilma Korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

13.6 Klient nõustub mitte kasutama automaatseid või manuaalseid seadmeid Korraldaja Veebisaitide või nende sisu jälgimiseks. Igasugune omavoliline kasutamine või paljundamine võib põhjustada süüdistusmenetluse.


14. Sätete kehtivus

14.1 Kui leitakse, et mõni nende tingimuste säte on ebaseaduslik või kohaldamatu, siis see säte eemaldatakse tingimustest ning kõik teised sätted jäävad jõusse, ilma et see eemaldamine neid mõjutaks.


15. Loovutamine

15.1 Korraldaja jätab endale õiguse leping loovutada või muul seaduslikul viisil üle anda (kuivõrd see on kooskõlas kohaldatava seadusega). Klient ei tohi lepingut loovutada ega muul viisil üle anda.


16. Leping ja vastuvõetavus

16.1 Tingimused kujutavad endast täielikku Kliendi ja Korraldaja vahelist Veebisaidiga seotud lepingut ja juhul, kui tegu pole pettusega, asendab see kõiki varasemaid või samaaegseid elektroonilisi, suulisi või kirjalikke Kliendi ja Korraldaja omavahelisi Veebisaidiga seotud teatisi ja ettepanekuid.

16.2 Selle lepingu ja mis tahes elektrooniliselt esitatud teate trükitud versioon sobib kasutamiseks selle lepingu alusel või selle lepinguga seoses peetavas haldus- või kohtumenetluses samas ulatuses ja samadel tingimustel kui muud äridokumendid, mis on algselt koostatud ja mida on säilitatud trükitud kujul.


17. Vestlus

17.1 Korraldaja võib Veebisaidiga seoses pakkuda Kliendile kasutamiseks vestlusfunktsiooni, mida juhib ja kontrollib Korraldaja. Korraldaja jätab endale õiguse vestlust jälgida ja selle funktsiooni vahendusel tehtud avaldusi dokumenteerida. Klient peaks vestlust kasutama harrastuslikul ja sotsialiseerumise eesmärgil ning täitma järgmisi reegleid:

17.1.1 Klient ei tohi teha ühemõtteliselt seksuaalseid ega rängalt solvavaid avaldusi, sealhulgas ei tohi väljendada fanatismi, rassismi või vihkamist ega vanduda;

17.1.2 Klient ei tohi teha Korraldaja esindajate aadressil kuritahtlikke, laimavaid, ahistavaid ega solvavaid avaldusi;

17.1.3 Klient ei tohi teha muude elektroonilisi teenusi pakkuvate ettevõtetega seotud või neid reklaamivaid või edendavaid avaldusi;

17.1.4 Klient ei tohi teha Korraldaja, Veebisaidi ega muude Korraldajaga seotud internetisaitide kohta avaldusi, mis ei vasta tõele ja/või on pahatahtlikud ja/või kahjustavad Korraldajat;

17.1.5 Klient ei tohi jututubade ega eraldi vestluste kaudu kokku mängida. Kõikidest kahtlastest vestlustest teavitatakse pädevaid asutusi.

17.2 Kui Klient rikub vestlusfunktsiooniga seoses mõnd ülalnimetatud sätet, on Korraldajal õigus vastav funktsioon eemalda või kliendi Mängijakonto viivitamatult sulgeda. Sulgemise korral maksab Korraldaja Kliendile tagasi kogu raha, mis võib olla kliendi Mängijakontole jäänud ning mis ületab summa, mida Klient Korraldajale sel hetkel võlgneb (kui see nii on).


18. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ning vaidluste korral kohustuvad pooled alluma Harju Maakohtule.

Kui asud Euroopa Liidus (EL) ning Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), siis on Bravio (Staycool OÜ) Sinu personaalsete andmete haldaja mille saame, kogume selleks või selle tõttu, või töötleme seoses meie Teenuste kasutusega.


19. Coolbet

Aktsepteerides käesolevaid Bravio Reegleid ja Tingimusi, aktsepteerid ka Coolbet'i Reegleid ja Tingimusi.

20. Kontakt

Sul on õigus privaatsuse küsimustes esitada kaebus Eesti Andmekaitseinspektsioonile: e-post: info@aki.ee, telefon: +372 5620 2341 või +372 627 4135.

(V.1 DATED 10th of October, 2019)

Sulge
Spordiennustuse reeglid

1. Sissejuhatus

Spordiennustuse reeglid kehtivad lisaks üldistele Reeglitele ja Tingimustele, millega Sa nõustusid registreerudes Bravio lehel. On oluline, et oleksid neist reeglitest ja eeskirjadest teadlik. Üldised Reeglid ja Tingimused leiad siit.

Et käesolevatest Spordiennustuse reeglitest oleks lihtsam aru saada, on need jaotatud osadeks:

- Üldine

- Sündmused ja kategooriad

- Spordi eriomased reeglid

- Cash Out


2. Üldine

2.1 Ainult normaalaeg

Kui ei ole märgitud teisiti antud reeglite osades Sündmused ja kategooriad ja/või Spordi eriomased reeglid, loeb pärast normaalaega kehtiv tulemus. Normaalaeg sisaldab endas esialgset normaalaega ning lisaminuteid vigastuste, vahetuste jms tarbeks. Lisaaeg, kuldne värav jms ei kuulu normaalaja alla.

Normaalaja ametlikud reeglid määrab vastav reguleeriv ühing. Bravio ei vastuta Klientide informeerimise eest kui mängu või sündmuse pikkus on tavapärasest erinev.

Bravio ei tühista mingeid panuseid, seal hulgas LiveBet panuseid, kui mäng või sündmus on kestnud 2x40 minutit tavapärase 2x45 minuti asemel. Erandiks on Klubide vahelised sõprus kohtumised, palun vaadake sektsiooni 4.16 Jalgpalli all.

2.2 Ametlikud tulemused

Kui ei ole spetsiifiliselt märgitud teisiti antud reeglites, määravad tulemuse korraldaja ametlikud tulemused.

Kui medalitseremoonia ajal ei ole ametlikud tulemused saadaval, määrab tulemuse medalitseremoonia.

Diskvalifitseerimised või mis tahes muutused pärast ametlikke tulemusi ja/või medalitseremooniat, mis mõjutavad tulemusi, ei lähe arvesse. See käib ka apellatsiooni, kohtulahendi, dopingukontrolli ja mis tahes muu põhjuse kohta.

Juhul kui võistkonnale on ametliku korraldaja poolt antud võit (nt. Jalgpallis 3-0, Korvpallis 20-0) kas ennem või mängu ajal, kõik panused tühistatakse, v.a. järgnevatel juhtudel: Panused mis on juba lahenduse saanud (nt. Jalgpalli mäng mis jäetakse pooleli 2. Poolajal poolehoidjate rahutuste tõttu ja ühele võistkonnale määratakse ametliku korraldaja poolt võit, siis 1. Poolaja tulemused otsustatakse tavapäraselt), kui ei ole teisiti märgitud Spordi eriomastes Reeglites.

Kui mäng mängiti lõpuni ja omab lõpptulemust, kuid hiljem antakse võit ametliku korraldaja poolt teisele võistkonnale, jäävad kõik panused jõusse.

Juhul kui enne turniiri või turniiri ajal vahetub meeskonna juhtkond või sponsorid ning see mõjutab ainult tiimi nime, mitte koosseisu, siis jäävad kõik panused püsima. Kui aga enamus tiimi nimekirjast (vähemalt 51%) muutub, siis tühistatakse kõik panused.

2.3 Osalemata jätnutele tehtud panuseid ei tagastata, välja arvatud juhul kui on teisiti märgitud.

2.4 Bravio jätab endale õiguse keelata isikliku konto rakendused, keelduda panuste vastuvõtmisest või piirata panuste hulka, seejuures puudub Braviol selle põhjendamise kohustus.

2.5 Bravio jätab endale õiguse jälitada topeltkontosid ja need sulgeda. Sel juhul kantakse kõik asjakohased andmed üle selle kliendi kõige aktiivsemale kontole. Kui avastatakse, et kliendil on mitu kontot ja ta on sõlminud kahe konto kaudu ühesugused panused, siis tühistatakse kohe tema kliendiõigused. Selle tagajärjeks võib olla võitude konfiskeerimine ja/või kõigi tehtud (isegi otsustatud) panuste tühistamine.

2.6 Sündikaadina panustamine on tegevus, mis on Bravios keelatud, mille raames Konto Omanikud tegutsevad koos, panustades samale sündmusele/mängule, võistlusele või spordialale.

Kui leitakse tõendeid Konto Omanike kokkumängust eeltoodud viisil, jätab Bravio endale õiguse kontod sulgeda, panustamise limiite vähendada, panuseid tühistada (ka otsustatud panuseid), uurimise lõpuni võite kinni pidada ning võite konfiskeerida.

Samale sündmusele/mängule, võistlusele või spordialale panustamine mitmelt kontolt ja/või IP aadressilt selleks, et kasutada paremaid panuste limiite ja/või Live panuste ooteaega, võib pidada sündikaadiks.

2.7 Bravio ei võta endale vastutust vigade eest panustamisandmete ja -tulemuste edastamisel. Mitte ühelgi juhul ei saa esitada kahjutasunõuet andmete ebaõige, viivitusega, manipuleeritud või väärtarvitusliku edastuse eest interneti teel, samuti andmete ja tulemuste muude edastusvigade eest.

2.8 Braviol on täielik õigus oma äranägemisel parandada kõik ilmsed vead ja võtta tarvitusele vajalikud meetmed oma klientidele õiglase teenuse osutamiseks. Ilmne viga võib olla igasugune sündmuse kohta avaldatud valeteave. Näiteks ebaõigesti (ümberpööratult) seatud händikäp, vale(d) meeskond/meeskonnad/osalejad, valed tähtajad või tehnilised vead jne.

2.9 Jätame endale ka õiguse parandada ilmseid kihlveokoefitsiendi sisestamise ja/või kihlveotulemuste hindamise vigu isegi pärast sündmuse toimumist või tühistada sellest mõjutatud panused. Klient peab ise veenduma, et tema panused oleksid tehtud õigesti.

2.10 Samal ennustuspiletil ei ole lubatud teha korrelatsioonis panuseid. Sedalaadi panused võidakse tühistada isegi pärast sündmuse tulemuse selgumist.

2.11 Klient vastutab ka isikliku konto üksikasjade ja juurdepääsuteabe konfidentsiaalsuse eest. Bravio ei vastuta panuste eest, mille teevad kolmandad isikud, kellele see teave on teatavaks saanud, ega mis tahes muul viisil konto lubamatu manipuleerimise eest, mis on tingitud Kliendi hooletusest.

2.12 Klient on kohustatud kohe teatama igast tema kontole ekslikult kantud summast. Kõik niisuguse vea tagajärjel toimunud võidud on kehtetud olenemata sellest, millistel asjaoludel need toimusid.

2.13 Tavaliselt on panused avatud kuni sündmuse ametliku algusajani. Mõnikord algab sündmus postitatud kellaajast varem, ilma et Bravio sellest teadlik oleks, või Braviol on vale algusaeg. Kõik panused, mis võetakse vastu pärast sündmuse algust, tühistatakse.

2.14 Miinimumsumma ühe panuse kohta on 0,10 eurot. Üks klient võib maksimaalse võidu saada vaid ühe panuse, päeva ja nädala limiidi piires.

Järgnevad limiidid kehtivad:

Vääring
Panuse võidulimiit
Päeva võidulimiit
Nädala võidulimiit
Euro
100,000
200,000
500,000

2.15 Kui kasutaja teeb mitu ühesugust panust (või ka üksik- ja mitmikpanuse kombinatsiooni), mille võitude kogusumma ületab ühe panuse võidulimiidi, on Braviol õigus vähendada panust, et tagada vastavus võidulimiitidega.

2.16 Pettuse või pettusekatse korral (eriti panuste tegemise suhtes) tühistatakse kohe kihlveokliendi kliendiõigused.

2.17 Vastu ei võeta kihlveovahendajate või -kontorite või muude antud punktiga seotud osapoolte kaudu esitatud panuseid. Spordivõistluste puhul ei ole lubatud panused nende võistluste peale, milles kasutaja ise osaleb (nt osaleva sportlasena, omanikuna, treenerina või osaleva klubi ametnikuna). Kui seda tingimust ei täideta, on Braviol õigus keelduda mis tahes võitude väljamaksmisest ja panus või panused tühistada isegi pärast panuse otsustamist.

2.18 Kui mingil põhjusel leiab aset sündmus, mis ei ole selge või mida ei käsitleta Spordiennustuse reeglites, jätab Bravio endale õiguse otsustada iga sündmuse tulemus juhtumipõhiselt.

2.19 Kõik käsitsi läbivaatamisele saadetud panused võidakse tagasi lükata, osaliselt või täies ulatuses vastu võtta, sõltumata vastava taotluse esitamise viisist. Bravio jätab endale õiguse määrata kõik panuselimiidid iga üksiku kliendi ja panuse jaoks.

2.20 Bravio püüab sündmused sulgeda, s.t ennustused otsustada võimalikult kiiresti pärast sündmuse lõppemist, ent samas ei anna Bravio võimaliku maksimaalse viivituse suhtes mitte mingeid garantiisid. Kui panuse tulemus määratakse enne sündmuse lõpulejõudmist, otsustatakse panus meie reeglite kohaselt isegi juhul, kui sündmus katkestatakse või sündmuse kestust mingil põhjusel lühendatakse.

2.21 Klient vastutab ainuisikuliselt ennustuspileti kontrollimise eest enne panuse kinnitamist. Kahjuks me ei võta vastu taotlusi tühistada mis tahes panuseid, mis olid tehtud ekslikul kombel.

2.22 Kui Spordiennustuse Reeglite kolme osa vahel esineb vastuolusid, kehtib järgmine prioriteedijärjestus (1. on ülimuslik 2. ja 3. suhtes jne):

1. Spordi eriomased reeglid

2. Sündmused ja kategooriad

3. Üldine


2.23 Muu

Bravio jätab endale õiguse tühistada panus omal äranägemisel täielikult või osaliselt juhul, kui on ilmne, et sündmuse tulemus saab avalikult teatavaks enne sündmuse lõppu või kui panuseid on pakutud, tehtud ja/või vastu võetud vea tõttu.


3. Sündmused ja kategooriad

3.1 Katkestatud sündmused

Kui sündmus katkestatakse, tühistatakse kõik panused (koefitsientideks seatakse 1,00, mitmikpanused ning süsteempanused arvutatakse ümber), välja arvatud järgnevatel juhtudel:

1) Panused, mis on juba otsustatud (näiteks juhul kui Jalgpallimatš katkestatakse teisel poolajal, kõik antud matši esimese poolajaga seotud panused otsustatakse tavapäraselt), kui Spordi eriomastes reeglites ei ole täpsustatud teisiti.

2) Panused matšidele, mille ametlikud tulemused avaldavad korraldajad 48 tunni jooksul ürituse planeeritud algusajast.

3) Panused spordiüritustele, mille puhul me täpsustame, et panuste arveldamiseks ja tühistamiseks kehtivad teised tingimused.

Juhul kui võistkonnale on ametliku korraldaja poolt antud võit (nt. Jalgpallis 3-0, Korvpallis 20-0) kas ennem või mängu ajal, kõik panused tühistatakse, v.a. järgnevatel juhtudel: Panused mis on juba lahenduse saanud (nt. Jalgpalli mäng mis jäetakse pooleli 2. Poolajal poolehoidjate rahutuste tõttu ja ühele võistkonnale määratakse ametliku korraldaja poolt võit, siis 1. Poolaja tulemused otsustatakse tavapäraselt), kui ei ole teisiti märgitud Spordi eriomastes Reeglites.

Kui mäng mängiti lõpuni ja omab lõpptulemust, kuid hiljem antakse võit ametliku korraldaja poolt teisele võistkonnale, jäävad kõik panused jõusse.


3.2 Ärajätmised

Kõik ärajäetud üritustega seotud panused tühistatakse ning raha kantase seotud osalistele tagasi. Mitmikkihlveod arvutatakse ümber arvestades ärajäetud sündmuse koefitsiendiks 1,00.

Juhul kui võistkonnale on ametliku korraldaja poolt antud võit (nt. Jalgpallis 3-0, Korvpallis 20-0) kas ennem või mängu ajal, kõik panused tühistatakse, v.a. järgnevatel juhtudel: Panused mis on juba lahenduse saanud (nt. Jalgpalli mäng mis jäetakse pooleli 2. Poolajal poolehoidjate rahutuste tõttu ja ühele võistkonnale määratakse ametliku korraldaja poolt võit, siis 1. Poolaja tulemused otsustatakse tavapäraselt), kui ei ole teisiti märgitud Spordi eriomastes Reeglites.

Kui mäng mängiti lõpuni ja omab lõpptulemust, kuid hiljem antakse võit ametliku korraldaja poolt teisele võistkonnale, jäävad kõik panused jõusse.


3.3 Toimumiskoha muudatused

Kõik tehtud panused tühistatakse üksnes juhul, kui uueks toimumiskohaks on eelneva seisuga külalismeeskonnaks olnud meeskonna koduväljak. Kui sündmus viiakse üle muusse toimumiskohta, jäävad kõik panused endiselt kehtima. See reegel kehtib üksnes nende sündmuste kohta, mille puhul osalejatel on olemas koduväljak.

Individuaalsed spordialad: juhul kui spordisündmuse toimumiskoht muutub, tühistatakse panus.


3.4 Viigid

Kui võitjaga sündmuses (outright), mille lõpptulemuse peale on tehtud panuseid, kuulutatakse võitjaks kaks või enam osalejat, siis selle sündmuse osaliste koefitsient jagatakse viigiolukorra osaliste arvuga. Edaspidi ka „viigireegel“. Siiski, koefitsient ei saa kunagi olla madalam kui 1,00.


3.5 Edasilükatud sündmused

Panus tühistatakse ärajäänud või edasilükatud mängu või sündmuse korral, kui mäng või sündmus ei alga 48 tunni jooksul ettenähtud algusajast. See reegel ei kehti tennise kohta, täpsemat infot leiad Tennise reeglitest allpool.


3.6 Livebet (reaalajas panustamine)

Bravio jätab endale õiguse tühistada panused, mis sõlmitakse sündmuse otseülekande edastuse viivituse tõttu vale hinnaga ja kus üks meeskond on saavutanud olulise eelisseisundi. Samuti jätame endale õiguse peatada sündmuse ajal panuste tegemine ülekande ebaõnnestumise või muude tehniliste probleemide tõttu või juhul, kui kahtlustame pettust. Erinevate sündmuste puhul võib panuste tegemise tähtaeg olla erinev. Me ei salli tahtlikke ja korduvaid panuse tegemisega hilinemise juhtumeid; seda loetakse pettuseks ja me tegeleme sellega asjakohaselt. Me ei võta endale vastutust näpuvigade, edastustõrgete ja/või ekslike hinnangute eest. Eelkõige jätame me endale õiguse parandada ilmseid kihlveokoefitsiendi sisestamise ja/või sündmuse tulemuste hindamise vigu isegi pärast sündmuse toimumist või tühistada kõik sellest mõjutatud panused. Bravio ei võta endale vastutust reaalajaskooride, statistiliste andmete ega muu reaalajas panustamise panuste puhul pakutava teabe/andmete eest.


3.7 Ennustuse kategooriad

Kategooriad (lisapanused) on muud ennustuse tüübid, mida saab sündmusele panustada. Allpool on välja toodud reeglid mitmele spordialale. Kõik muud on välja toodud iga Spordi eriomase reegli all.

Õige tulemus

Ennusta õige lõpptulemus. Kui mängu lõpptulemus pole valitav meie pakkumises, arvestatakse kõiki panuseid kaotustena. Kliendid võivad paluda koefitsiente tulemustele, mida hetkel ei pakuta.


Viik Välistatud

Viik Välistatud mängu puhul võib panustada kodus või võõrsil mängiva meeskonna peale. On üldine tava viidata Viik Välistatud nendele mängudele, milles viigile ei pakuta koefitsiente. Kui teatud mängus ei ole võitjat (näiteks mängutulemus on viik) või selle ilmnemine ei leia aset (näiteks Esimene Värav, Viik Välistatud, mäng lõppeb 0-0), tagastatakse panused.


Unelmate Vastasseis

Võitja on see meeskond, kelle meeskondlik kogutulemus on enda mängude normaalajal kõrgem. Kui meeskondade kogutulemused on võrdsed ning valikut "Viik" ei pakutud, tagastatakse kõik panused.


Esimene skooriv meeskond

Ennusta, milline meeskond skoorib esimesena. Kui pakutakse viiki ning mäng lõppeb 0-0, on võidu alternatiiv "X". Kui viiki ei pakuta, ning mäng lõppeb 0-0, on kõik panused kehtetud.


Esimene/Viimane/Järgmine/Mis tahes hetkel värava lööja (seal hulgas Try tegija Ragbis)

Ennusta Esimest/Viimast/Mis tahes hetkel väravalööjat matšis. Panused mängijatele, kes ei ole matšis üldse mänginud, muutuvad kehtetuks. Esimese väravalööja panused muutuvad samuti kehtetuks nende mängijate puhul, kes tulevad väljakule pärast esimese värava löömist.

Omaväravad ei loe. Kui esimeseks väravaks osutub omavärav, arvestatakse Esimese väravalööja puhul, milline mängija lööb matši teise värava. Kui viimaseks väravaks osutub omavärav, arvestatakse Viimase väravalööja puhul, milline mängija lõi matšis sellele eelnenud värava.

Kui valik "Väravalööjat pole" on saadaval ning mängus pole ühtegi väravat löödud, loetakse kõiki Väravalööjate panuseid kaotustena, eeldades et mängija on mängust osa võtnud. Juhul, kui järgmiseks väravaks (reaalajas panustamisel) osutub omavärav, muutuvad Järgmise värava lööja peale tehtud panused kehtetuks.


Grand Salami

Ennustatakse, kas üks liiga/fantaasialiiga raund lõppeb teatud väravate/punktide arvust suurema või väiksema arvuga.

Kui mis tahes matš katkestatakse, ning sellega ei jätkata 48 tunni jooksul alates planeeritud algusajast, tagastatakse panused. Sama juhtub ka siis kui matš lükatakse edasi enam kui 48 tundi. Juhul kui Grand Salami on plaanitud arvust suurem, makstakse võidud välja ka juhul kui üks või enam matše lükatakse edasi või katkestatakse.


Grupi panustamine

Ennustatakse, milline loetletud osalejatest lõpetab kõige kõrgema kohaga. Kõik osalejad peavad startima, vastasel juhul panused tagastatakse.


Poolaeg/Täisaeg

Ennustatakse mänguseisu pärast poolaega koos lõpptulemusega pärast täisaega. Kui matši tulemus on poolajal 0-1 ning lõpptulemus on 2-2, on õige kombinatsioon 2/X.


Poolaja/Teise Poolaja/Perioodi/Veerandaja tulemus

Ennustatakse mänguseisu poolajal, teise poolaja, perioodi või veerandaja lõpus jne.


Händikäpi tabel

Me anname teatud meeskondadele punkti eelise. Ennustatakse mängutulemust pärast punkti eelise arvestamist. Punkti eelise erandiga, arvutatakse tabelit vastavalt korraldaja reeglitele.


Händikäpid

"Händikäp" (seal hulgas Aasia ning 3-way ehk kolmepoolne) on võimalik siis kui saab panustada matši või sündmuse (osalise või lõpliku) tulemuse peale, milles ühele meeskonnale on antud värava või punkti eelis. Panused arvestatakse lõpptulemuse põhjal, mida on korrigeeritud vastavalt händikäpile.

2-way ehk kahepoolne händikäp: Nendes olukordades, kus lõpptulemus on pärast händikäpi arvestamist täpselt võrdne, tühistatakse kõik panused antud pakkumises. Näiteks: panus -3,0 väravatele tühistatakse, kui valitud meeskond võidab matši täpselt 3-väravalise vahega (3-0, 4-1, 5-2 jne).

3-way ehk kolmepoolne händikäp: Järgides eelmist näidet. Händikäp -3 väravat ja valitud meeskond võidab täpselt 3-väravalise vahega tähendab lõpptulemuseks viiki.


Kübaratrikk

Ennustatakse, milline mängija lööb matši käigus kolm või enam väravat. Kui mängija ei võta matšist osa, kuulutatakse panus kehtetuks.


Üks ühe vastu (Head to Head ehk H2H)

H2H puhul me seame duellina üles matši kahe osaleja/meeskonna vahel, kus Klient otsustab, kumb neist saab parema lõpptulemuse või koha sündmuses. Juhul kui üks või mõlemad ei alusta sündmust, või kui kumbki neist ei saa tulemust kirja, tagastatakse panused. Kui mõlemad alustavad sündmust, kuid ainult üks neist saab tulemuse kirja, jääb panus kehtima. Sündmuse alustamine tähendab, et osaleja tegi esimese hüppe, viske jne.


Kõrgeim/madalaim koguarv

Ennustatakse, milline liiga ühe raundi või ühe päeva matšidest on kõige kõrgema või kõige madalama väravate koguarvuga.

Juhul kui üks või mitu matši lükatakse edasi enam kui 48 tundi ettenähtud algusajast, tühistatakse kõik panused ja raha tagastatakse Mängijakontole. Kui üks või mitu matši katkevad ilma ametliku lõpptulemuseta, tagastatakse panused juhul kui matš ei jätku 48 tunni jooksul planeeritud algusajast.

Kõrgeima koguarvu puhul jäävad panused kehtima olukorras, kus matš katkeb, kuid on ikka hetkel kõrgeima koguarvuga matš. Kui matš katkeb ning kokkuvõttes jääb kõrgeimat koguarvu jagama ühe või mitme muu matšiga, tühistatakse kõik panused.

Madalaima koguarvu puhul jäävad panused kehtima olukorras, kus matš katkeb hetkel, kuid tal ei ole enam mitte mingit mõju panusele (näiteks juhul kui matš katkeb hetkeseisuga 2-2, kuid teine matš lõppeb seisuga 2-2).

Kui võitjaid on üks või mitu, jagatakse koefitsiendid võitjate arvuga. Seejuures ei saa koefitsiendid olla kunagi madalamad kui 1,00.


Mitu väravat

Ennustatakse matšis löödavate väravate arvu.


Kiireim/Hiliseim avavärav

Ennustatakse, millises liiga ühe raundi või ühe päeva matšidest kulub kõige vähem või kõige rohkem aega esimese värava löömiseks. Jalgpallis arvestatakse ainult minuteid (mitte sekundeid).

Juhul kui üks või mitu matši on edasi lükatud enam kui 48 tundi ettenähtud algusajast, tühistatakse kõik panused ja raha tagastatakse Mängijakontole. Kui üks või mitu matši katkevad ilma ametliku lõpptulemuseta, tagastatakse kõik panused välja arvatud juhul, kui matš jätkub 48 tunni jooksul ettenähtud algusajast. Samas, kui matš katkeb hetkel kui panuse võitja on selgunud või pärast esimese värava löömist, on panused ikka kehtivad.

Kui võitjaid on üks või mitu, jagatakse koefitsiendid võitjate arvuga. Seejuures ei saa koefitsiendid olla kunagi madalamad kui 1,00.


Liiga liider

Ennustatakse, milline meeskond juhib teatud liigat kindlal kuupäeval. Kui matšid tühistatakse või katkestatakse, on panused ikka kehtivad


Liiga, milles on enim väravaid löödud matš

Ennustatakse, millises liigas mängitakse matš, kus lüüakse kõige rohkem väravaid.


Matš

Matš (ehk 1x2) on ennustus, kus on võimalik panustada (osalise või lõpliku) matši tulemuse peale.

Võimalused on:

1 = Kodus mängiv meeskond, või meeskond/osaleja, kes on pakkumise vasakul pool;

X = Viik, või keskel olev valik;

2 = Võõrsil mängiv meeskond, või meeskond/osaleja, kes on pakkumise paremal pool.


Esimese/viimase väravaga matš

Nendes panustes me paneme kokku kaks matši, ning Kliendil tuleb ennustada, millises matšis lüüakse esimene/viimane värav. Juhul kui mõlemad matšid lõppevad 0-0, või kui esimene/viimane värav lüüakse täpselt samal ajal, tagastatakse kõik panused. Jalgpallis arvestatakse ainult minuteid (mitte sekundeid)


Mängu võitja (moneyline)

Ennustatakse mängu võitja, arvestades ka lisaaega, kiiret lõppmängu, penalteid, jne. Kui matšis võitjat ei ole, tagastatakse kõik panused.


Top 10 enamik (või mis tahes muu määratud arv)

Ennustatakse, millise riigi osalejaid on kõige rohkem Top 10's ehk kümne parima osaleja seas. Iga riigi kaks kõige kõrgemal kohal olevat ning välja kuulutatud osalejat peavad startima, või panused tühistatakse.

Suurima punktisummaga Poolaeg/Veerandaeg/Periood

Ennustatakse, millisel poolajal/veerandajal/perioodil on kõige rohkem väravaid/punkte.


Suurima väravate arvuga mäng (most scoring game ehk MSG)

MSG on panus, kus me paneme kokku kaks matši ning Klient ennustab, millises matšis lüüakse rohkem väravaid. MSG kombinatsioonid võivad isegi sisaldada mänge eri spordialadelt.


Suurima väravate arvuga liiga (most scoring league ehk MSL)

Ennustatakse, millises liigas lüüakse kõige rohkem väravaid.


Suurima väravate arvuga meeskond (most scoring team ehk MST)

MST on panuse tüüp, kus me paneme kokku kaks meeskonda eri matšidest ja liigadest ning Klient ennustab, milline meeskond lööb oma matšis rohkem väravaid. Kui valitud meeskond mängib mitu mängu sel nädalal, arvestatakse alati nädala esimest matši. MST kombinatsioonid võivad samuti hõlmata eri spordialasid.


Liiga enim väravaid löönud meeskond

Ennustatakse, milline meeskond lööb kõige rohkem väravaid ühes liigaraundis või alternatiivselt ühel antud liiga mängupäeval. Sõltumata panuse võitnud meeskondade arvust, jätab Klient alati 100% oma võitudest. Juhul kui üks või mitu matši katkevad ning need ei jätku 48 tunni jooksul ettenähtud algusajast, tühistatakse kõik panused (vt punkti 3.1). Arvestatakse ainult normaalajal löödud väravaid.


Väravate arv (meeskond)

Ennustatakse meeskonna löödud väravate arvu.


Pealtvaatajate arv

Ennustatakse, mitu pealtvaatajat on ühel matšil/sündmusel.


Panus võitja/lõpptulemuse (outright) peale

Ennustatakse, milline meeskond/osaleja võidab sündmuse. Mängijate eest, kes mängu ei alusta, raha tagasi ei maksta. "Koha" pakkumiste suhtes (Top 3, Top 5 jne.) dead-heat-reegel ei kehti ja võitvad panused makstakse välja vastavalt täitele näidatud šanssidele sõltumata sellest, kas osalejaid on rohkem kui viigist tulenevaid kohti. Kui "Võidus" või "Grupis" on kohe mitu võitjat, kehtib dead-heat-reegel.


Eripanused mängijate peale

Kõik antud kategoorias loetletud mängijad peavad osalema mängus (saama ametlikku mängu aega), et panus kehtiks


Perioodi panustamine

Mitme perioodiga spordialadel me võime pakkuda panustamisvõimalusi iga perioodi tulemuse peale. Kui te arvate, et jäähokis võidab kodumeeskond esimesed kaks perioodi ning kolmas lõppeb viigiga, tuleb piletil märkida 1-1-X.


Edasiliikumine…

Ennustatakse, milline meeskond liigub edasi võistluse järgmisesse etappi.


Mängu käik

Ennustatakse, kuidas kujuneb mäng pärast esimest väravat. Klient võib näiteks valida "juhib/viigistab". Seejärel tuleb panustada selle meeskonna peale (pole vahet kumma meeskonna), kes läheb juhtima, kuid antud mängu lõpptulemus tuleb viik.


Hooaja H2H

Ennustatakse, milline meeskond/osaleja saavutab võistluse parima lõpliku positsiooni.


Kõige suurem/väiksem võidumarginaal

Ennustatakse, milline liiga ühe raundi või ühe päeva matšidest võidetakse kõige suurema või väiksema võidumarginaaliga.

Juhul kui üks või mitu matši lükatakse edasi enam kui 48 tundi ettenähtud algusajast, tühistatakse kõik panused ja raha tagastatakse Mängijakontole. Kui üks või mitu matši katkevad ilma ametliku lõpptulemuseta, tagastatakse panused juhul kui matš ei jätku 48 tunni jooksul planeeritud algusajast.

Kui võitjaid on üks või mitu, jagatakse koefitsiendid võitjate arvuga. Seejuures ei saa koefitsiendid olla kunagi madalamad kui 1,00.


Matši tulemus: Esimesed “X” minutit

Ennustatakse, milline on matši tulemus kui periood on “X” lõppenud (loevad ainult enne või “X”. minutil löödud väravad).

Näiteks: Matši tulemus: Esimesed 15 minutit (00.01-14:59).

Esimesed 15 minutit definitsioon: Mängukell 00.01-14.59.


Meeskonnad/osalejad finaalis

Ennustatakse, millised kaks meeskonda/osalejat kohtuvad finaalis.


Meeskonna- ja teatevõistlused

Ennustatakse, milline meeskond/riik võidab meeskonna- või teatevõistluse. Meeskonna- ja teatevõistlused lähevad arvesse ühe medalina.


Esimese värava aeg

Ennustatakse, millal lüüakse matši esimene värav

Näiteks:

1. 00.01-27.59

Arvestatakse korraldaja ametlikku statistikat. Kui nende info kohaselt löödi matši esimene värav 28. minutil, võidab valik 1. Kui värav löödi 29. minutil, võidab valik 2. Kui matš lõppeb 0-0, võidab valik 2.


Alandatakse

Ennustatakse, milline meeskond alandatakse liigast. Panused otsustatakse nende meeskondade põhjal, kes on hooaja lõpus alandamise üleminekutsoonis. Liigades, kus alandatud meeskondi valitakse alandamise playoff'idega, arvestatakse panused nende valikmängude põhjal. Pärast hooaja lõppu toimuvaid muudatusi ei arvestata antud panuste osadena.


Top 3/4/5/10 jne

Ennustatakse, kas meeskond/osaleja lõpetab teatud võistluses mistahes valitud kohtade vahemikus (näiteks 1-3) või mitte. Juhul kui meeskond/osaleja ei alusta võistlust, siis panuseid ei tagastata.


Top 3/4/5/10 jne, valikuga Jah/Ei

Ennustatakse, kas meeskond/osaleja lõpetab teatud võistluses Top 3/5/10 või mitte.


H2H Hooaja parim väravalööja

Ennustatakse, kumb kahest mängijast lööb kõige rohkem väravaid hooaja jooksul. Mõlemad mängijad peavad olema rivistuses (sealhulgas vahetustes) vähemalt 50% võistluse mängudest, et panus oleks kehtiv.


Väravate/Punktide/Mängude koguarv (Üle/Alla)

Ennustatakse, kas matšis tuleb üle või alla teatud arvu väravaid/punkte/mänge.


Väravaid üle/alla. Esimesed "X" minutit

Ennustatakse, mitu väravat (üle või alla) lüüakse esimese “X” minuti jooksul (loevad ainult enne või “X”. minutil löödud väravad).

Näiteks: Väravaid kokku üle/alla: Esimesed 30 minutit (00.01-29:59)

Esimesed 30 minutit definitsioon: Mängukell 00.01-29.59


Triplehead ehk kolmest parim (H3H)

Kolm osapoolt seatakse üles üksteise vastu triplehead'is. Ennustatakse, milline osapool kolmest saab parima lõpptulemuse. Kõik osalejad peavad alustama ning vähemalt üks peab saama kirja lõpptulemuse, et panus kehtiks.


Üle/Alla kõrgeim/madalaim tulemus

Ennustatakse, kas liiga ühe raundi või ühe päeva matšidest tuleb kõrgeima/madalaima tulemusega mängus üle/alla teatud arvu väravaid/punkte.

Juhul kui üks või mitu matši lükatakse edasi enam kui 48 tundi ettenähtud algusajast, tühistatakse kõik panused ja raha tagastatakse Mängijakontole. Kui üks või mitu matši katkevad ilma ametliku lõpptulemuseta, tagastatakse panused juhul kui matš ei jätku 48 tunni jooksul planeeritud algusajast.

Samas kõrgeima tulemuse puhul, kui tulemus on Üle, jäävad kõik panused kehtima isegi siis kui üks või mitu matši on edasi lükatud või katkestatud.

Samas madalaima tulemuse puhul, kui tulemus on Alla nendes matšides, mida ei katkestatud, jäävad kõik panused kehtima.


Väravate või punktide arv - paaris/paaritu

Ennustatakse, kas matši kõikide väravate/punktide koguarv on paaris või paaritu. Väravateta/punktideta tulemust arvestatakse paarisarvuna.


Mõlema poolaja võit

Ennustatakse mõlema poolaaja võitjat. Kui kumbki meeskond ei võida, on panused kehtetud.


Lõpetab teatud kohal

Ennustatakse, mitmendal kohal lõpetab osaleja/meeskond.


Juhib/ei juhi matši

Ennustatakse, kas valitud meeskond juhib matši mingil hetkel. Arvestatakse ainult normaalaega.


4. Spordi eriomased reeglid


4.1 Mäesuusatamine

4.2 Ameerika jalgpall

4.3 Kergejõustik

4.4 Sulgpall

4.5 Jääpall

4.6 Pesapall

4.7 Korvpall

4.8 Rannavõrkpall

4.9 Laskesuusatamine

4.10 Poks ja Vabavõitlus (MMA)

4.11 Kriket

4.12 Murdmaasuusatamine

4.13 Jääkeegel (Curling)

4.14 Rattasõit

4.15 Noolevise

4.16 Jalgpall

4.17 Golf

4.18 Käsipall

4.19 Jäähoki

4.20 Mootorisport

4.21 Kahevõistlus

4.22 Orienteerumine

4.23 Pesäpallo (Soome pesapall)

4.24 Ragbi liit ja Ragbi liiga

4.25 Suusahüpped

4.26 Snuuker

4.27 Söerajasõit

4.28 Tennis

4.29 Traavivõistlused

4.30 Võrkpall

4.31 Poliitika

4.32 eSport

4.33 Pokker

4.34 Disc Golf4.1 Mäesuusatamine

Et panus jääks jõusse, peavad slaalomis ja suurslaalomis toimuma võistluse mõlemad järgud, ja et jõusse jääks üks ühe vastu panus, peab vähemalt üks suusataja lõpetama mõlemad sõidud. Sama kehtib juhul kui kiirlaskumises ja Super G puhul on ilma või mis tahes muu põhjuse tõttu kaks laskumist.

Et kiirlaskumise ja Super G puhul jääks jõusse üks ühe vastu panus, peavad mõlemad suusatajad startima. Kui kumbki suusataja sõitu ei lõpeta, siis panus tühistatakse.

Olümpia medalite ennustused:

Sportlane peab osalema vähemalt ühel võistlusel, vastasel juhul tühistatakse kõik panused.


Parim Koht:

Kui mõni nimetatud sportlastest ei alusta võistlust, tühistatakse kõik panused.


4.2 Ameerika jalgpall

Kõik matšid hõlmavad lisaaega, kui pole öeldud teisiti. Kui matš lõpeb pärast lisaaega viigiga, loetakse panused tühiseks ja koefitsiendiks määratakse 1,00.

AFC/NFC konverentsi võitja peale tehtud panuste tulemus otsustatakse selle põhjal, millised meeskonnad saavad edasi Superbowli mängule.

NFL divisjonide võitjad otsustatakse selle järgi, millised meeskonnad loetakse saidi NFL.com kohaselt divisjoni võitjaks NFL-i tavapärase hooaja lõpul.


Kas kumbki meeskond saab kolm korda vastuseta punkte:

Ennusta, kas üks meeskondadest saab kolm korda järjest punkte. Safety, värav ja touchdown lähevad punktisaamisena kirja. PAT-punktid (touchdown’i järgsed punktid) ja kahe punkti üritus ei lähe punktisaamisena arvesse, sest need on tegeliku touchdown’i jätk.


Mängija eripanused (Passing Yards, Pass Completions, Recieving Yards, Rushing Yards, Sacks, Tackles, Assists, Skoorib/Ei Skoori Touchdowni jne.):

Mängija peab osalema mängus, et panus kehtiks. Kui mängija ei võta mängust osa (isegi kui ta on ametlikult koosseisus), tühistatakse panus.


4.3 Kergejõustik

Tulemused määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel medalitseremoonia ajal. Juhul kui medalitseremoonia ei leia aset 30 minuti jooksul pärast võistluse lõppu, määratakse tulemused hetkel saadaval oleva ametliku tulemuste nimekirja alusel.

H2H panuse puhul võidab see osavõtja, kes saavutab parema lõpptulemuse. Kui üks osavõtja jätkab teisest kauem, võidab see, kes jõuab kõige kaugemale. Kui mõlemad osavõtjad langevad välja samal tasemel, näiteks kumbki osavõtja ei saa veerandfinaalist edasi, võidab parema tulemusega osavõtja. Juhul kui mingil põhjusel ei ole võimalik tuvastada, kumb saavutas parema tulemuse, loetakse panused tühiseks ja koefitsiendiks määratakse 1,00. Kui üks osavõtja ei ilmu kohale, tühistatakse kõik seda osavõtjat hõlmavad üks ühe vastu ja eripanused, panused võitja/lõpptulemuse peale jäävad aga kehtima.

H2H ürituste puhul, kus enne finaali on kvalifikatsioon ja poolfinaalid, tagastatakse panused, kui sportlane pärast panuse tegemist võistluses edasi ei pääsenud. Teisest küljest aga kui panused on tehtud enne seda, kui võistleja võistlust alustas, siis lahendatakse panused vastavalt ametlikele tulemustele.


4.4 Sulgpall

Matši võitja ja händikäp

Kui mõni osavõtja katkestab, siis tühistatakse kõik panused matši võitja peale ja händikäpiga panused.

Kui nimekirja kantud mängija ei osale üksik- ega paarismängus, tühistatakse kõik panused selle konkreetse matši peale. Mängijate asendamine ega meeskonna koosseisu muudatused ei mõjuta aga panuseid meeskonnamängu tulemuse peale. Kõik meeskonnamängu tulemuse peale sõlmitud panused jäävad jõusse isegi juhul, kui üks või mitu eraldi mängu lõppevad mängija loobumise tõttu loobumisvõiduga.


Üle/alla

Kui mõni osavõtja katkestab, siis üle/alla panused tühistatakse, välja arvatud juhul, kui piir on juba ületatud. Sel juhul on tulemus vastav.


4.5 Jääpall

Kui matš koosneb kolmandikest, mitte kahest poolajast, tühistatakse kõik poolajaga seotud panused.


4.6 Pesapall

Bravio pakub kõiki pesapalli panusetüüpe sündmusepanustena (ilma nimetatud söötjateta). Mängu alustava söötja nimel ei ole tähtsust sellele, kuidas panused otsustatakse

Matšid, mida ei alustata 12 tunni jooksul alates esialgse kava kohasest algusajast, loetakse edasilükatuks ja panused makstakse tagasi.


Mängu võitja, Võidu marginaal, Jooksude arv mängus üle/alla, Meeskonna jooksude arv üle/alla, Jooksude arv mängus paaris/paaritu, Viimasena skooriv meeskond:

Panused jäävad jõusse, kui mängitakse vähemalt üheksa löömisvooru (kui kodumeeskond juhib, siis 8,5) Kui matš tühistatakse, siis loetakse panused tühiseks, kui just panusetulemus ei ole juba lahendatud.


Mängija Eripanused:

Mängijate eripanustes olevad mängijad peavad mängus mängima, et panused kehtiksid. Söötjad peavad viskama vähemalt ühe viske. Lööjad peavad olema algkoosseisus ning vähemalt ühe korra lööma minema. Kui mängus vähemalt 9 löömisvooru (8.5, kui kodumeeskond juhib), siis tühistatakse mängijate eripanused, kui just panusetulemus ei ole juba lahendatud. Tulemus võib olla lahendatud, kui ennustus on üle valitud numbri või kui mängija eemaldatakse mängust enne mängu lõppu.

Money Line:

Tulemused muutuvad ametlikuks siis, kui 5 löögivooru on mängitud (4.5, kui kodumeeskonnal on eduseis).

Löömisvoorude arvu muutus:

Kui korraldaja muudab mängu löömisvoorude arvu (näiteks, seitse löömisvooru üheksa löömisvooru asemel) ennem mängu algust, jäävad kõik panused jõusse, kui mängitakse vähemalt seitse löömisvooru (kui kodumeeskond juhib, siis 6,5).

Reegel kehtib kõikidele panustele, välja arvatud Money Line, kus tulemused muutuvad ametlikuks siis, kui 5 löögivooru on mängitud (4.5, kui kodumeeskonnal on eduseis).


4.7 Korvpall

Panused otsustatakse kogu matši (koos lisaajaga) ametliku tulemuse alusel, kui pole öeldud teisiti (vt: Ainult normaalaja ennustused). Matši lõppskoor määratakse üksnes juhul, kui matš toimub täies ulatuses. Panused, mis nõuavad katkestatud matši korral täisaja tulemust, loetakse tühiseks. Kõik kihlveoliigid, mis ei sõltu matši lõpuleviimisest, kuuluvad otsustamisele tingimusel, et periood, millele need viitavad, on lõpule viidud.


Ainult normaalaja ennustused:

Matši tulemus

Händikäp (3-way)

Poolaeg/Täisaeg

Enim punkte toonud poolaeg

Enim punkte toonud veerandaeg


4. veerandaja ennustused:

Arvestatakse pärast neljanda veerandaja lõppu, lisaaega ei arvestata.


4.8 Rannavõrkpall

Kui mängija loobub matšist enne selle lõppu, tagastatakse panused sõltumata sellest, millal mängija loobus.


4.9 Laskesuusatamine

Tulemused määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel medalitseremoonia ajal. Juhul kui medalitseremoonia ei leia aset 30 minuti jooksul pärast võistluse lõppu, määratakse tulemused hetkel saadaval oleva ametliku tulemuste nimekirja alusel.

Üks ühe vastu laskmine (Shooting H2H):

Mõlemad osavõitjad peavad võistluse lõpetama, et panused jääksid kehtima.


Olümpia medalite ennustused:

Sportlane peab osalema vähemalt ühel võistlusel, vastasel juhul tühistatakse kõik panused.


Parim Koht:

Kui mõni nimetatud sportlastest ei alusta võistlust, tühistatakse kõik panused.


Võitev Riik:

See ennustus sisaldab ennustuste valikuna ühte või mitut riiki ja valikut "Mõni teine riik". Riik kes ei kuulu valiku "Mõni teine riik" hulka ning ei alusta võistlust, tühistatakse kõik panused. Riik kes kuulub valiku "Mõni teine riik" hulka kuid ei alusta võistlust, jäävad kõik panused jõusse.


4.10 Poks ja Vabavõitlus (MMA)

Käesolev sektsioon hõlmab Poksi ja Vabavõitlust (MMA).

Tulemusi hinnatakse ringis väljaselgitatud ametliku tulemuse alusel. Tulemus võidakse ümber vaadata või muuta pärast seda, kui ringiteadustaja on tulemuse algselt välja kuulutanud. Panused ei ole ametlikud enne, kui võistluskohas viibivad ametiisikud on tulemused kinnitanud.

Ringis väljaselgitatud tulemuse osas ei võeta arvesse mis tahes hilisemaid muudatusi, mille teeb sanktsioone kehtestav asutus ja mis lükkavad ümber matši suhtes tehtud otsuse kas apellatsiooni, kohtulahendi või dopingukontrolli tulemuse alusel, ega ka mis tahes muude sanktsioone alusel, ja panused jäävad muutmatuks.

Kindla raundide koguarvu peale sõlmitud panuste puhul, kui võistleja ei alusta kella peale raundi ja võistlus on kestnud täpselt nii kaua nagu panuse koguarvuks märgitud, siis loetakse võitjaks „ALLA“, sest see raund ametlikult ei alanud.

Juhul, kui matši tulemuseks määratakse „ei toimunud“ või „määramata“, tühistatakse kõik panused (koefitsiendiks määratakse 1.00, mitmik- ja süsteemipanused arvutatakse ümber), sõltumata sellest, kas piletid olid juba otsustatud või mitte.

Viigiks loetakse tulemust, kui tulemuskaardil on mõlemal võitlejal võrdselt punkte.

Knockoutiks (KO) loetakse tulemust siis, kui võitleja ei tõuse püsti selle aja jooksul, kui kohtunik loeb 10-ni. Tehniliseks Knockoutiks (TKO) loetakse kolmandat knockdowni ühes raundis, neljandat knockdowni võitluse jooksul või olukorda, kus kohtunik sekkub võitlusesse. Kui võitleja loobub matsist ringi nurgas, loetakse seda tehniliseks knockoutiks (TKO), välja arvatud siis, kui tulemus otsustatakse kohtunike tulemuskaartide alusel või tulemuseks kuulutatakse välja „ei toimunud“.

Matši tulemuseks loetakse kohtunike tulemuskaartidelt saadud punkte. Tehniliseks otsuseks loetakse kohtunike tulemuskaartidelt saadud punkte mis tahes hetkel enne seda, kui kõik kavas olnud raundid on läbitud.

Tulemus loetakse üksmeelseks juhul, kui kõik kolm kohtunikku valivad võitjaks sama võitleja.

Tulemus loetakse jagatud otsuseks juhul, kui kaks kohtunikku hindavad võitjaks sama võitlejat ja üks kohtunik hindab võitjaks teist võitlejat.

Tulemus loetakse enamusotsuseks juhul, kui kaks kohtunikku hindavad võitjaks sama võitlejat ja üks kohtunik hindab tulemust viigiks.

Diskvalifitseeritud Vastane - olukord, kus võitlus jäetakse pooleli enne KO-d, TKO-d või kohtuniku otsusel, sest üks või mõlemad võitlejad on järjepidevalt tahtlikult rikkunud reegleid või teinud vigu. Kohtunik kuulutab välja diskvalifitseeritud võitleja, kes kaotab matši automaatselt.

Juhul, kui panus on tehtud panusetüübile võit läbi “KO/TKO”, loetakse võiduks tulemusi, kus võitleja võidab läbi KO, TKO, Diskvalifikatsiooni, allaandmise, ringi nurgas loobumise. Kõiki muid matši peatamise viise loetakse samuti TKO-ks.


Matš kestab lõpuni Jah/Ei

Ennusta, kas matši tulemuse otsustavad kohtunikud.

Selleks, et vastusevariant JAH võidaks, peavad läbitud olema kõik ametlikult määratud raundid.

Vastusevariant EI võidab juhul, kui matši võitja selgub enne seda kui kõik ametlikult määratud raundid on läbitud.


Muutus kavas olnud raundide arvus:

Kehtima jäävad järgmised panused:

Matši tulemus (1x2)

Matši tulemus (viik välistatud)


Tühistatakse järgnevad panused:

Raundide arv Üle/Alla

Matši lõppemise raundi nr.

Võit läbi KO, Võit läbi TKO, võit läbi Diskvalifikatsiooni

Võit üksmeelse otsusega

Võit jagatud otsusega

Võit enamusotsusega

Võit läbi alistumise

Matš kestab viimase raundi lõpuni


4.10.1 Poks

Raundide arv üle/alla otsustatake vastavalt lõpetatud raundidele. Raundi keskpunktiks loetakse 3 minutilise raundi puhul täpselt 1 minut 30 sekundit. Näiteks 3½ raundiks loetakse olukorda, kus 4. raundist on läbitud 1 minut ja 30 sekundit.

Tehniliseks viigiks loetakse situatsioone, kus kohtunik peatab võitluse enne 5. raundi algust mis tahes põhjusel välja arvatud Knockout, Tehniline Knockout või diskvalifikatsioon.


4.10.2 Vabavõitlus (MMA)

Raundide arv üle/alla otsustatake vastavalt lõpetatud raundidele. Raundi keskpunktiks loetakse 5 minutilise raundi puhul täpselt 2 minutit 30 sekundit. Näiteks 3½ raundiks loetakse olukorda, kus 4. raundist on läbitud 2 minutit ja 30 sekundit.

Alistumiseks loetakse olukorda, kus kohtunik peatab võitluse või üks võitlejatest annab alla alistumistehika soorituse tagajärjel. Näiteks, tehnilist alistumist loetakse UFC-s lihtsalt alistumiseks ja mis tahes alistumist löökide tagajärjel loetakse tehniliseks knockoutiks.


4.11 Kriket

Kui sündmust mõjutavad kõrvalised faktorid (näiteks halb ilm) ning seda ei kuulutata välja kui tulemusteta mängu, arveldab Bravio vastavalt sündmuse juhtivate organite ametlike võistlusreeglite kohaselt. Palun pange tähele, et siia kuuluvad ka sündmused, mille tulemust määratakse Duckworth-Lewis'e meetodi alusel ning mille over'ite (pallimisvoorude) arvu on vähendatud.


4.12 Murdmaasuusatamine

Olümpia medalite ennustused:

Sportlane peab osalema vähemalt ühel võistlusel, vastasel juhul tühistatakse kõik panused.


Sprindi Ennustused:

Kui kvalifikatsiooni tulemused on ametlikud ja hiljem järgnev võistlus tühistatakse, siis Kvalifikatsiooni H2H ennustused jäävad jõusse ja lahendatakse vastavalt kvalifikatsiooni tulemustele.

Tava H2H ennustused mis on juba pärast kvalifikatsiooni lõppu lahenduse saanud, sisestatakse vastavalt ametlikule kvalifikatsiooni tulemusele.


Võistkondliku Sprindi Ennustused:

Kõigi osalevate sportlaste nimed on kirjas sulgudes peale riigi nime. Kui üks või rohkem nimetatud sportlastest ei alusta poolfinaali siis H2H panused tühistatakse.


Võitev Riik:

See ennustus sisaldab ennustuste valikuna ühte või mitut riiki ja valikut "Mõni teine riik". Riik kes ei kuulu valiku "Mõni teine riik" hulka ning ei alusta võistlust, tühistatakse kõik panused. Riik kes kuulub valiku "Mõni teine riik" hulka kuid ei alusta võistlust, jäävad kõik panused jõusse.


Parim Koht:

Kui mõni nimetatud sportlastest ei alusta võistlust, tühistatakse kõik panused.


H2H 1. Vaheajapunkt:

H2H võitja on sportlane kellel on parem aeg esimeses ametlikus vaheajapunktis. Ametlikud tulemused: www.fis-ski.com


Winner Markets

Panused mis on tehtud võistlejatele kes ei alusta võistlust, tagastatakse.


World Cup Season H2H

H2H panusetüüpides peavad mõlemad võistlejad osalema vähemalt 25% individuaalsetes võistlustes, et panused kehtiksid.


Sprint Qualification H2H

Kui kvalifikatsiooni tulemused on ametlikud ja hiljem järgnev võistlus tühistatakse, siis Kvalifikatsiooni H2H ennustused jäävad jõusse ja lahendatakse vastavalt kvalifikatsiooni tulemustele.


Sprint Regular H2H

Juhul kui kvalifikatsioonitulemused on ametlikud ja seejärel ülejäänud võistlus tühistatakse, siis lahendatakse H2H tulemused ametlike kvalifikatsioonitulemuste põhjal (kui üks H2H võistlejatest lõpetas väljaspool top 30 kohtasid).

Kui võistleja alustas võistlust, kuid ei lõpeta seda, siis märgitakse ta H2H kaotajaks.


Individual Start and Mass Start H2H

Kui võistleja alustas võistlust, kuid ei lõpeta seda, siis märgitakse ta H2H kaotajaks.


Top 3 Yes/No

Kui mõni nimetatud sportlastest ei alusta võistlust, tühistatakse kõik panused.


Specials

Kui nimekirjas olevad rahvused või võistlejad rahvuste eripanustes või regulaarsetes eripanustes ei osale, siis tühistatakse kõik panused.


Time markets

Võidu vahe või teiste ajaliste vahede tulemused võetakse www.fis-ski.com ametlike tulemuste põhjal.


4.13 Jääkeegel (Curling)

Panused matši tulemuse peale:

Kõigi matšide tulemus otsustatakse lõppskoori alusel, kaasa arvatud lisaajad. Juhul kui mäng lõpeb ilma numbrilise skoorita, kuid võitja selgub sellegipoolest, siis lahendatakse ka mängu võitja panus vastavalt sellele, kuid Händikäp ja Total Points panusetüübid tühistatakse.


Lõpupanused:

Kui panustes ei pakuta konkreetse lõpu jaoks „tühja lõpu“ hinda, siis tühistatakse „tühja lõpu“ puhul kõik panused (0 : 0).


4.14 Rattasõit

Võistluse või etapi võitja otsustatakse poodiumi tseremoonia alusel. Kui poodiumi tseremooniat ei toimu, arveldab Bravio ennustused vastavalt korraldaja avaldatud ametlikele lõpptulemustele.


4.15 Noolevise

Mängu tulemus (pole viiki): Juhul kui mäng leiab aset, kuid seda ei lõpetata, arvestatakse võitjana seda mängijat, kes läheb järgmisesse vooru või kellele antakse võit.


4.16 Jalgpall

Klubide Sõprus kohtumised

Juhul kui klubide vahelises sõprus kohtumises on planeeritud mängida tavapärase 2x45 minutilise formaadi asemel erinev matši pikkus (näiteks 3x40 min, 2x40 min. vms.), siis tühistatakse kõik matšile tehtud panused, kaasa arvatud Livebetid.

Juhul kui Klubidevaheline Sõpruskohtumine lõpeb enne, kui 2X45 minutit on mängitud, siis tühistatakse kõik panused (koef muudetakse 1.00, mitmik ja süsteempanused arvutatakse ümber).

Panused, mis on juba otsustatud (näiteks kui jalgpallimäng tühistatakse 2. poolajal), lahendatakse tavapäraselt.

See kehtib ka juhul, kui kohtunik otsustab mängu lõpetada enne 2X45 minuti formaati.


Eripanused mängijate peal:

Selliste panuste hulka kuuluvad näiteks Skoorib/ei Skoori värava (Will/will not Score); Saab kaardi/ei saa kaarti (Will/will not get Booked); Skoorib värava & saab kaardi (Player to Score and get Booked); Skoorib värava & mängu Lõpptulemus (Player to Score & Match Result); ja teised sarnased

Et panus jääks kehtima, peab Mängija(d) matši alustama, vastasel juhul panus tühistatakse. Omaväravaid ei arvestata. Pärast lõpuvilet või poolaegade vaheajal antud kaarte ei arvestata.


Nurgalöögid

Arvestatakse ainult tehtud nurgalööke.


Suluseisud:

Suluseisu arvestatakse ainult juhul, kui mäng on suluseisu tõttu peatatud.


Kaartide koguarv:

Ennustatakse matši jooksul antud kaartide (kollaste ja punaste) koguarvu. Punast kaarti arvestatakse 2 kollase kaardiga. Mängija võib saada maksimaalselt kolm kollast kaarti. Kaht kollast kaarti, mis viivad punase kaardini, arvestatakse ühe kollase ja ühe punase kaardina. Arvestatakse ainult väljakul olevaid mängijaid. Pärast lõpuvilet või poolaegade vaheajal antud kaarte ei arvestata. Ennustus arvestab ainult normaalaega (lisaaeg, penaltid jms ei lähe arvesse).


Turniiri panused:

Kõik turniiri kogupanused (väravad, kaardid, penaltid jne) otsustatakse juhtiva organi poolt välja antud ametliku statistika põhjal. Kõikide panuste puhul arvestatakse mängitud lisaaegasid, kuid penaltiseeriad ei lähe arvesse.


Fantasy Specials:

Mängija(d) peavad mängu alustama, et panus kehtiks. Vastasel juhul panused tühistatakse.

Kui meeskonnal on ühel Mängunädalal rohkem kui üks matš, siis peavad mängijad alustama Mängunädala esimest matši, et panused kehtiksid.


4.17 Golf

Panuste kehtimiseks peavad mängijad tegema esimesel augul vähemalt avalöögi, vastasel juhul panused tühistatakse (erandiks on lõpptulemuse peale panustamine, kus mängu mitte alustanud mängijate eest raha ei tagastata). Kui mängija loobub pärast avalöögi tegemist, arvestatakse seda kaotusena.

Panused otsustatakse Tuuri korraldaja ametlikul Veebisaidil avaldatud tulemuste põhjal. Siia alla käivad ka turniirid, mida võidakse katkestada enne ettenähtud ringide/aukude mängimist. Teisisõnu, kui turniiril on ette nähtud mängida 72 auku, kuid see katkestatakse pärast 54 auku, arvestatakse kõiki enne viimasena läbitud ringi tehtud panuseid kui ametlik korraldaja avaldab turniiri tulemused. Kõik panused, mis on tehtud pärast viimasena lõpetatud ringi, tühistatakse.

Viigi korral tühistatakse kõik panused.

Playoff'e arvestatakse otsustamiseks kõikide panuste puhul.


Võitja/lõpptulemus

Panused otsustatakse karika saanud mängija põhjal kui tulemust kinnitab juhtiv Golf Tour, sõltumata mängitud ringide/aukude arvust. Playoff'ide tulemusi arvestatakse. Kui panustamisvõimalus "Väljak" on saadaval, sisaldab Väljaku hind kõiki mängijaid, kellele pole antud ennustuses viidatud.


Turniirimatši panustamine (H2H)

Ennustatakse, milline golfimängija saavutab kõige kõrgema lõpukoha turniiril.

Panused jäävad kehtima sõltumata mängitud aukude arvust, seni kuni ametliku Karika esitlemine leiab aset. Kui mõlemad mängijad ei läbi cut'i, kuulutatakse võitjaks madalaima tulemusega mängija pärast cut'i tegemist. Kui kõik mängijad ei suuda mis tahes põhjusel teatud ringi läbida, on võitja eelmise ringi järel madalaima skooriga olev mängija. Kui mängija diskvalifitseeritakse või ta loobub pärast cut'i tegemist ning tema vastane jäi juba cut'ist välja, kuulutatakse võitjaks diskvalifitseeritud mängija.


Händikäpiga matši panustamine:

Ennustatakse, millisel mängijal on kõige madalam tulemus turniiri lõpus pärast händikäpi arvestamist.

Kui kõik mängijad ei suuda mis tahes põhjusel teatud ringi lõpetada, on võitja madalaima skooriga mängija pluss/miinus (+/-) eelmise raundi järgne händikäp.

Kui mängija diskvalifitseeritakse pärast cut'i tegemist ning tema vastane jäi juba cut'ist välja, kuulutatakse võitjaks diskvalifitseeritud mängija.


18 augu händikäpiga matši panustamine:

Ennustatakse, milline mängija saab kõige madalama tulemuse 18 augu järel pärast händikäpi arvestamist.


Cut'ist välja jäämine

Mis tahes viited cut'i läbimise või cut'ist välja jäämise kohta vajavad ametlikku korraldajate poolset cut'i/välistamist, et panused kehtiksid. Kui turniir katkestatakse enneteist raundi või cut'i/välistamist, tühistatakse ennustused.


18 augu panustamine (kaks-pall/kolm-pall/müütiline 2/3-pall, H2H)

Ennustatakse, milline nimetatud mängijatest saab kõige madalama tulemuse 18 augu peale. Tulemused arvestatakse iga raundi järel.

Kõik panused jäävad kehtima kui kõik mängijad on teinud esimesel augul avalöögi. Kui raund katkestatakse, tühistatakse kõik antud raundile tehtud panused.

Panused otsustatakse samal päeval tuuride ametlikel veebisaitidel avaldatud tulemuste põhjal. Sellele järgnevaid diskvalifitseerimisi ei arvestata.

Stableford'i punktisüsteemi kasutatavatel turniiridel loetakse võitjaks raundi jooksul enim punkte teeninud mängija.


3-pall:

Kui kaks või enam mängijat on raundi järel parima tulemuse peale viigis, kehtib dead-heat-reegel.


Lõplik koht:

Ennustatakse, mis on valitud mängija ametlik lõplik koht (kaasa arvatud viigid).


Meeskondlik võistlus (nt Ryder Cup):

Kui matši ei lõpetata ning mängijad lepivad kokku mängimise lõpetada, otsustatakse tulemused võistlust reguleeriva organi avaldatud ametlike tulemuste põhjal.


4.18 Käsipall

Mängijate H2H ning händikäpiga H2H panuste puhul peavad kõik märgitud mängijad panuse jõusse jäämiseks matšist osa võtma.


4.19 Jäähoki

Kihlveoliigid, mis arvestavad lisaaega, arvestavad ka penaltiseeriat. Lisaaega arvestavate kihlveoliikide tulemused avaldab Bravio, lisades penaltiseeria võitnud meeskonnale ühe värava juurde.

Peamised lisaaega ning penaltiseeriat sisaldavad kihlveoliigid:

MoneyLine

Händikäp (2-way), lisaajaga

Väravaid kokku üle/alla, lisaajaga

Paaris/paaritu arv väravaid, lisaajaga

Kodumeeskonna väravaid üle/alla, lisaajaga

Võõrsil mängiva meeskonna väravaid üle/alla, lisaajaga


Peamised normaalaja kihlveoliigid (ainult 60 minutit):

Matši tulemus (1X2)

Händikäp (2-way)

Händikäp (3-way)

Väravaid kokku üle/alla

Paaris/paaritu arv väravaid

Kodumeeskonna väravaid üle/alla

Võõrsil mängiva meeskonna väravaid üle/alla


Meeskonna lööke väravale turud:

Lööke väravale üle/alla

Kodumeeskonna lööke väravale üle/alla

Võõrsil mängiva meeskonna lööke väravale üle/alla

Rohkem lööke väravale H2H(2Way)


NHL lääne- või idakonverentsi võitja:

Stanley karika finaali pääsenud meeskonda loetakse võitjaks.


Eripanused mängijate peale:

Mängijate H2H ning händikäpiga H2H panuste puhul peavad kõik märgitud mängijad panuse jõusse jäämiseks matšist osa võtma. Kõik punktid/väravad/söödud/pealelöögid (või mis tahes muu statistika) hõlmavad normaalaega ning lisaaega, kuid penaltiseeriat ei arvestata.


Eripanused väravavahi peale:

Väravavaht peab matši alustama, et panus kehtiks. Lisaaega arvestatakse, penaltiseeriat ei arvestata.


4.20 Mootorisport

See sektsioon katab järgnevaid alasid: Vormel 1, Ralli, Indy Car, Mootorratta võistlused

Juhul kui sõitja/meeskond ei osale võidusõidus (DNS), loetakse kõik panused kehtetuks (koefitsendiks määratakse 1.00, kombo ja süsteemipanused arvutatakse ümber). Erandiks on panused võitja/lõpptulemuse peale (Outright), mille puhul raha tagasi ei maksta kui sõitja/meeskond ei stardi.


Võidusõit

Kõikide panuste otsustamisel, mis on tehtud võidusõitudele, võetakse aluseks võidusõidu ametlik klassifikatsioon poodiumitseremoonia hetkel. Hilisemaid karistusi/diskvalifikatsiooni ei võeta arvesse piletite lõpptulemuse otsustamisel.

Juhul kui võidusõit katkestatakse enne võidusõidu lõppu, siis otsustatakse piletid vastavalt ametlikult välja kuulutatud lõpptulemustele.

Kui võidusõit katkestatakse ning ametlikku lõpptulemust ei kuulutata välja, siis muutuvad kõik panused kehtetuks.


H2H

Kui mõlemad sõitjad ei lõpeta võidusõitu, siis loetakse võitjaks see, kes läbis suurema arvu ringe.

Kui mõlemad sõitjad katkestavad samal ringil, siis loetakse kõik panused kehtetuks.

Rallis on erinevad H2H reeglid, palun tutvuge nendega punktis 4.20.2 Ralli


Kvalifikatsioon

Kõikide panuste otsustamisel, mis on tehtud kvalifikatsioonile, võetakse aluseks ametlik lõpptulemus kvalifikatsiooni lõpus. Hilisemaid karistusi/diskvalifikatsiooni ei võeta arvesse piletite lõpptulemuse otsustamisel.

Kui kvalifikatsioon katkestatakse enne lõppu, siis otsustatakse piletid ainult juhul kui kuulutatakse välja ametlik lõpptulemus.

Juhul kui kvalifikatsioon katkestatakse ja lõpptulemust ei kuulutata välja, siis loetakse kõik panused kehtetuks.


4.20.1 Vormel 1

Võitja (Konstruktor)

Pilet otsustatakse selle alusel, mis meeskonna sõitja võitis võidusõidu, mitte vastavalt sellele, mis meeskond teenis kõige rohkem punkte.


Top 3/6/10

Piletite otsustamisel võetakse arvesse ainult neid sõitjaid, kes on FIA võidusõidu klassifikatsioonis. See kehtib ka juhul, kui võidusõidu klassifikatsioonis on vähem sõitjaid, kui panuste nimekirjas.

Näide: 20 sõitjast katkestab 12 ja ainult 8 lõpetab võidusõidu. Top 10 panuse puhul võetakse piletite otsustamisel arvesse ainult need 8 sõitjat, kes sõidu lõpetasid.


Kiireim ring

Ennusta sõitja, kes saavutab kiireima ringiaja võidusõidus.


Konstruktorite H2H

Panuste otsustamisel võetakse arvesse H2H meeskonna sõitja, kes on kõrgemal positsioonil.

Kui mõlemad sõitjad H2H valikus olevast meeskonnast ei osale sõidus (DNS), siis loetakse panus kehtetuks ja koefitsendiks määratakse 1.00.

Kui vähemalt üks sõitja igast meeskonnast osaleb võidusõidus, siis panused kehtivad ning piletid otsustatakse vastavalt tulemustele.


Võidusõidu liider esimese ringi lõpus

Ennusta sõitja, kes juhib võidusõitu esimese ringi lõpus stardi-finiši joont ületades.


Formatsiooniringe ei võeta arvesse.

Juhul kui võidusõitu alustatakse turvaauto tagant, siis loetakse panused kehtetuks.


Esimese ringi katkestamised

Ennusta mitu sõitjat ei lõpeta esimest ringi. Tulemused otsustatakse vastavalt FIA klassifikatsioonile: esimesel ringil katkestajateks loetakse sõitjad, kellel on märgitud “0” ringi läbitud ringide tulbas. Arvesse ei võeta formatsiooniringe ja sõitjaid, kes ei alustanud võidusõitu (DNS)

Juhul kui võidusõitu alustatakse turvaauto tagant, siis loetakse panused kehtetuks.


Autode arv sõidu klassifikatsioonis

Ennusta autode arv, mis klassifitseeruvad FIA ametlikus võidusõidu klassifikatsioonis. Kõik autod, mis läbisid vähemalt 90% võitja poolt läbitud ringide arvust, arvestatakse FIA poolt klassifikatsiooni.


Turvaauto

Ennusta, kas turvaautot kasutatakse võidusõidus või mitte.

Arvesse ei võeta virtuaalseid turvaauto perioode ja olukorda, kui sõitu alustatakse turvaauto tagant.


Võidumarginaal

Ennusta ajavahet sõidu võitja ning teise koha saaja vahel (vahe 1 ja 2 koha vahel).


Kübaratrikk

Ennusta, kas sõitja võidab kõik järgnevad: Kvalifikatsioon, Võidusõit, Kiireim ring võidusõidus.


4.20.2 Ralli

Kiiruskatse võitja/Top3/H2H/Parim Sõitja Meeskonnas/Võiduauto

Kui kiiruskatse katkestatakse, siis otsustatakse kõik piletid vastavalt ametlikult välja kuulutatud tulemustele, juhul kui tulemused üldse välja kuulutatakse.


H2H & Parim Sõitja Meeskonnas

H2H/Parim Sõitja Meeskonnas panuse puhul seame üles vastasseisu kahe või enama sõitja vahel ning võitjaks osutub see, kes saavutab kõrgema positsiooni. Kui üks või kõik valikus olevad sõitjad ei alusta rallit või kiiruskatset, siis tühistatakse kõik panused. Kui kõik sõitjad alustavad rallit/kiiruskatset, kuid ainult üks neist saab tulemuse kirja, siis jäävad panused kehtima.


Võiduauto

Pilet otsustatakse selle alusel, mis meeskonna sõitja võitis ralli/kiiruskatse, mitte vastavalt sellele, mis meeskond teenis kõige rohkem punkte.


Võitja (Konstruktor)

Panused otsustatakse vastavalt FIA ametlikule meeskondade tabeliseisu klassifikatsioonile.


4.21 Kahevõistlus

Kui sportlane ei kvalifitseeru võistlusele, siis kõik ennustused nimetatud sportlase kohta ( v.a. Võitja ja Top 3 ennustused) tühistatakse.

Olümpia medalite ennustused:

Sportlane peab osalema vähemalt ühel võistlusel, vastasel juhul tühistatakse kõik panused.


4.22 Orienteerumine

Juhul kui kindla ürituse tingimused (vahemaa ja/või asukoht) muutub enne ürituse algust, tühistatakse kõik panused.


4.23 Pesäpallo (Soome pesapall)

Mängu võitja (1X2) ja jooksude koguarvu tulemused arvestatakse kahe etapi järel (mõlemad neli löögivooru). Panused ei hõlma võimalikke lisalöögivoorusid ega skoorivõistlusi, kui pole määratud teisiti. Kui matš katkestatakse ja seda ei jätkata 48 tunni jooksul, siis tühistatakse kõik otsustamata panused. Kõik panused otsustatakse Soome Pesäpalloliitto ametlike tulemuste alusel.


4.24 Ragbi liit ja Ragbi liiga

Kõik ennustused põhinevad tulemusel pärast 80. mänguminutit (normaalaeg).

Try ning drop goal on moodused koguda punkte (väravaid). Try tegemise järel saab skooriv meeskond võimaluse üritada conversionit (lüüa pall vastasmeeskonna väravapostide vahelt läbi ning üle värava põiklati), mis on väravalöök üritamaks konverteerida try ühest punktisummast suuremasse punktisummasse (Konverteeritud try).

Kui mäng katkestatakse enne normaalaja lõppu (või enne esimese poolaja lõppu Poolaja panuste puhul), tühistatakse kõik ennustused sõltumata sellest, kas tulemused on juba kindlaks määratud.

Erandiks on Try tegijad juhul kui matš katkestatakse teisel poolajal, kuid try tehti esimesel poolajal.

Austraalia NRL State of Origin võistlustel me loeme kõik teised valikud kaotustena sõltumata sellest, kas nad olid esimese/viimase try tegemise ajal väljakul või mitte.

Kõikide panuste puhul, mis on seotud punkti saamise, esimese try tegemise ning esimese try ajaga, loevad penalti-try'd, samas kui try tegijaga seotud panuste puhul penalti-try'd ei loe.


4.25 Suusahüpped

H2H

Mõlemad hüppajad peavad võistlusel kvalifitseeruma ning startima, et panused jõusse jääksid.


Olümpia medalite ennustused:

Sportlane peab osalema vähemalt ühel võistlusel, vastasel juhul tühistatakse kõik panused.


Suusahüpete MM:

Kui individuaalvõistlusel ametlikult tühistatakse kõik 2. päeva voorud ja need ei toimu ka mõnel teisel kuupäeval (1. päeva tulemused jäävad ametlikeks lõpptulemusteks) siis kõik panused mis on tehtud pärast 1. päeva lõppu tühistatakse.


Suusahüpped Livebet:

Kui viimane hüppevoor ametlikult tühistatakse siis kõik ennustused mis on tehtud pärast eelmise hüppevooru lõppu tühistatakse. Sama reegel kehtib ka Suusahüpete MMil individuaalvõistluse 1.päeva viimase hüppevooru kohta.


4.26 Snuuker

Mängu tulemus (pole viiki):

Juhul kui matš algab, kuid seda ei lõpetata, loetakse võitjaks mängijat, kes läheb järgmisesse ringi või kellele antakse võit.


Freime ehk üksikuid mänge üle/alla:

Ennustus otsustatakse matši lõpus. Juhul kui matš katkestatakse enne normaalaja lõppu, tühistatakse ennustus sõltumata sellest, kas tulemused on juba kindlaks määratud.


Esimese freimi ennustused:

Juhul kui matš katkestatakse enne esimese freimi lõppu, tühistatakse ennustused.


Esimese 4 freimi ennustused:

Juhul kui matš katkestatakse enne esimese 4 freimi lõppu, tühistatakse ennustused.


Esimese 8 freimi ennustused:

Juhul kui matš katkestatakse enne esimese 8 freimi lõppu, tühistatakse ennustused.


4.27 Söerajasõit

Suurbritannia Elite League; Rootsi Elitserien ja Allsvenskan; Taani Speedway League; ja Poola Ekstraliga, 1. ja 2. divisjon, igaühe puhul jäävad panused jõusse juhul kui matšidel on ametlikud tulemused.

Individuaalsete sõitude võitjate puhul, kui sõitjad on nimetatud, peavad nimetatud sõitjad osalema, et panused jääksid jõusse.


Sõitjad H2H::

Kahest sõitjast enim punkte teeninud sõitja võidab H2H. Boonus- ja Jokkerpunktid ei lähe arvesse. Antud reegel kehtib ainult liigamatšide puhul.

Sõitja peab alustama vähemalt 3 sõitu, et panus jääks kehtima.


H2H paar:

Sõitjad jaotatakse kahekaupa kahte meeskonda. Kahest meeskonnast enim punkte teeninud meeskond võidab H2H. Boonuspunktid ei lähe arvesse.


Sõitja üle/alla:

Arvestatakse kõiki sõite, milles võistleja osaleb. Boonus- ja Jokkerpunktid ei lähe arvesse. Sõitja peab alustama vähemalt 3 sõitu, et panus jääks kehtima.


Matši parim sõitja:

Enim punkte teeninud sõitja võidab matši. Boonus- ja jokkerpunktid ei lähe arvesse.


Grand Prix H2H:

Võitja on sõitja, kes saab finaalis parema koha. Kui sõitjad ei pääse finaali, on võitja suurema punktisummaga sõitja. Kui sõitjad saavad võrdse arvu punkte, tagastatakse panused, sõltumata mis tahes muust ametlikust tabeliseisust.


4.28 Tennis

Matši võitja

Panuste jõusse jäämiseks tuleb lõpuni mängida üks täissett (kui mängija katkestab pärast 1. setti, siis panused kehtivad). Kui matšil mängitakse vähem kui üks sett (mängija katkestab esimeses setis), siis kõik panused tühistatakse.


Geimide koguarv üle/alla

Ennustatakse, kas matš lõpeb plaanitud geimide arvust suurema või väiksema arvu geimidega. Kui üks mängijatest katkestab enne selle koguarvuni jõudmist, makstakse panused tagasi. Panused geimide koguarvu kohta otsustatakse kui geimide koguarv on juba teada (nt Geimide koguarvu piir on 17,5 ning üks mängija loobub seisul 6-4, 5-3: Üle panus võidab ning alla panus kaotab).

Panused geimide koguarvu üle/alla teatud settides otsustatakse vastavalt.


Setipanused:

Kui tennisematši ei mängita mingil põhjusel lõpuni, kõik setipanused (parim kolmest või parim viiest) tühistatakse. Kõik panused kindlale setile jäävad jõusse juhul kui sett on lõpuni mängitud.


Geimi händikäp

Kui tennisematši ei mängita mingil põhjusel lõpuni, KÕIK geimi händikäpiga panused tühistatakse.

Geimi händikäpiga seti panused otsustatakse pärast seti lõpuni mängimist. Setipanused tühistatakse kui sett katkestati.


Seti händikäp

Kui tennisematši ei mängita mingil põhjusel, KÕIK seti händikäpiga panused tühistatakse.


Kiire lõppmäng

Kui viimases setis mängitakse matši tulemuse otsustamiseks kiire lõppmäng, loetakse seda üheks setiks ja üheks geimiks.


Eripanused

Kui tennisematši ei mängita mingil põhjusel lõpuni, tühistatakse kõik eripanused. Kõik teatud setiga seotud eripanused jäävad jõusse kui sett on lõpuni mängitud.


Viivitus või peatamine

Matši algusaja edasilükkamise või poolelioleva matši peatamise korral jäävad panused jõusse tingimusel, et matš mängitakse viimaks lõpuni.


Toimumiskoha või väljaku muutmine

Kõik panused jäävad jõusse isegi juhul, kui muudetakse väljakuulutatud väljakut või võistlus toimub siseruumide asemel väljas.


4.29 Traavivõistlused

Võitja ja koht:

Kui hobune, kes algselt pidi osalema, ei võta võistlusest osa, siis sellele hobusele tehtud panused tühistatakse, kui pole määratud teisiti.


Traavivõistlus H2H:

Panused makstakse tagasi, kui ei H2H panuses nimetatud hobustest üks või mõlemad, kui võistlus katkestatakse või kumbki hobune ei läbi distantsi / tema kohta ei registreerita ametlikku aega.

Elitloppet ja muud sarnased sündmused: Kui kumbki hobune ei kvalifitseeru finaali terve H2H panuse sündmuse vältel, tagastatakse panused.


4.30 Võrkpall

Lõpptulemus:

Juhul kui mäng leiab aset, kuid seda ei lõpetata, arvestatakse võitjana seda mängijat, kes läheb järgmisesse vooru või kellele antakse võit.

Täisaja panused:

Kui matši ei mängita mingil põhjusel lõpuni, tühistatakse kõik panused sõltumata sellest, kas tulemus on juba teada.

Kindla seti panused:

Kui teatud setti ei mängita mingil põhjusel lõpuni, tühistatakse kõik panused sõltumata sellest, kas tulemus on juba teada.

Kaotab esimese seti, võidab matši:

Ennustused otsustatakse pärast matši lõppu. Kui üks meeskondadest katkestab matši enne esimese seti lõppu, tühistatakse ennustused. Kui meeskond, kes kaotab esimese seti, saavutab võidu, otsustatakse ennustus võitja kasuks.

Kahest mängust koosneval võistlusel mängitakse viigiseisu korral nn kuldne sett. Panuste otsustamisel kuldset setti ei arvestata. Erandiks on järgmised panuseliigid: milline meeskond läbib kvalifikatsiooni; milline meeskond saab edasi; kas on vaja mängida kuldne sett; samuti mis tahes muu panuseliik, mille kirjelduses määratakse kuldne sett.


4.31 Poliitika

Ametlikud valimistulemused ümardatakse ühe komakohani. Kui kaks või enam osalejat saavad eelmainitud meetodil täpselt sama tulemuse, loetakse sündmus viigiks sõltumata häälte tegelikust arvust.


4.32 eSport

Kõik mõlemasuunalistel turgudel mis tahes matšile/kaardile/mängule tehtud panused loetakse viigi korral kehtetuks. Juhul, kui üritus on alanud, kuid mitte lõppenud, loetakse panused kehtetuks, välja arvatud juhul, kui nad on kindlaks määratud. Juhul, kui matši võidab diskvalifitseerimise tulemusel vastane, arveldatakse panused vastavalt ametliku organi avaldatud tulemuse põhjal.

Livebet:

Kui matš või kaart mängitakse viigi või ühenduse katkestuse tõttu uuesti, loetakse kõik kindlaksmääramata panused kehtetuks.


4.33 Pokker

Juhul, kui ei ole teisiti täpsustatud, arvestatakse Pokkeris ainult üksikpanuseid.


4.34 Disc Golf

Panuste kehtimiseks peavad mängijad tegema esimesel augul vähemalt avalöögi, vastasel juhul panused tühistatakse (erandiks on lõpptulemuse peale panustamine, kus mängu mitte alustanud mängijate eest raha ei tagastata). Kui mängija loobub pärast avalöögi tegemist, arvestatakse seda kaotusena. Panused otsustatakse Tuuri korraldaja ametlikul PDGA.com veebisaidil avaldatud tulemuste põhjal. Siia alla käivad ka turniirid, mida võidakse katkestada enne ettenähtud ringide/aukude mängimist. Teisisõnu, kui turniiril on ette nähtud mängida 72 auku, kuid see katkestatakse pärast 54 auku, arvestatakse kõiki enne viimasena läbitud ringi tehtud panuseid kui ametlik korraldaja avaldab turniiri tulemused. Kõik panused, mis on tehtud pärast viimasena lõpetatud ringi, tühistatakse.

Viigi korral tühistatakse kõik panused.

Playoff'e arvestatakse otsustamiseks kõikide panuste puhul.

Winner/Outrights: Panused otsustatakse karika saanud mängija põhjal kui tulemust kinnitab PDGA sõltumata mängitud ringide/aukude arvust. Playoff'ide tulemused võetakse arvesse.

Tournament Match Betting (H2H): Ennustatakse, milline mängija saavutab kõige kõrgema lõpukoha turniiril. Panused jäävad kehtima sõltumata mängitud aukude arvust, seni kuni ametliku Karika esitlemine leiab aset. Kui mõlemad mängijad ei läbi cut'i, kuulutatakse võitjaks madalaima tulemusega mängija pärast cut'i tegemist. Kui kõik mängijad ei suuda mis tahes põhjusel teatud ringi läbida, on võitja eelmise ringi järel madalaima skooriga olev mängija. Kui mängija diskvalifitseeritakse või ta loobub pärast cut'i tegemist ning tema vastane jäi juba cut'ist välja, kuulutatakse võitjaks diskvalifitseeritud mängija.

18 Hole Betting (H2H): Ennustatakse, milline nimetatud mängijatest saab kõige madalama tulemuse 18 augu peale. Tulemused arvestatakse iga raundi järel. Kõik panused jäävad kehtima kui kõik mängijad on teinud esimesel augul avalöögi. Kui raund katkestatakse, tühistatakse kõik antud raundile tehtud panused. Panused otsustatakse samal päeval PDGA tuuride ametlikel veebisaitidel avaldatud tulemuste põhjal. Sellele järgnevaid diskvalifitseerimisi ei arvestata. .


5. Cash Out

Cash Out lubab kliendil oma esialgne panus hasartmängupakkujale tagasi müüa enne kliendi poolt tehtud panuse tulemuse selgumist.

Cash Out on saadaval ainult üksikpanustele, mis on tehtud enne mängu või Livebetis. Cash Outi saab teha nii mobiilis kui ka arvutis, mõnel juhul ka mitmikpanustega (detailid allpool).

NB! Cash Outi saab teha ainult juhul, kui panusetüüp on avatud.


Cash Out funktsiooni ei saa kasutada:

- Panustega, mis on tehtud Tasuta Panusega, Riskivaba panusega või mingi muu rahaga (boonus või päris raha), millele kehtivad läbimängimisnõuded.

- Süsteempanustega.

- eSport

- Raha osaliselt välja võtmiseks (Osaline Cash Out)

- Mitmikpanused, kui üks mängudest on hetkel laivis (käimas)

- Turg, millel on Cash Out kinni või turg ei ole enam lahti.

- Üldised panused ja Viik ei loe turg.

- Mängija Eripanused, Meelelahutus, PR ja Eripanused.


Cash Out funktsiooni kasutamiseks peate piletil valima “Cash Outi” ja klikkima “Kinnita”. Pärast Cash Out taotluse kinnitamist ei saa seda enam tühistada.

Cash Outi väljamakse toimub koheselt pärast Cash Outi kinnitamist, kuid aeg ajalt võib väljamaksega esineda viivitusi.

Braviol on õigus lõpetada või peatada Cash Out funktsiooni pakkumine igal ajal mistahes turu/sündmuse või kliendi osas, ilma ette teatamiseta. Bravio ei vastuta reklaamide, sõnumite või sotsiaalmeedia postituste eest, mis on välja kuulutatud Cash Outi peatamise või lõpetamise hetkel.

Braviol on õigus ilma eelneva ette teavitamiseta kliendi Cash Out taotlus tühistada või peatada, tuginedes seejuures Bravio'i sisemistele otsustele või meie kontrolli alt väljas olevatele põhjustele, milleks võivad olla sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmised põhjused: tehnilised probleemid, suured koefitsientide või tulemuste muutused, riskantsed sündmused, riskijuhtimise alusel tehtud otsused, spekulatsioonikahtlus.

Bravio ei võta vastutust selle eest, kui klient teeb panuse kavatsusega sellele hiljem Cash Out teha, sest Bravio võib Cash Outi funktsiooni peatada omal äranägemisel või põhjustel mis on väljaspool meie kontrolli. Bravio ei julgusta kliente tegema panuseid selle eesmärgiga, et neile hiljem Cash Out teha.


Bravio säilitab õiguse, oma äranägemise järgi, tühistada esialgne panus, mis hiljem tagasi osteti, keelduda Cash Out taotluse rahuldamisest või nõuda Bravio poolt seoses esialgse panusega (või selle tagasiostmisega) kliendile makstud rahasumma tagastamist olukorras, kus:

- meil on mõistlik kahtlus selle kohta, et panuse on teinud või Cash Out taotluse esitanud mistahes isik või isikute grupp (sh sugulussuhtes olevad isikud, organisatsioonid, hasartmängukorraldajad või nende töötajad), kes tegutsevad ühiselt üritades Braviot petta;

- esialgne panus või Cash Out taotlus tehti siis, kui mäng/sündmus oli juba lõppenud;

- meil on muul põhjusel õigus tühistada esialgne panus või nõuda selle tagasimaksmist vastavalt meie reeglitele.


Kui Cash Out taotlus rahuldatakse, siis:

- kaotab sinu esialgne panus kehtivuse (toimub Cash Out);

- maksame sulle välja Cash Out väärtuse;

- sinu esialgne panus loetakse lahendatuks ja registreeritakse vastavalt; sellest hetkest alates pole Braviol sinu esialgse panuse suhtes mitte ühtegi kohustust. Sa ei saa nõuda juba tagasi ostetud panuse eest mistahes väljamakset, kasumit või hüvitist;

- sündmuse toimumine või mittetoimumine, millele sinu esialgne panus oli tehtud, ei tekita sulle täiendavaid õigusi või kohustusi.


Juhul, kui Bravio rahuldab Cash Out taotluse vea tõttu (sh juhul, kui kliendile on ekslikult pakutud ebaõige Cash Out väärtus) või kui sinu kontole on seoses tagasi ostetud panusega kantud ebaõige summa, siis jätab Bravio endale õiguse omal äranägemisel korrigeerida kliendikontot tehtud vea parandamise huvides. Selline korrektsioon võib sisaldada järgmist:

- Cash Out taotluse rahuldamine summas, mis vastab õiglasele Cash Out väärtusele vea tegemise hetkel;

- Cash Out taotluse tühistamine ja kliendi panuse tulemuse registreerimine esialgses panuses sätestatud tingimustel.


Juhul, kui kliendi kontol tekib viidatud korrektsiooni tulemusel võlgnevus, siis jätab Bravio endale õiguse oma nõue tekkinud võlgnevuse osas kontol mistahes hetkel olevate rahaliste vahendite arvel rahuldada.(V.3.19 DATED 10th of January, 2020)
Sulge
Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Sinu Privaatsus on Tähtis

Bravio missioon on pakkuda meie klientidele unikaalset mängijakogemust innovatsiooni, tippklassi teenuste, läbipaistvuse ja kliendihoolivuse kaudu. Selle missiooni keskmes on meie pühendumus olla läbipaistvad andmete osas, mida me Sinu kohta kogume, kuidas me neid kasutame ning kellega neid jagame. 

See Privaatsuspoliitika rakendub kui kasutad meie Teenuseid (allpool kirjeldatud).

Pakume Sulle valikuid andmete osas, mida Sinu kohta kogume, kasutame ja jagame, nagu välja toodud Privaatsuspoliitika, Küpsised ja Minu Andmed lehel.

Tutvustus

Meie registreeritud kasutajad (‘’Kliendid’’) jagavad oma personaalset identiteeti ning muud personaalset isikukohast infot, selleks et meie Teenuseid (allpool kirjeldatud) kasutada. 

Kasutades terminit ‘’Määratud Riigid’’, viitame riikidele, mis asuvad Euroopa Liidus (EL) ning Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). 

Teenused

See Privaatsuspoliitika laieneb Bravio.ee veebilehele, Bravio brändi rakendustele ja teistele Bravioga seotud lehekülgedele, rakendustele, kommunikatsioonile ja teenustele. 

Oleme online mängufirma ning meie Teenuseks on Spordipanustamine. Lisaks teistele tegevustele ja tarvetele kasutavad Kliendid meie Teenuseid panuste tegemiseks, mängude mängimiseks, meie veebilehe sirvimiseks, sissemakseteks, väljamakseteks, info jagamiseks sotsiaalmeediaga ja paljuks muuks. Meie Privaatsuspoliitika laieneb kõikidele meie Klientidele või Külalistele, kes kasutavad meie Teenuseid.

Andmetöötlejad ja Lepingulised Osapooled

Kui asud ‘’Määratud Riigis’’ või väljaspool ‘’Määratud Riike’’- on Staycool OÜ (Eesti) Sinu personaalsete andmete haldaja, mida kogume selleks või selle tõttu, või töötleme, seoses meie Teenuste kasutusega.

Meie Teenuste Külalise või Kliendina, on Sinu andmete kogumine, kasutamine ja jagamine kooskõlas selle Privaatsuspoliitikaga (mis hõlmab ka meie Küpsised lehekülge ning teisi dokumente, millele viitame selles Privaatsuspoliitikas) ning uuendustega.

Muudatused

Bravio (“meie” või “me”) võib seda Privaatsuspoliitikat muuta, ning aineliste muudatuste korral, teavitame Sind oma Teenuste kaudu või muul viisil, et anda Sulle võimalus muudatused üle vaadata, enne seda kui need rakenduvad. Kui oled mõningate muudatuste vastu, võid oma konto sulgeda, võttes selleks ühendust e-kirja teel aadressil info@bravio.ee.

Kasutades meie teenuseid pärast seda kui oleme Privaatsuspoliitika avalikustanud või Sulle muudatuste kohta info saatnud, kinnitad et oled teadlik sellest, et Sinu personaalsete andmete kogumine, kasutus ja jagamine on vastavuses ka uuendatud Privaatsuspoliitikaga.


1. Andmed Mida Kogume

1.1 Andmed Mida Meile Jagad

Registreerimine

Konto loomiseks pead sisestama registreerimisvormi andmed nagu e-maili aadress, parool, riik, valuuta, mobiiltelefoni number, eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, postiindeks, linn, kasutajanimi. Konto loomisel saame automaatselt infot Sinu IP aadressi asukoha, registreerimise kellaaja ja kuupäeva kohta. 

Üles Laadimine

Kogume andmeid Sinu isiku tuvastamiseks ja konto kinnitamiseks. Selleks võime paluda Sul üles laadida koopiaid Sinu isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart või juhiluba), aadressi kinnitavat dokumenti ning makseviise tõendavaid dokumente. Võime nõuda täiendavaid või teist tüüpi dokumente, mis on kooskõlas meie litsentsi nõuetega. 

1.2 Teenuste Kasutus

Salvestame automaatselt andmeid kui külastad või kasutad meie Teenuseid, külastades sealhulgas meie veebilehti, rakendusi, kasutades muul viisil meie platvormi tehnoloogiat, klõpsates sisule või reklaamile (meie lehekülgedel ja rakendustes või nendest väljaspool), teostades otsingut, meie mobiilirakendusi alla laadides või uuendades, jagades panuseid või muud meie Teenustega seonduvat sotsiaalmeedias. Me kasutame aktiivsuslogi, küpsiseid, seadme andmeid ja internetiprotokolli (‘’IP’’ aadresse), et Sind tuvastada ning Sinu tegevusi salvestada.

1.3 Küpsised ja Muu Tehnoloogia 

Küpsiste kohta on täpsem info välja toodud ‘’Küpsised’’ lehel. Kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid (reklaami kleebised e. “Ad tags” ja seadme tuvastajaid), et tuvastada Sind ja/või Sinu seadet/seadmeid meie Teenuseid kasutades. Saad küpsiste kasutust kontrollida läbi oma veebilehitseja seadete ja teiste tööriistade. Sul on võimalus küpsiste ja taoliste tehnoloogiate, mis Sinu tegevust monitoorivad, kasutamisest ka loobuda lehekülgedel, millel pakutakse kolmanda osapoole reklaami. 

1.4 Sinu Seade ja Asukoht

Kui külastad või lahkud meie Teenuste lehelt (sealhulgas pluginad, küpsised või taoline tehnoloogia teistel veebilehtedel), jõuab meieni URL nii lehekülje kohta, millelt äsja lahkusid kui selle kohta, millele edasi liigud. Samuti saame info Sinu IP aadressi, proxy serveri, opertsioonisüsteemi, veebilehitseja, lisade, seadme tuvastajate ja/või Sinu mobiilioperaatori võrgu ISP kohta. Kui kasutad Teenuseid läbi mobiilse seadme, saadab seade meile andmeid Sinu asukoha kohta, olenevalt Sinu seadme asukoha seadetest.


2.Kuidas Me Sinu Andmeid Kasutame

Kuidas me Sinu andmeid kasutame, sõltub sellest milliseid Teenuseid Sa kasutad, kuidas Sa neid Teenuseid kasutad ning milliseid valikuid teed meie seadetes. Kasutame andmeid, mis meil Sinu kohta on selleks, et pakkuda ja personaliseerida, kasutades seejuures meie automatiseeritud süsteemide abi, meie Teenuseid (sealhulgas reklaame), et need oleksid Sulle ja meie teistele klientidele ajakohasemad ja kasulikumad.  

2.1 Teenused

Kasutame Sinu andmeid, et autoriseerida ligipääsu meie Teenustele.

Kasutame Sinu andmeid (nagu profiili andmed, hiireklõpsud meie teenustele, transaktsioonide, konto seadete ja info kõigi teiste toimingute kohta meie Teenustega seoses), et pakkuda Sulle paremat kogemust ja personaalseid teenuseid.

2.2 Suhtlus

Võtame Sinuga ühendust sms, e-kirja, posti, telefonikõne teel, teavitustega meie kodulehel või mobiilirakenduses, või muul viisil, seoses meie Teenustega. Saadame Sulle teavitusi meie Teenuste saadavaloleku, turvalisuse või muude sarnaste teemade kohta. Saadame Sulle ka teateid meie Teenustega seotud turunduskampaaniate kohta, meeldetuletusi ja soovitusi. Võid oma suhtluskanali eelistusi igal ajal muuta siin. Pane tähele, et osadest teavitustest ei ole võimalik loobuda, sealhulgas kuid mitte ainult juriidilistest ja turvalisusega seotud teadetest. 

2.3 Reklaam

Me suuname reklaame (ja mõõdame nende tootlust) meie Klientidele (sisse logitud ; välja logitud), Külalistele ja teistele nii meie Teenuseid aktiivselt või passiivselt, otseselt või kaudselt kasutavatele isikutele (ka läbi välispartnerite) ning kasutades järgmisi andmeid eraldi või kombineeritult:

* Meie Teenuseid aktiivselt või passivselt kasutades reklaamitehnoloogiate abil kogutud andmeid, nagu pikslid, reklaami kleebised “ad tags”, küpsised ja seadme tuvastajad;

* Kasutaja poolt jagatud info 

* Andmeid, mis on kogutud seoses meie Teenuste kasutusega (nt. otsingu ajalugu, sisu mida loed või millele klõpsad, lehekülje külastused, reklaamil klõpsamine, e-kirjad mida avad, turunduskampaaniad millele reageerid ning muud andmed).

Külasta Küpsised lehte kui soovid küpsiste poliitika üle vaadata ja/või küpsistest loobuda.

2.4 Turundus

Kasutame infot mida oled meiega jaganud nõusoleku alusel, et oled infot meiega jaganud, et pakkuda personaalset ja asjakohast turundusinfot. Võime analüüsida erinevate eelmiste turunduskampaaniate efektiivsust, et tuua Sinuni veel personaalsemaid pakkumisi ja soovitusi. Kui oled tellinud pakkumised e-kirja, sms, telefoni või posti teel, siis oled selgelt nõustunud umbisikulise taustainfo kogumisega ja automaatsete pakkumistega. See tähendab, et kasutame statistilisi andmeid, mis ei ole isikuliselt tuvastatavad selleks, et teada saada millised spordialad, mängud või e-kirjad võiksid Sulle huvi pakkuda, kasutades seejuures nii analüütilisi kui automaatseid tööriistu, et neid andmeid töödelda. Sellele töötlusele ja kohandamisele tuginedes, toome Sinuni asjakohase info toote või teenuse kohta, läbi Sinu valitud suhtluskanali. 

2.5 Teenuste Arendamine ning Uuringud

Teenuste arendamine

Kasutame andmeid, et viia läbi uuringuid ning planeerida meie Teenuste edasist arengut, et pakkuda Sulle ja teistele paremat, intuitiivsemat ning personaalsemat kogemust ning juhindada lojaalsust, kasvu ja meie Teenustega seotud tegevusi.

Uuringud

Aeg-ajalt viime meie olemasolevate Teenuste kasutuskogemusega või uute Teenuste arendamisega seoses läbi uuringuid või küsitlusi. Saad küsitluskutsetest loobuda, kui loobud pakkumistest e-kirja teel siin.

2.6 Klienditugi

Kasutame andmeid (mis võib sealhulgas hõlmata Sinu kommunikatsiooni väljavõtteid), et uurida, reageerida ning lahendada kaebusi ning Teenustega seotud probleeme. 

2.7 Statistilised Andmed / Kogutud Statistika

Kasutame andmeid mida Sa meie Teenuseid kasutades toodad, et kasutada ja analüüsida kogutud statistikat, mis ei ole seostu Sinu isikuga. Näiteks, võime kasutada Sinu andmeid statistiliselt, arvutades transaktsioonide infot, salvestades lehekülje külastusi või hiireklõpse, või liigitada Sind anonüümselt kasutades selleks erinevaid andmete mõõdikuid. 

2.8 Turvalisus ja Uurimistegevus

Kasutame Sinu andmeid (sealhulgas Sinu kommunikatsiooni väljavõtteid) kui leiame, et see on turvalisuse huvides vajalik, või selleks, et uurida/ära hoida võimalikku pettust ning teisi meie Reeglite ja Tingimuste, Privaatsuspoliitika ja/või teiste meie Teenuste reeglite rikkumist. 

2.9 Toimingud

Bravio ei müü kunagi Sinu andmeid. Ainult autoriseeritud personalil on ligipääs Sinu andmetele, mis on reguleeritud ligipääsu(loa) astmetega. Lisaks töötleb ja säilitab Bravio Sinu andmeid võimalusel vaid piiratud ajaperioodi jooksul, võttes seejuures arvesse kõiki meetmeid, mis on reguleeritud Isikuandmete kaitse üldmääruse poolt. (edaspidi GDPR e. General Data Protection Regulation)

Töötleme andmeid järgmiste protsesside tõttu: 

- Kliendi tuvastamine & hoolsuskohustus, Klienditeenindus & kvaliteedi tagamine, Pettuse tuvastamine & ennetamine, Kliendisuhted & kommunikatsioon, Turundustegevused, Operatiivjuhtimine.

- Nendel töötlemistoimingutel on järgmised eesmärgid ja kirjeldused: 

- Bravio teenuste identifitseerimine, autentiseerimine ja autoriseerimine.

- Teenuste, turvalisuse ja klientide ligipääsu haldamine. 

- Kliendisuhete, klientide info ning kontaktivõttude ajaloo haldamine.

- Klienditoe pakkumine klientidele, seejuures teenuste, turunduskampaaniate ja maksetegevuste haldamine.

- Analüüsimine, aruandlus, kliendiprofiilide koostamine klientide kohta Bravio tegevustega seoses, nagu: mängud, teenused, pettuste ennetamine ja maksed.

- Väärkasutuse, illegaalsete tegevuste, meie reeglite ja tingimuste või privaatsuspoliitika vastase tegevuse ennetamine ja tuvastamine. Bravio klientide seaduskohasuse ja turvalisuse tagamine.

- Makroanalüüside, statistiliste analüüside läbi viimine, üldiste või detailsete segmentatsioonide koostamine, ennetustegevus ja uuringud kliendiinfo põhjal. Lisaks kliendiküsitluste tulemuste analüüsimine. 

- Kliendi ja turunduskommunikatsiooni, teenuse, sealhulgas teenuse pakkumise ja ettevõtluse arendamine ning automatiseeritud otsused.

- Profiilide koostamine sisemiste riskide maandamiseks, sealhulgas kuid mitte ainult, maksete ajaloo, platvormil teostatud tegevuste, toote eelistuste, vastutustundliku mängimise andmete, kliendi asukoha ja teiste personaalsete andmete järgi.

- Lisaks eristame kliente seoses sellega, milliselt rakendusplatvormilt teenust kasutatakse. 

Personaalsete andmete kategooriad, mida protsessides kasutame

Kasutame nende töötlemistoimingute puhul järgmisi andmeid:

- Mängu tegevused

- Sisselogimise ajalugu

- Maksete andmed

- Üldised personaalsed andmed

- Koostatud profiilide info

- Personaalsed dokumendid

- Makseviisid

- SMS kinnitus

- e-Verifitseerimise teenused 

- Vestluste koopiad

- Telefonisalvestused

- E-kirjade koopiad


3. Kuidas Me Infot Jagame

3.1 Meie Teenused

Profiil

Sinu profiil on alati meie Teenuseid kasutades kaitstud, sest me ei avalikusta kunagi Sinu personaalset infot internetis või muus avalikus ruumis. Me võime jagada mõningaid Sinu andmeid teiste teenuspakkujatega kui selleks on õiguslik huvi või juriidiline nõue.

Sisemiselt oleme korraldanud nõnda, et vaid valitud personalil on ligipääs Sinu personaalsetele andmetele vaid selleks, et täita nende ametist tulenevaid professionaalseid kohustusi ning käime Sinu andmetega hoolikalt ümber. 

Kolmandad Osapooled

Kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 14, esitab StayCool OÜ siinkohal kõik kolmandad osapooled, kellega koostööd teeme, et ülesandeid täita ning protsesse järgida ja tagada vajalik operatiivsus toiminguteks:

E-posti Teenuspakkuja: Kasutame kolmanda osapoole teenuspakkujat e-posti protsessi automatiseerimiseks ja analüüsimiseks. Mis puudutab Sinu personaalseid andmeid, siis jagame nendega vaid Sinu e-maili aadressi ning Bravio kasutajanime. Oleme kindlaks teinud, et e-posti teenuspakkuja on Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastav ning on turvaline ja usaldusväärne kolmanda osapoole teenuspakkuja. Sinu andmeid on võimalik Sinu soovil nende serveritest kustutada. Kui soovid meilt e-kirju mitte saada, saad oma eelistusi muuta siin. Bravio kasutab seda teenust selleks, et läbi viia sisemisi turunduseesmärke ning viia meie klientideni asjakohane info, pakkumine või teenuse uuendus. 

SMS Teenuspakkuja: Oleme kindlaks teinud, et sõnumiteenuse pakkuja pn GDPR nõuetele vastav ning Sinu andmeid käsitletakse privaatsusseadusega kooskõlas. Jagame nendega vaid Sinu telefoninumbrit. Sinu andmeid on võimalik Sinu soovil nende serveritest kustutada. Kui soovid meilt sms sõnumeid mitte saada, saad oma eelistusi muuta siin. Bravio kasutab seda teenust selleks, et läbi viia sisemisi turunduseesmärke ning viia meie klientideni asjakohane info, pakkumine või teenuse uuendus. Lisaks kasutame seda teenust selleks, et verifitseerida klientide kontosid registreerimisprotsessi käigus ning mitmete turvaelementide raames. 

Makseteenuse Pakkujad: Meie teenuste kasutamisel pakume mitmeid erinevaid maksevõimalusi usaldusväärsete kolmanda osapoole makseteenuse pakkujate poolt. Sinu sissemaksed ja väljamaksed liiguvad läbi nende kolmanda osapoole makseteenuse pakkujate ning jagame nendega järgmisi personaalseid andmeid: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-post, aadress, postiindeks, linn, riik, telefoninumber, kasutajanimi. Neid andmeid on vaja lepingujärgselt Bravio ja makseteenuse pakkuja vahel jagada, et meie Teenuseid kasutada. Võime vajadusel Sinu ID dokumente järgmiste koostööpartneritega jagada, et nemad saaksid täita oma juriidilisi ja RahaPTS seadusest tulenevaid kohustusi: TSI, EPRO, QWICKGO.

Klienditugi: Kasutame mitmeid teenuspakkujaid, et meie klientide päringuid lahendada. Oleme kindlaks teinud, et kõik need teenuspakkujad toimivad kooskõlas Privacy Shield framework. (isikuandmete kaitse piisavus EU-USA andmekaitseraamistikus).Meie klienditoega ühendust võttes teadvustad ja nõustud, et suhtlust jagatakse nende kolmandate osapooltega. Neid andmeid on vaja lepingujärgselt Bravio ja teenuspakkuja vahel jagada, et meie Teenuseid kasutada. 

Sotsiaalmeedia Kasutamine

Lubame Sul infot seoses Sinu ja meie teenustega jagada erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel (nt. Facebook). Tahame rõhutada, et Sina kontrollid kuhu seda sisu postitad ja jagad ning, et saad ise seda infot oma sotsiaalmeedia pakkuja seadetest hallata või kustutada. Lisaks toome välja, et sotsiaalmeediasse postitatud info võib sattuda ükskõik kelle kätesse ning kõigil isikutel on võimalik infot jagada või levitada.

3.2 Teenuspakkujad

Kasutame teisi teenuspakkujaid, et aidata meil Teenuseid pakkuda (nt., hooldus, analüüs, auditeerimine, maksed, pettuse tuvastamine, turundus ja arendus). Neil on ligipääs nendele andmetele, mis on protsessi läbi viimiseks välistamatult vajalikud ning on kohustatud Sinu andmeid muudeks otstarveteks mitte kasutama. Valime oma koostööpartnereid hoolikalt ning teeme kindlaks, et nad on alati pühendunud Sinu andmete kaitsmisele.

3.3 Juriidilised Nõuded

Võib juhtuda, et peame Sinu kohta andmeid avalikustama kui see on seadusega ette nähtud, kohtukutse alusel, teistel juriidilistel nõuetel või kui meil on alust uskuda, et see avalikustamine on vajalik selleks, et (1) uurida, ennetada või tegutseda seoses kahtlustatava või tegeliku illegaalse tegevusega, et abistada valitsuse täitevasutuste kohustuste täitmist; (2) meie kokkuleppeid Sinuga jõustada, (3) uurida või kaitsta end kolmanda osapoole väidete või süüdistuste eest, (4) kaitsta meie Teenuse turvalisust ja ausust (nagu info jagamine firmadega kes on kohakuti sarnaste ohtudega); või (5) toimida Bravio õiguste ja turvalisuse nimel, et kaitsta meie Liikmeid, personali või teisi. Püüame oma Liikmeid juriidilistest päringutest nende personaalsete andmete osas teavitada, siis kui peame seda asjakohaseks, välja arvated siis kui see on keelatud seaduse või kohtunõude tõttu, või kui päring on esitatud seoses hädaolukorraga. Võime taolisi päringuid omal äranägemisel vaidlustada, kui usume, et päring on ülemäärane, ebamäärane või ebapiisavalt autoriseeritud, kuid me ei luba vaidlustada kõiki päringuid.  

3.4 Juhtkonna muutus või Müük

Võime jagada Sinu personaalseid andmeid firma müügi, ühinemise või juhtkonna muudatuse puhul, või ettevalmistusena nendeks sündmusteks. Iga teine üksus, mis meie firma osaliselt või täies osas ära ostab, saab õiguse jätkata Sinu andmete kasutamist, kuid ainult meie Privaatsuspoliitika alusel, teistsuguse kokkuleppe puudumisel. 


4. Sinu Valikud ja Kohustused

4.1 Andmete Säilitamine

Me säilitame Sinu personaalseid andmeid kui Sul on meiega aktiivne konto, või nii kaua ja selle ajaperioodi ulatuses kui see on seaduse poolt nõutud ja kui meil on õiguslik huvi või vajadus andmeid säilitada. See hõlmab Sinu ja teiste andmeid, mis on meile salvestatud ja andmeid mis on säilinud ja loodud seoses meie Teenuste kasutamisega. Isegi kui Sa pole meie teenuseid aastaid kasutanud, säilitame Sinu andmeid kuna Sina või meie, otsustame konto sulgeda. Peale selle on meil sisemised juhised selle osas, et küsida Sinult kas soovid konto meiega sulgeda, pärast pikka mitteaktiivset perioodi kontol. Lisaks, sõltumata sellest kas konto on suletud, võime neid andmeid mida peame vajalikuks või mis on seaduse poolt ette nähtud, säilitada, esitades seejuures lõpliku kindla ajaperioodi, mille jooksul neid andmeid säilitatakse. Sisemiste riskide maandamiseks ning sõltuvalt meie õiguslikust huvist, võime Sinu andmeid säilitada kuni 10 aastat. 

Allpool kirjeldame meie andmete säilitamise protsessi: 

Bravio säilitab Sinu andmeid järgmisel viisil: sõltuvalt õiguslikust huvist, juriidilistest nõuetest, sõltuvalt lepingust ning nõusolekust. 

Loe rohkem protsesside õiguslike aluste kohta sektsioonist 5.3

4.2 Õigused Sinu Personaalsete Andmete Juurdepääsu ja Haldamise Osas

Pakume võimalust valida milliste suhtluskanalite kaudu, või kas üldse, soovid meilt infot saada. Lisaks pakume võimalust muuta või vahetada teatud andmeid, eeldusel, et see on meie sisemiste seadustega ning Privaatsuspoliitikaga kooskõlas, mis on omakorda nõutud, et saaksime oma Teenuse nõudeid täita. Seda, millistes protsessides Sa meie Teenuseid kasutades osaled ja detailset informatsiooni andmete kohta, mida kogume näed siin.

Pakume samuti võimalust oma andmeid sobivas formaadis alla laadida siin. Kõigi teiste päringute korral võid alati ühendust võtta meie klienditoega aadressil info@bravio.ee ning vastame alati esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates Sinu päringu esitamisest. Jälgime, et Sinu päring oleks kooskõlas kehtivate seadustega. 

Kui asud Euroopa Liidus (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), siis on Bravio (Staycool OÜ) Sinu personaalsete andmete haldaja mille saame, kogume selleks või selle tõttu, või töötleme seoses meie Teenuste kasutusega.Sellega seoses on Sul õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitseinspektsioonile: e-post: info@aki.ee, telefon: +372 5620 2341 või +372 627 4135.

4.3 Konto Sulgemine

Kui sulged oma konto Bravios, siis eemaldame Sinu andmed meie suhtluskanalitest ning teeme kindlaks, et Sa ei osale edaspidi andmete töötluses ja profiilide koostamises, 72 tunni jooksul pärast konto sulgemist.  

Säilitame Sinu andmeid ka siis kui oled meie juures konto sulgenud, kooskõlas meie seadusest tulenevate kohustustega (seejuures õiguskaitse päringud), et täita regulatiivseid nõudeid, seoses õigusliku huviga, vaidlustuste lahendamiseks, turvalisuse tagamiseks, pettuse ja kuritarvitamise ennetamiseks, meie Reeglite ja Tingimuste, Privaatsuspoliitika või teiste meie Teenustega seonduvate kokkulepete täitmiseks ning selleks, et täita Sinu poolset soovi meie pakkumisi ja teateid enam edaspidi mitte saada. Säilitame informatsiooni ka siis kui Sinu konto on suletud. Depersonaliseeritud informatsiooni ei ole võimalik taastada ega dekrüpteerida. Lisaks sellele võime andmeid säilitada tulenevalt seaduslikust nõudest või õigustatud huvist.

Personaalsed andmed depersonaliseeritakse 5 aastat pärast seda kui oled konto sulgenud ja pole enam kontol aktiivne olnud. Andmeid ei saa kustutada, tulenevalt Eesti Hasartmängu seadusest ja rahapesu ning terrorismi rahastuse tõkestamise seaduse nõuete kohaselt on meil kohustused kliendihoolsuse, pettuse ennetamise, õigusliku huvi ning vastutusliku mängimise osas. Lisaks ei ole andmeid võimalik kustutada operatiivsetel põhjustel, nagu: spordipanustamise riskide maandamine, pettuse tuvastamine ja ära hoidmine, klientide segmenteerimne ja kliendisuhtlus.


5. Muu Tähtis Informatsioon

5.1 Turvalisus

Bravio rakendab turvalisuse standardeid, et tagada Sinu andmete turvalisus. Me kontrollime regulaarselt oma turvasüsteeme potensiaalsete kitsaskohtade ja rünnakute osas, sealhulgas igaastased turvalisuse testid, meie töötajate koolitamine treenitud professionaalide poolt ning kasutades kõiki asjakohaseid turvameetmeid meie võrgus ja infrastruktuuris. 

Seejuures ei ole meil võimalik täielikult garanteerida info turvalisust, mida meile saadad. Pole võimalik garanteerida, et nendele andmetele pole võimalik ligi pääseda, neid avalikustada, muuta või hävitada, juhul kui meie füüsilisest, tehnilisest või juhitavast turvasüsteemist murtakse läbi.

5.2 Piiritagune Andmetöötlus

Me töötleme vaid andmeid Euroopa Liidu (EL) siseselt või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) siseselt või kui andmeid saadetakse väljaspool EL või EMP, siis teeme kindlaks, et see geograafiline piirkond on Euroopa Liidu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) standardite kohaselt aktsepteeritud ning, et see kuulub ametlikult Privacy Shield Framework (isikuandmete kaitse piisavus EU-USA andmekaitseraamistikus) piirkonda.

5.3 Õiguslikud Alused Andmetöötluseks

Me kogume ja töötleme Sinu kohta vaid neid andmeid, mille osas meil on õigluslik alus. Õiguslik alus sisaldab nõusolekut (kus oled meile nõusoleku andnud), lepingut (mille alusel töötlemine on vajalik ja nõutud selleks, et saaksime oma lepingukohaseid kohustusi täita ning et Sina saaksid meie Teenuseid kasutada) ja sõltub ‘’õigustatud huvist’’.  

Võime töödelda Sinu personaalseid andmeid oma õigustatud huvide eesmärgil või kolmandate osapoolte (nt. e-posti või sms teenuspakkuja) õiguslike/õigustatud huvide eesmärgil, eeldusel, et taoline andmete töötlemine ei kaalu üles Sinu õigusi ja vabadusi. Näiteks, võime töödelda Sinu personaalseid andmeid selleks, et: 

- Kaitsta Sind, meid või teisi ohtude eest (nagu turvaohud ja pettus)

- Et käituda kooskõlas seadustega, mida järgime

- Võimaldada meie äri administraatoril, nagu näiteks kvaliteedikontrollil, teostada konsolideeritud aruandlust, segmenteerida toodete pakkumisi ning klienditeenindust

- Hallata korporatiivseid tehinguid, nagu ühinemised või üle võtmised

- Üldiselt mõista ja parandada meie äri või meie kliendisuhteid

- Personaliseerida meie pakkumisi ning kogemust meie veebilehe kasutamisel 

Nii selgitame järgmisi kategooriaid:

Õigustatud huvi: See hõlmab mitmeid sisemisi rutiine, mis on vajalikud meie igapäevaste tööoperatsioonide läbi viimiseks ning selleks, et toimiksime kooskõlas meie reeglite ja tingimustega.

Juriidiline nõue: Meie litsensi nõuete ja kohustuste täitmine, mis on seadistatud Eesti Hasartmängu Seaduse ja Rahapesu vastase ja terrorismi finantseerimise tõkestamise seaduse poolt.

Leping: See hõlmab mitmete kolmanda osapoole teenuspakkujate kasutust selleks, et saaksime Sulle meie Teenuseid pakkuda. Siinhulgas, kuid mitte ainult: makseteenuse pakkujad, kasiino teenusepakkujad, klienditoe pakkujad, teenuse üldised teated. 

Nõusolek: Oleme eristanud toimingud, mis liigituvad erineva kategooria alla ning nende puhul küsime alati Sinu selgesõnalist nõusolekut, enne kui me toiminguid teostame. Need on järgmised: pakkumised e-kirja, sms, posti või telefoni teel. 

*Võime kõiki ülal toodud kategooriaid jätkuvalt uuendada

Toimingutes, kus me toetume Sinu personaalsete andmete töötlemisel Sinu nõusolekule, on Sul on igal ajal õigus oma nõusolekut muuta, ning toimingutes kus toetume õiguslikule huvile, on Sul õigus esitada vastuväiteid. Kui Sul on küsimusi õiguslike aluste kohta, mille raames me Sinu andmeid kogume ja kasutame, võta julgesti ühendust mee klienditoega e-kirja teel info@bravio.ee või meie Andmekaitse ohvitser aadressil privacy@coolbet.com.

5.4 Logid

Serverid mis pakuvad Bravio veebilehte/veebilehti ja rakendusi, võivad säilitada logisid ja päringuid mida serveris teed (nagu veebiaadress mida avada, veebilehitseja mida kasutad, seade, IP aadress ja ajavöönd mida kasutad). Neid logisid ja andmeid kasutatakse vaid tehnilisel eesmärgil- et tagada käitumine, mis vastab turvanõuetele ning võimaldada potensiaalsete turvaintsidentide uurimist.

Bravio kogub ja salvestab taolisi andmeid selle tõttu, et Braviol on õiguslik huvi selle osas, et veebileht oleks tehniliselt ligipääsetav ja turvaline.

5.5 Kontaktinfo

Kui Sul on küsimusi või kaebuseid selle Privaatsupoliitika osas, siis võta ühedust meie DPO (Andmekaitse ohvitseriga) aadressil privacy@coolbet.com või kirjuta meie klienditoele aadressil info@bravio.ee


Võid saata meile ka postikirja järgmisele aadressile:

Staycool OÜ

Paldiski maantee 29, 10612 Tallinn, Eesti.

Kui asud Euroopa Liidus (EL) ning Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), siis on Bravio (Staycool OÜ) Sinu personaalsete andmete haldaja mille saame, kogume selleks või selle tõttu, või töötleme seoses meie Teenuste kasutusega.

Sul on õigus privaatsuse küsimustes esitada kaebus Eesti Andmekaitseinspektsioonile: e-post: info@aki.ee, telefon: +372 5620 2341 või +372 627 4135.

(V.1.0 DATED 10th of October, 2019)

Sulge
Küpsised

Mis on cookie’d ehk küpsised ja miks me neid kasutame?

Nagu paljud teised lehed, kasutavad ka StayCool OÜ (“Meie”) ja meie partnerid (näiteks kolmandad osapooled, reklaamipartnerid jms.) küpsiseid ja pixleid kui sa külastad www.bravio.ee lehte või kasutad meie lehel pakutavaid teenuseid.

Selle Küpsiste Politika eesmärgiks on pakkuda meie lehe kasutajatele ülevaadet sellest, kuidas me kogume ja kasutame küpsiseid.

Nagu enamik veebilehti, kasutame ka meie piiratud määral küpsiseid, et parendada oma kliendikogemust ning pakkuda oma keskkonnas kasulikke ja mugavust suurendavaid võimalusi. Selleks et näha, kuidas kliendid meie kodulehel käituvad ja mida meie keskkonnalt ootavad, kasutame lisaks ka tavapärast tarkvara analüütikat.

Kuna meil on võimalik eelpool nimetatud andmeid koguda, soovime seda tehes olla võimalikult läbipaistvad, et meie kliendid teaksid, mida ja miks me kogume ning mida me saadud infoga teeme. Meie eesmärgiks on pakkuda oma kasutajatele selget ülevaadet ning kontrolli enda kohta käiva info suhtes.

Esmalt ja kõige olulisemana soovime välja tuua, et me EI MÜÜ küpsiste kaudu kogutud informatsiooni ega jaga seda kolmandate osapooltega.

Kuid mis üldse on küpsised? Küpsis on väike infoosake, mis on salvestatud Sinu veebibrauserisse (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) ning mis võimaldab Sinu brauseril meelde jätta teatud informatsiooni veebilehtede või saitide kohta. See sama küpsis varustab meid kasuliku infoga näiteks selle kohta, kas oled esmakordne külastaja või oled meie keskkonda ka varem külastanud. Samuti saame selle kaudu teada, kui kaua aega Sa meie veebilehel ja teistel saitidel veedad ning võimaldab meil seeläbi välja arvutada Sinu külastuse keskmise kestuse. Lisaks saame sel viisil teada, kuidas meie leheni jõudsid – kas läbi mõne konkreetse veebilehe, otsingumootori või otselingi.

Tänu sellele infole saame teada, kas meie veebileht toimib nii nagu vaja ning kus oleks vaja arendustöid.

Andes meile infot, saad parema kasutajakogemuse

Tundes Sind, oma klienti, on meil võimalik Sulle pakkuda just seda, mida Sa soovid: rohkem eksklusiivseid pakkumisi ja just seda, mis Sulle meeldib. Samuti rohkem infot ja rohkem kontrolli.

Milliseid boonuseid Sulle saata? Missugune pakkumine just SIND huvitab? Meie iganädalased uudiskirjad hoiavad Sind kõigega kursis.

Naudi meie uusimaid tooteid ja parimaid boonuseid just Sulle sobival viisil!

Millal me küpsiseid kasutame

Registreerimise protsessi käigus

Need küpsised hoiavad teie registreerimisel kogutud teavet ja võimaldavad meil Teid kliendina tuvastada ja pakkuda teile vajalikke teenuseid. Samuti võime kasutada neid andmeid, et teie huve paremini mõista ja muuta Teie külastused meie platvormile paremaks.

Meie kodulehel

Me kasutame küpsiseid, et koguda infot meie lehte külastanud inimeste kohta. Meie serverid kasutavad kolme tüüpi küpsiseid:

- "Seansipõhine" küpsis: seda tüüpi küpsis lisatakse Teie arvutisse ainult veebisaidi külastuse ajaks. Sessioonipõhine küpsis aitab Teil meie veebisaidil kiiremini ringi liikuda ja kui Te olete registreeritud klient, siis annab see meile võimaluse edastada infot, mis on Teile asjakohasem. See küpsis aegub automaatselt, kui sulgete oma brauseri.

- “Ajaliselt piiratud” küpsis: seda tüüpi küpsis jääb Teie arvutisse iga küpsise jaoks määratud ajaperioodiks. Flash-küpsised on samuti püsivad.

- “Püsiv” küpsis: seda tüüpi küpsis jääb Teie arvutisse püsivalt, kuid Teil on võimalus see igal ajal eemaldada.

Kasutame ka "analüütilisi" küpsiseid, mis võimaldavad meil ära tunda külastajaid ja pidada arvestust külastajate arvu kohta. Samuti aitab see meil näha, kuidas külastajad veebisaidil ringi liiguvad ja seda kasutavad. See info aitab meil veebisaidi toimimist parandada, näiteks tagades, et saate hõlpsalt leida seda, mida otsite.

Küpsised aitavad meil

- Paremini aru saada Teie eelistustest ja pakkuda teile sobivamaid kampaaniapakkumisi.

- Eristada Teid teistest kasutajatest, kes meie lehte külastavad. See aitab meil pakkuda Teile paremat kasutajakogemust, kui külastate meie lehte ja parandada lehe üldist toimimist.

- Tuvastada Teie eelistusi kui me kohandame oma sisu ja funktsioone Teie jaoks.

- Tuvastada, et olete registreeritud kasutaja ning salvestada Teie sisselogimise detailid, kui kasutate meie lehel olevaid teenuseid.

- Näidata reklaame, mis on Teile asjakohased ja tuginevad sellele, kuidas Te meie lehte kasutate.

- Koguda statistikat meie teenuste kasutamise kohta.

Milliseid küpsiseid kasutame?

Kasutame mitmeid küpsiseid, mille eesmärk on:

- Tagada veebilehe parim kasutajamugavus, et Sinule pakutav veebilehe sisu arvestaks eelkõige Sinu soove ja ootusi.

- Salvestame Sinu eelistatud keele, Sind huvitanud info, veebilehitseja info, seadme info ning Sinu tooteeelistused, et pakkuda Sulle just Sind huvitavaid pakkumusi.

- Lisaks saame sel viisil teada, kuidas meie leheni jõudsid – kas läbi mõne konkreetse veebilehe, otsingumootori või otselingi.

- Samuti salvestame infot Sind huvitanud pakkumiste kohta, et pakkuda Sulle ka tulevikus vaid Sind huvitanud infot.

- Turvalisuse tugevdamine petturluse ja kuritarvitamise vastu.

Küpsised Bravio.ee lehel:

Nimi Otstarve
_insp_nv analüütika
_smToken funktsionaalne
_ga analüütika
Incap_ses_720_723517 turvalisus
Io klienditugi
lc_window_state klienditugi
OptimizelyBuckets analüütika
OptmizelyEndUserID analüütika
Uuid turvalisus
.connextra.com reklaam
.adform.net reklaam
facebook reklaam
Livechatinc klienditugi
hotjar analüütika
plumbr analüütika
Fs_uid monitooring
_insp_uid analüütika
_insp_wid analüütika
_insp_slim analüütika
_insp_targlpt analüütika
_insp_targlpu analüütika
_gid analüütika

Kolmandate Osapoolte Küpsised

Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutame:

Adformi küpsiseid kasutatakse asjakohasemate reklaamide näitamiseks Teie poolt kasutatud veebisaitide ja mobiilirakenduste külastamisel ja muudel eesmärkidel, sealhulgas uuringute ja analüüsi jaoks.

Küpsis sisaldab: juhuslikku identifitseerimisnumbrit, opt-out või opt-in valiku teavet või informatsiooni teie tegevuste osas reklaamija lehel seoses kampaaniate/reklaamidega. Küpsis aegub 120 päeva jooksul.

Küpsiste juhuslike identifitseerimisnumbrite abil kogub ja salvestab Adform küpsispõhistes profiilides anonüümset teavet, näiteks: seadme tüüp, operatsioonisüsteem, brauseri versioon, geograafiline asukoht, URL-id, millel reklaami kuvatakse või statistikat reklaami kohta (näiteks kui palju tehti klikke või vaadati reklaami).

Veebipäringute ajal Adformi veebiserverisse puutub süsteem kokku kasutaja IP aadressite ja/või mobiiliseadme identifikaatoritega.

Lisateavet on võimalik saada siit.

Google: Me kasutame Google'i teenuseid igat liiki operatiivtegevuste jaoks, sealhulgas Google Cloud ja Google analüütika (hkuidas te kasutate meie veebisaiti, milline teave on teie jaoks kõige asjakohasem jne.).

Oleme üle vaadanud nende ühildumise GDPR-iga ja oleme veendunud nende vastavuses tingimustele. Lisainfot Google Cloud kohta leiate siit ja Google analüütika kohta siit.

Pidage meeles, et kõik Google analüütikai jälgitud andmed kustutatakse pärast 50 kuud.

Lisateavet selle kohta, kuidas Google analüütika töötab ja millist teavet ta saab koguda ja analüüsida, võib leida siit.

Bravio kogus seda tüüpi andmeid, et paremini aru saada meie klientide eelistustest ja vajadustest ning selleks, et saaksime oma teenuseid paremini klientideni tuua.

Teil on võimalus keelata Google’il oma andmete salvestamine igal ajal siit.

Live Chat: Me kasutame veebipõhise klienditoe teenust koos selle veebianalüütika võimalustega. Selleks, et loobuda nendega seotud küpsistest, palun külastage www.aboutcookies.org, et saada lisainfot küpsiste kustutamise või haldamise kohta.

Oma küpsiste haldamine

Me mõistame, et isiklik teave on väärtuslik ja seda tuleb hoolikalt käsitleda. Nagu me varem mainisime, ei müü seda kunagi kellelegi ja ei risusta teie emaili kirjadega, mida Te ei soovi saada.

Soovitame teil oma küpsiste seadeid muuta, sest see võib piirata teie kasutajakogemusi ja Bravio saidi toimimist.

Kui aga soovite küpsiste seadeid muuta, saate seda teha oma brauseri kaudu. Brauserid haldavad küpsiseid erinevalt, seega peate tutvuma oma brauseri kasutusjuhendiga, et paremini aru saada, kuidas seda teha või külastage brauseri kodulehtesid otse:

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Safari

Lisaks, kui Te ei soovi enam saada asjakohast sihitud reklaami läbi meie kodulehe või uudiskirjade pärast seda kui olete oma Bravio konto sulgenud, siis soovitame kustutada küpsised, mis on Teie brauserisse lisatud.

Külastage Digital reklaam Alliance lehte, et loobuda Bravio poolt serveeritud huvide põhisest reklaamist. Saate seda teha siin või siin.

Mobiilisideseadmes aktiveerige oma iOS-i telefonil “Limit Ad Tracking” või Android-telefonil "Opt out of Ads Personalization" seaded.

Saate loobuda ka Google analüütika’ist installeerides Google’i opt-out brauseri rakendus. Huvide põhistest Google reklaamidest loobumiseks muutke vastavaid seadeid Google’i reklaamide seadetest siin: Google’s Ads Settings.

Võite blokeerida ka reklaami või sisu, mis põhinevad küpsistel, külastades järgnevat linki.

Võite piirata informatsiooni, mida saab kasutada Facebook reklaami sihtimiseks siit.

Lisateave veebireklaamide kohta: Firmad kellega koostööd teeme kasutavad üldiselt küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid, et oma teenuseid pakkuda. Selleks, et lugeda, kuidas reklaamijad kasutavad küpsiseid ja mis võimalusi nad pakuvad, külastage järgnevaid lehti:

Digital reklaam Alliance

European Interactive Digital reklaam Alliance

Alternatiivselt võite külastada www.aboutcookies.org, et saada infot selle kohta, kuidas hallata või kustutada küpsiseid.

Juhul kui Sinu brauseris on küpsised blokeeritud, eemalda blokeering!

Kui Sinu arvutis on küpsised blokeeritud, ei saa meie keskkond Sulle parimat teenust pakkuda ning teatud juhtudel jääd teenusest täielikult ilma. Näiteks, kui Sul on küpsised blokeeritud, unustab veebileht Sinu sisselogimisinformatsiooni ning nõuab, et sisestaksid sama infot mitu korda järjest. Sellised situatsioonid annavad märku sellest, et peaksid teatud küpsistelt blokeeringu eemaldama.

Küpsistelt blokeeringu eemaldamine võimaldab Sul osa saada teenusepakkuja poolt pakutavast parimast kasutajakogemusest, seal hulgas veebikampaaniatest ning parimatest, just Sulle suunatud pakkumistest.

Küpsiste blokeeringut saab eemaldada läbi brauseri seadete lehel. Külasta täiendava informatsiooni saamiseks ka kodulehte www.aboutcookies.org, mis õpetab, kuidas seda erinevates veebibrauserites teha.

Võime jätkuvalt värskendada oma küpsiste poliitikat, et täita uusi regulatiivseid muudatusi ja samuti tagada, et oleme täielikult kooskõlas uue Isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis kehtib alates 25. maist 2018.

Kui teil on mingeid küsimusi seoses küpsistega, mida me kasutame, kuidas neid hallata või üldiselt meie küpsisepoliitika kohta, siis võtke meiega otse ühendust, saates meile e-mail aadressil support@coolbet.com või privacy@coolbet.com.

Vastame Teie küsimustele esimesel võimalusel, aga kindlasti mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Küpsiste kasutamise õiguslik alus on Bravio pühjendatud huvi, et tagada meie veebisaidi ja rakenduste tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse Teie eelistuste ja valikute salvestamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslik alus Teie nõusolek ja eelnev heakskiit.

Sulge
Andmete töötlemine

Protsessid, millega seotud olen

Bravio ei müü kunagi Sinu andmeid. Ainult volitatud töötajatel on juurdepääs Sinu andmetele ja seda kontrollitakse volituste tasemete kaudu. Lisaks, Bravio töötleb ja salvestab Sinu andmeid ainult piiratud aja jooksul, kui see on võimalik, võttes samas arvesse kõiki Isikuandmete Kaitse Üldmääruse sätteid.

Me töötleme andmeid järgevatel eesmärkidel:

 • Kliendi isiku tuvastamine ja tausta kontrollimine
 • Klienditugi ja kvaliteedi tagamine
 • Pettuste avastamine ja ennetamine
 • Klientidega suhtlemine
 • Reklaamitegevus
 • Protsesside haldamine

Nendel protsessidel on järgmine eesmärk ja kirjeldus:

 • Bravio teenuste pakkumise jaoks kliendi isiku tuvastamine, kinnitamine ja autoriseerimine
 • Teenuste, turvalisuse ja klientide juurdepääsu haldamiseks.
 • Kliendisuhete, kliendiinfo ja kontaktide ajaloo haldamiseks.
 • Klientidele toe pakkumiseks ja teenuste, reklaamitegevuste ja maksete haldamiseks
 • Analüüs, aruandlus ja kliendiprofiili loomine Bravio teenuste pakkumiseks: mängud, teenused, pettuste ennetamine ja maksete tegemine.
 • Kuritarvitamise, ebaseadusliku tegevuse, meie tingimuste või privaatsuspoliitika rikkumise ennetamine ja avastamine. Kõikide Bravio klientide seaduslikkuse ja turvalisuse tagamine.
 • Makro- ja statistilise analüüsi läbiviimine, detailne segmentatsioon, prognooside ja uurimistöö tegemine tuginedes kliendiinfole. Lisaks, kliendiküsitluste tulemuste analüüsimiseks.
 • Kliendi- ja turunduskommunikatsiooni, tootearenduse ja teenuste pakkumiste haldamine. Samuti äriarenduseks ja automatiseeritud otsuste tegemiseks.
 • Profileerimine riskijuhtimise eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, profiilide koostamine tehinguajaloo, platvormi tegevuse, toote eelistuste, boonuste kasutamise, vastutustundliku mängimise andmete, kliendi asukoha ja muude isikuandmete põhjal.
 • Lisaks, klientide eristamiseks konkreetse platvormi alusel, mida nad kasutavad

Isikuandmete kategooriad, mida me oma protsessides kasutame on järgnevad:

 • Mängimise ajalugu
 • Sisselogimiste ajalugu
 • Tehingute info
 • Üldine isiklik teave
 • Profileerimise Info
 • Isiklikud dokumendid
 • Maksevahendid
 • SMS Kinnitus
 • e-Kinnitus Teenused
 • Vestluste koopia
 • Telefonikõnede salvestused
 • Emailide koopiad

Kolmandate osapoolte teenused, mida me kasutame

 • Email Teenusepakkuja: Me jagame nendega ainult Teie e-maili aadressi ja Bravio kasutaja ID-d. Oleme kindlustanud selle, et meie emaili teenuse pakkuja järgib GDPR-i ning on turvaline ja usaldusväärne kolmanda osapoole teenus. Teie andmed kustutatakse nende serveritest juhul kui me seda nõuame nõuame või siis kustutatakse need automaatselt, kui andmete salvestusperiood lõppeb. Kui Te ei soovi meilt e-maile saada, võite seda muuta oma seadete alt siin.
 • SMS Teenusepakkuja: Oleme veendunud, et nad järgivad GDPR-i ja teie andmeid käideldakse kooskõlas privaatsuse seadustega. Ainus personaalne info, mida teenusepakkujaga jagatakse, on teie mobiiltelefoni number. Kui Te ei soovi meilt SMS-e saada, võite seda muuta oma seadete alt siin.
 • Adform:Me kasutame seda teenusepakkujat meie reklaamitegevuste jaoks, sealhulgas programmatic ja retargeting reklaami serveerimiseks. Lisateavet leiate siit, Kolmanda Osapoole kategoorias.
 • Google: Me kasutame Google'i teenuseid igat liiki operatiivtegevuste jaoks, sealhulgas Google Cloud ja Google Analytics. Oleme üle vaadanud nende ühildumise GDPR-iga ja oleme veendunud nende vastavuses tingimustele. Lisateavet leiate siit.
 • Makseteenuste Pakkujad: meie teenuste kasutamiseks pakume suure valiku erinevaid ja usaldusväärseid kolmanda osapoole maksevõimalusi. Teie sisse- ja väljamaksed lähevad läbi nende makseteenuste pakkujate ja me jagame nendega järgmisi isiklikke andmeid: eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-mail, aadress, postiindeks, linn, riik, telefoninumber, kasutajanimi. Kasutades mõnda makseteenuse pakkujat tehingute tegemiseks, peaksite teadma, et järgime Eesti Hasartmänguseadust ning Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise seadust, mis kohustavad meid salvestama Teie andmeid kuni 5 aastat pärast seda kui olete oma Bravio konto sulgenud.
 • Elisa: Jagame Teie andmeid Elisaga, et saata Teile turunduskommunikatsiooni.

Sulge
Saa osa võitudest - Ava konto ›